Projekty finansowane przez MNiSW

I. Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Autonomiczna współpraca robota kołowego z robotem latającym

  Kierownik tematu: mgr inż. Michał Grześ, doktorant
  Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki i Robotyki,

  Okres realizacji: 01.09.2015 – 30.11.2018
  Nakłady przyznane: 199 100 zł

 1. Finansowanie stypendiów doktoranckich i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej

  Wydział Mechaniczny

  Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2021
  Nakłady przyznane: 682 080 zł

 1. Horyzonty przyszłości

  Kierownik projektu: dr Anna Kononiuk
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnio Europejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Okres realizacji: 31.10.2018–30

 

II. Prace służące utrzymaniu potencjału badawczego

 1. Architektura wobec wyzwań historii – wybrane zagadnienia architektury polskiej XX wieku w perspektywie kulturowej, społecznej i antropologicznej

  Kierownik tematu: dr hab. Małgorzata Dolistowska
  Pracownia Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

  Okres realizacji: 2015 – 2019


 2. Problemy architektury współczesnej

  Kierownik tematu: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB
  Katedra Projektowania Architektonicznego

  Okres realizacji: 2016 – 2020


 3. Współczesne habitaty – architektura, standardy, rozwiązania przestrzenne i konstrukcyjne środowiska mieszkaniowego miast i terenów podmiejskich w aspekcie paradygmatów zrównoważonego rozwoju

  Kierownik tematu: dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
  Katedra Architektury Mieszkaniowej

  Okres realizacji: 2016 – 2020


 4. Przekształcenia form i struktur funkcjonalno-przestrzennych w architekturze kultur lokalnych pogranicza. Rejestracja, rekonstrukcja, rewitalizacja

  Kierownik tematu: dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB
  Zakład Architektury Kultur Lokalnych

  Okres realizacji: 2016 – 2020


 5. Lokalność a globalność, tradycja a nowoczesność w planowaniu przestrzennym, urbanistyce i architekturze

  Kierownik tematu: dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB
  Pracownia Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

  Okres realizacji: 2017 – 2021


 6. ZAPIS – pamięć i dokument historii

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Dworakowski, prof. PB
  Zakład Sztuki

  Okres realizacji: 2017 – 2020


 7. Obiekt przestrzenny – badania w aspekcie projektowym, materiałowym i wykonawczym

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB
  Zakład Architektury Wnętrz

  Okres realizacji: 2017 – 2021

 1. Efektywne metody i algorytmy numerycznej analizy konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem etapów studialno-projektowych, realizacji i eksploatacji

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
  Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  Okres realizacji: 2013 – 2017


 2. Parametry fizyczne i mechaniczne w aspekcie modelowania gruntów i wbudowywania ich w budowle ziemne

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB
  Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  Okres realizacji: 2013 – 2017


 3. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w systemach wodociągowo-kanalizacyjnych i gospodarki odpadami

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Izabela Bartkowska
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2014 – 2018


 4. Zaawansowane technologie ochrony i oczyszczania wód oraz unieszkodliwiania odpadów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2014 – 2018


 5. Badania i symulacja energooszczędnych systemów ogrzewczo-wentylacyjnych oraz środowiska przebywania człowieka

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji

  Okres realizacji: 2014 – 2017


 6. Kształtowanie elementów infrastruktury drogowej w aspekcie ich trwałości, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska i kosztów realizacji

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB
  Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej

  Okres realizacji: 2015 – 2019


 7. Innowacyjne technologie zagęszczania, spalania, zgazowania i obróbki materiałów rolno-spożywczych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Sławomir Obidziński
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 8. Analiza oddziaływania korzystnych i szkodliwych mikro-organizmów na środowisko

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Butarewicz
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 9. Kształtowanie właściwości materiałów budowlanych

  Kierownik tematu: dr inż. Edyta Pawluczuk
  Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej

  Okres realizacji: 2016 – 2020


 10. Tożsamość krajobrazu Podlasia

  Kierownik tematu: dr inż. arch. Dorota Gawryluk
  Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury

  Okres realizacji: 2016 – 2019


 11. Analiza wpływu czynników fizyko-technicznych, klimatycznych i ekonomicznych na optymalne rozwiązania budynków energo-oszczędnych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Walery Jezierski
  Katedra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 12. Analizy wybranych problemów w gospodarce i inżynierii przestrzennej

  Kierownik tematu: dr hab. Edwin Koźniewski, prof. PB
  Katedra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 13. Metabolity wtórne jako naturalne substancje roślinne – ich właściwości farmaceutyczne oraz zastosowanie

  Kierownik tematu: dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2020


 14. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu Polski północno-wschodniej

  Kierownik tematu: dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Okres realizacji: 2017 – 2021


 15. Teoretyczne i doświadczalne modelowanie pracy elementów i układów konstrukcyjnych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
  Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury

  Okres realizacji: 2017 – 2021


 16. Badania nad zastosowaniem wybranych materiałów, preparatów organicznych i mineralnych w biotechnologii, inżynierii środowiska, budownictwie i technologii żywności

  Kierownik tematu: dr hab. Renata Świsłocka
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Okres realizacji: 2017 – 2021

 1. Wybrane metody matematyczne i eksperymentalne w zastosowaniu do analizy zjawisk elektrycznych i termicznych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski
  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

  Okres realizacji: 2013 – 2017


 2. Układy energoelektroniczne w zastosowaniach napędowych, odnawialnych źródłach energii i układach jej kondycjonowania

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. PB
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  Okres realizacji: 2013 – 2017


 3. Technologia światłowodów aktywnych oraz zastosowania półprzewodnikowych źródeł promieniowania

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Okres realizacji: 2013 – 2017


 4. Badania i projektowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
  Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

  Okres realizacji: 2015 – 2019


 5. Nowoczesne metody analizy, syntezy, sterowania i diagnostyki układów dynamicznych

  Kierownik tematu: dr inż. Andrzej Ruszewski
  Katedra Automatyki i Elektroniki

  Okres realizacji: 2016 – 2020

 1. Metody reprezentacji i przetwarzania informacji w systemach multimedialnych

  Kierownik tematu: dr hab. Zenon Sosnowski prof. PB
  Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej

  Okres realizacji: 2013 – 2017


 2. Metody eksploracji i modelowania wielowymiarowych zbiorów danych

  Kierownik tematu: dr inż. Wojciech Kwedlo
  Katedra Oprogramowania

  Okres realizacji: 2013 – 2017


 3. Systemy inteligentne

  Kierownik tematu: dr inż. Andrzej Chmielewski
  Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych

  Okres realizacji: 2013 – 2017


 4. Wybrane zagadnienia matematyki czystej i stosowanej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

  Kierownik tematu: dr hab. Czesław Bagiński prof. PB
  Katedra Informatyki Teoretycznej

  Okres realizacji: 2014 – 2017


 5. Wybrane problemy matematyki teoretycznej i stosowanej

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz
  Katedra Matematyki

  Okres realizacji: 2016 – 2020

 1. Nowoczesne metody zarządzania produkcją i logistyką

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Katarzyna Halicka
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Okres realizacji: 2014 – 2018


 2. Techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty innowacji w przemyśle

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. PB
  Katedra Zarządzania Produkcją

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 3. Zarządzanie aktywami i pasywami podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych

  Kierownik tematu: dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB
  Katedra Finansów i Rachunkowości

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 4. Metody rozwiązywania współczesnych problemów w zarządzaniu organizacjami

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. PB
  Katedra Organizacji i Zarządzania

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 5. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym

  Kierownik tematu: dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB
  Zakład Ekonomii Menadżerskiej

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 6. Nowe kierunki w zarządzaniu turystyką w regionie

  Kierownik tematu: dr Krzysztof Stepaniuk
  Katedra Gospodarki Turystycznej

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 7. Metody ilościowe i systemy informacyjne w podejściu procesowym do zarządzania przedsiębiorstwem

  Kierownik tematu: dr Katarzyna Dębkowska
  Katedra Informatyki Gospodarczej

  Okres realizacji: 2017 – 2021


 8. Kapitał relacyjny w perspektywie organizacyjnej i regionalnej

  Kierownik tematu: dr hab. Wiesław Popławski, prof. PB
  Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

  Okres realizacji: 2017 – 2021

 1. Badania podzespołów i algorytmów na potrzeby inteligentnych systemów technicznych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2016 – 2019


 2. Badania procesów cieplno-przepływowych w systemach strumienicowych i gęsto upakowanych powierzchniach rozwiniętych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko
  Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 3. Zastosowanie nowych metod i technologii w konstrukcjach i diagnostyce medycznej

  Kierownik tematu: dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB
  Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

  Okres realizacji: 2017 – 2021


 4. Współczesne materiały konstrukcyjne i funkcjonalne oraz technologie w budowie maszyn

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Jan Dąbrowski
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Okres realizacji: 2017 – 2021


 5. Badania doświadczalne i modelowanie zespołów maszyn i pojazdów

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zbigniew Kamiński, prof. PB
  Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

  Okres realizacji: 2017 – 2021


 6. Mechanika ośrodków niejednorodnych z uwzględnieniem efektów termicznych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Michał Kuciej, prof. PB
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Okres realizacji: 2017 – 2020

 1. Identyfikacja metabolitów wtórnych w roślinach naczyniowych i grzybach z terenu Puszczy Białowieskiej

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB

  Okres realizacji: 2014-2017

 1. Specjalne Programy i Urządzenia Badawcze
  Dofinansowanie kosztów utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku białostockim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

  Kierownik tematu: inż. Cezary Citko

  Okres realizacji: 2016 – 2018

 

III. Prace służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

 1. Badania materiałowe fibrobetonów z włóknem bazaltowym i mikrozbrojeniem bazaltowym

  Kierownik tematu: mgr inż. Julita Krassowska
  Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury

  Okres realizacji: 2014 – 2017


 2. Metoda analizy konstrukcji budowlanych z lokalnymi uszkodzeniami i inkluzjami materiałowymi z zastosowaniem elementów skończonych o jawnych postaciach macierzy sztywności

  Kierownik tematu: mgr inż. Monika Mackiewicz
  Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  Okres realizacji: 2014 – 2017


 3. Ocena właściwości przeciwpoślizgowych i hałaśliwości nawierzchni z betonu cementowego

  Kierownik tematu: mgr inż. Paweł Gierasimiuk
  Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 4. Fermentacja metanowa przeterminowanych artykułów spożywczych – określenie ilości i jakości powstającego biogazu

  Kierownik tematu: dr inż. Joanna Kazimierowicz
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 5. Modelowanie zapotrzebowania na wodę na wybranym obszarze

  Kierownik tematu: mgr inż. Monika Kolendo, doktorantka
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 6. Możliwości doczyszczania wód opadowych z zanieczyszczeń komunikacyjnych po separatorach

  Kierownik tematu: mgr inż. Dawid Łapiński, doktorant
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 7. Metoda analizy dużych obrotów i przemieszczeń

  Kierownik tematu: mgr inż. Sandra Mlonek
  Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 8. Badania nad wpływem biopreparatu na proces oczyszczania ścieków z przetwórstwa owocowo-warzywnego w oczyszczalni ze złożem hydrofitowym

  Kierownik tematu: mgr inż. Monika Puchlik, doktorantka
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 9. Charakterystyka ściśliwości i przewodności hydraulicznej popiołu lotnego wbudowanego w warstwy uszczelniające

  Kierownik tematu: mgr inż. Mariola Wasil
  Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 10. Zgazowanie biomasy z uzyskiem wysokometanowych gazów syntezowych

  Kierownik tematu: mgr inż. Magdalena Dołżyńska
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 11. Koncentracja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w plechach porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl. oraz ich zmiany makroskopowe wskutek w/w zanieczyszczeń

  Kierownik tematu: mgr inż. Sylwia Kiercul, doktorantka
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 12. Ocena możliwości aktywacji złóż filtracyjnych do odżelaziania i odmanganiania wody podziemnej

  Kierownik tematu: mgr inż. Agnieszka Kisło, doktorantka
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 13. Badania doświadczalne oceny nośności spoin w połączeniach z kształtowników zamkniętych

  Kierownik tematu: mgr inż. Piotr Milewski, doktorant
  Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 14. Analiza szybkości zmian wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesach jednostkowych zachodzących w reaktorze SBR

  Kierownik tematu: mgr inż. Piotr Ofman
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 15. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do problemów z usuwaniem azotu w wodach technicznych oczyszczalni ścieków

  Kierownik tematu: mgr inż. Iwona Piszczatowska, doktorantka
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 16. Badania właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem nanokrzemionki

  Kierownik tematu: mgr inż. Jakub Popławski, doktorant
  Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 17. Badania nad wpływem rodzaju zewnętrznego źródła węgla na zmiany frakcji ChZT w procesie denitryfikacji

  Kierownik tematu: mgr inż. Joanna Smyk, doktorantka
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 18. Weryfikacja możliwości zastosowania pola magnetycznego do poprawy efektywności procesu filtracji i adsorpcji na wybranych wypełnieniach

  Kierownik tematu: mgr inż. Ewa Szatyłowicz
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 19. Badania parametrów kształtu ziaren oraz parametrów zagęszczalności gruntów niespoistych

  Kierownik tematu: mgr inż. Sylwia Szerakowska, doktorantka
  Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 20. Właściwości techniczne wyrobów suszonych z gliny z wypełniaczem organicznym

  Kierownik tematu: mgr inż. Adrian Tarasewicz, doktorant
  Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 21. Wykorzystanie niskopułapowych zobrazowań z kamery niemetrycznej umieszczonej na bezzałogowej platformie lotniczej w ocenie potencjału solarnego

  Kierownik tematu: mgr inż. Michał Targoński, doktorant
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 22. Awaryjność sieci kanalizacyjnych w zależności od zastosowanego materiału i wieku sieci

  Kierownik tematu: mgr inż. Mariusz Tarnowski, doktorant
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 23. Określenie technologii, parametrów i właściwości ścieków z przemysłu sodowego

  Kierownik tematu: mgr inż. Adam Gołub, doktorant
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 24. Badania kalibracyjne modelu łącznika służącego do projektowania przepon z blach trapezowych

  Kierownik tematu: mgr inż. Marcin Gryniewicz, doktorant
  Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 25. Zagrożenia związane z występowaniem pierwotniaków pasożytniczych z rodzaju Cryptosporidium i Giardia w ściekach pochodzących z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz możliwości ich zniszczenia

  Kierownik tematu: mgr inż. Eliza Hawrylik, doktorantka
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 26. Kompleksowy recykling konstrukcji żelbetonowych

  Kierownik tematu: mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska
  Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 27. Produkcja biogazu z mikroalg w procesie fermentacji metanowej

  Kierownik tematu: mgr inż. Paweł Kondzior, doktorant
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 28. Ocena wpływu nawożenia osadem ściekowym na plonowanie miskanta olbrzymiego

  Kierownik tematu: mgr inż. Bożena Nazaruk, doktorantka
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Okres realizacji: 2017


 29. Określenie charakterystyki termicznej panelu ściennego do chłodzenia powierzchniowego

  Kierownik tematu: mgr inż. Damian Nikołajuk, doktorant
  Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 30. Prognozowanie wskaźników ekonomicznych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków z użyciem oprogramowania komputerowego

  Kierownik tematu: mgr inż. Katarzyna Oszczapińska, doktorantka
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 31. Analiza sztywności i nośności paneli ściennych złożonych z kompozytowych płyt warstwowych oraz szkieletu nośnego

  Kierownik tematu: mgr inż. Rafał Roszczyc, doktorant
  Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 32. Badanie wpływu fal ultradźwiękowych na parametry osadów ściekowych

  Kierownik tematu: mgr inż. Szymon Skarżyński, doktorant
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 33. Analiza jakości powietrza oraz środowiska wodno-glebowego w strefie podmiejskiej Białegostoku

  Kierownik tematu: mgr inż. Ewa Słowikowska, doktorantka
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2017


 34. Zagadnienie przestrzenności i złożoności bryły w modelowaniu konstrukcji murowych obiektów zabytkowych

  Kierownik tematu: mgr inż. Marcin Szkobodziński, doktorant
  Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 35. Określenie wpływu oczyszczalni ścieków na środowisko wodne odbiornika

  Kierownik tematu: mgr inż. Paulina Wójtowicz, doktorantka
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 36. Ocena możliwości zastosowania komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji gruntów miejskich

  Kierownik tematu: mgr inż. Urszula Wydro
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 37. Wpływ warunków gruntowo-wodnych na szczelność składowisk odpadów komunalnych

  Kierownik tematu: mgr inż. Małgorzata Wysocka
  Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 38. Analiza zawartości metali ciężkich w makrolitach i osadach dennych rzeki Ełk i trzech jeziorach przepływowych

  Kierownik tematu: mgr inż. Emilia Zamojska, doktorantka;
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 39. Modelowanie i optymalizacja zużycia energii elektrycznej w oczyszczaniu ścieków mleczarskich

  Kierownik tematu: mgr inż. Radosław Żyłka, doktorant
  Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

  Okres realizacji: 2017 – 2019

 1. Sterownik w oparciu o układ mikroprocesorowy zapewniający optymalne magazynowanie energii pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych

  Kierownik tematu: mgr inż. Michał Harasimczuk, doktorant
  Katedra Automatyki i Elektroniki

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 2. Modelowanie bryły światłości oprawy oświetleniowej i jej parametrów kolorymetrycznych za pomocą monochromatycznego półprzewodnikowego źródła światła

  Kierownik tematu: mgr inż. Mateusz Prorok, doktorant
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 3. Charakteryzacja przegród budowlanych w zakresie UV-VIS-NIR ze względu na oddziaływanie promieniowania słonecznego

  Kierownik tematu: mgr inż. Ewelina Plikunas, doktorantka
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 4. Badania algorytmów fuzji danych pochodzących z sensorów inercyjnych typu MEMS

  Kierownik tematu: mgr inż. Aleksander Sawicki, doktorant
  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 5. Analiza awaryjności sieci elektroenergetycznych oraz wpływu odbiorników nieliniowych na parametry jakościowe w sieci elektroenergetycznej

  Kierownik tematu: mgr inż. Karol Rogowski, doktorant
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 6. Metody oceny i doboru właściwości materiałów przewodzących warstwowych z dwuwymiarową strukturą periodyczną

  Kierownik tematu: mgr inż. Adam Steckiewicz, doktorant
  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 7. Analiza możliwości budowy i wykorzystania oprawy oświetleniowej z dynamicznie kształtowanym rozsyłem strumienia świetlnego współpracującej z półprzewodnikowym źródłem światła w koncepcji inteligentnych instalacji oświetleniowych

  Kierownik tematu: mgr inż. Damian Tyniecki, doktorant
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 8. Analiza wpływu warunków środowiska i rozkładu luminacji nieboskłonu na regulację strumienia świetlnego opraw oświetlenia drogowego

  Kierownik tematu: mgr inż. Magdalena Sielachowska, doktorantka
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 9. Metody analizy obwodów elektrycznych opisanych równaniami niecałkowitego rzędu

  Kierownik tematu: mgr inż. Ewa Piotrowska, doktorantka
  Katedra Automatyki i Elektroniki

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 10. Metody odtwarzania parametrów oraz zmiennych stanu maszyny indukcyjnej

  Kierownik tematu: mgr inż. Łukasz Waluś, doktorant
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 11. Opracowanie metod wykrywania pracy wyspowej do zastosowania w systemie elektroenergetycznym z wieloma źródłami energii odnawialnej współpracującymi z przekształtnikami AC/DC

  Kierownik tematu: mgr inż. Krzysztof Dmitruk, doktorant
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 12. Sterowanie predykcyjne trójfazowym przekształtnikiem AC/DC

  Kierownik tematu: mgr inż. Agata Godlewska, doktorantka
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  Okres realizacji: 2017 – 2019

 1. Ewolucyjne drzewa decyzyjne jako narzędzie analizy rzeczywistych zbiorów danych

  Kierownik tematu: dr inż. Marcin Czajkowski
  Katedra Oprogramowania

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 2. Algorytmy segmentacji obrazów medycznych oparte na modelach deformowalnych i analizie tekstur

  Kierownik tematu: mgr inż. Daniel Reska
  Katedra Oprogramowania

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 3. Rozmyte lasy losowe oparte na modelach klastrowych drzew decyzyjnych w zadaniach klasyfikacji

  Kierownik tematu: mgr inż. Łukasz Gadomer
  Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej

  Okres realizacji: 2017 – 2019

 1. Identyfikacja metod i narzędzi projektowania procesów produkcyjnych – zastosowanie w budowie i analizie cyfrowych modeli symulacyjnych

  Kierownik tematu: mgr Mateusz Kikolski
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 2. Nowy Jedwabny Szlak w kontekście globalnych łańcuchów dostaw

  Kierownik tematu: dr Katarzyna Kuźmicz
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 3. Modelowanie wpływu doboru technologii produkcji na wydajność energetyczną

  Kierownik tematu: dr inż. Olga Orynycz
  Katedra Zarządzania Produkcją

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 4. Percepcja miejskich systemów transportowych w opinii mieszkańców

  Kierownik tematu: mgr Ewelina Tomaszewska
  Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 5. Determinanty i kryteria wyboru kontrahentów w łańcuchach dostaw w sektorze przedsiębiorstw turystycznych

  Kierownik tematu: dr Danuta Szpilko
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 6. Identyfikacja metod i narzędzi analizy dużych wolumenów danych – zastosowanie w modelu koncepcji masowej indywidualizacji produkcji

  Kierownik tematu: mgr Sylwia Gierej
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 7. Elastyczność w działalności przedsiębiorstw budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw deweloperskich

  Kierownik tematu: dr Justyna Grześ-Bukłaho
  Katedra Organizacji i Zarządzania

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 8. Projektowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych – metody i narzędzia

  Kierownik tematu: mgr inż. Patryk Zwierzyński
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Okres realizacji: 2017 – 2019

 1. Numeryczne modelowanie właściwości mechanicznych spieków porowatych stali 316L z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej

  Kierownik tematu: dr inż. Michał Doroszko
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Okres realizacji: 2015 – 2017


 2. Badanie zjawiska oddychania poprzecznego pęknięcia wirującego wału

  Kierownik tematu: mgr inż. Błażej Bartoszewicz, doktorant
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 3. Badanie synchronizacji i podobieństwa sygnałów reprezentujących aktywność bioelektryczną myometrium rejestrowaną jednocześnie w topograficznie różnych regionach macicy

  Kierownik tematu: mgr inż. Ewelina Brzozowska, doktorantka
  Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 4. Próbkowanie niejednorodne w systemach czasu rzeczywistego

  Kierownik tematu: mgr inż. Justyna Jańczak, doktorantka
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 5. Zastosowanie technik generatywnych do otrzymywania implantów porowatych

  Kierownik tematu: mgr inż. Adrian Dubicki, doktorant
  Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 6. Badanie pozytywnych i negatywnych zjawisk zmiany zdatności obiektu technicznego z wykorzystaniem parametrów sprzężonych równań stanu

  Kierownik tematu: dr inż. Rafał Grądzki
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 7. Badania degradowalnych polimerowych materiałów kompozytowych

  Kierownik tematu: mgr inż. Wojciech Karalus, doktorant
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 8. Eksploracja wiedzy z niepełnych medycznych systemów informacyjnych

  Kierownik tematu: mgr inż. Anna Kasperczuk
  Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 9. Eksperymentalna charakterystyka właściwości mechanicznych i tribologicznych powłok przeciwzużyciowych stosowanych na biomateriałach metalicznych

  Kierownik tematu: dr inż. Magdalena Łępicka
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 10. Ocena struktury i właściwości materiałów na implanty otrzymywanych technologią selektywnego topienia i spiekania laserowego

  Kierownik tematu: mgr inż. Żaneta Mierzejewska
  Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 11. Badania turbulentnego śladu spływowego turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu

  Kierownik tematu: mgr inż. Jędrzej Pilisiewicz, doktorant
  Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 12. Biomechaniczne i konstrukcyjne uwarunkowania protezowania zwierząt

  Kierownik tematu: mgr inż. Piotr Prochor
  Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 13. Ocena możliwości zastosowania metod mechanicznej syntezy w celu otrzymania nowej generacji bezniklowej stali austenitycznej

  Kierownik tematu: mgr inż. Eliza Romańczuk, doktorantka
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 14. Model matematyczny spersonalizowanej diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów uwzględniającego wskaźniki immunologiczne, biochemiczne i psychofizyczne organizmu człowieka

  Kierownik tematu: mgr Agnieszka Wasilewska, doktorantka
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 15. Model numeryczny nagrzewania tarciowego pary ciernej koło kolejowe – wstawka hamulca klockowego i jego weryfikacja poprzez badania doświadczalne

  Kierownik tematu: mgr inż. Piotr Wasilewski, doktorant
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Okres realizacji: 2016 – 2018


 16. Analiza warstwy wierzchniej szkliwa poddanej tarciu

  Kierownik tematu: mgr inż. Sylwia Wojda
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Okres realizacji: 2016 – 2017


 17. Opracowanie i badanie algorytmów rozpoznawania otoczenia i współpracy autonomicznych robotów mobilnych

  Kierownik tematu: dr inż. Leszek Ambroziak
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 18. Nieliniowa analiza trójwymiarowych ścieżek pęcherzy gazowych generowanych w cieczy

  Kierownik tematu: mgr inż. Jakub Augustyniak
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 19. Analiza tekstury obrazów medycznych

  Kierownik tematu: mgr inż. Ewelina Bębas, doktorantka
  Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 20. Badanie wpływu wybranych parametrów pracy na właściwości tribologiczne elementów roboczych układu hamulcowego

  Kierownik tematu: dr inż. Andrzej Borawski
  Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 21. Badanie możliwości podwyższenia dokładności wymiarowo-kształtowej obiektów wytwarzanych za pomocą wycinarki strugo-wodnej sterowanej numerycznie

  Kierownik tematu: mgr inż. Paweł Dzienis, doktorant
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 22. Eksploracja wiedzy z medycznej bazy danych

  Kierownik tematu: mgr inż. Katarzyna Ignatiuk, doktorantka
  Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 23. Modernizacja wyrzutni elektromagnetycznej dla bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro

  Kierownik tematu: dr inż. Mirosław Kondratiuk
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 24. Badania nad wymianą ciepła oraz oporami przepływu przez złoże warzyw z uwzględnieniem intensywności turbulencji

  Kierownik tematu: mgr inż. Adam Łapiński
  Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 25. Opracowanie multifunkcjonalnego preparatu sztucznej śliny

  Kierownik tematu: mgr inż. Dawid Łysik, doktorant
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 26. Badania technologiczne procesu wtrysku polilaktydu (PLA) oraz otrzymywania kompozytów na bazie PLA

  Kierownik tematu: mgr inż. Grzegorz Markiewicz, doktorant
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 27. Badania nad wpływem temperatury na właściwości materiałów ciernych używanych na okładziny hamulcowe

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Oleksii Nosko
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Okres realizacji: 2017


 28. Metodyka modelowania układu szkieletowo-mięśniowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

  Kierownik tematu: mgr inż. Justyna Ogrodnik, doktorantka
  Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

  Okres realizacji: 2017


 29. Produkcja chłodu z niskotemperaturowych źródeł ciepła z zastosowaniem inżektorowych układów chłodniczych

  Kierownik tematu: mgr inż. Andrzej Pawluczuk
  Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 30. Badania właściwości kompozytów polimerowych wykorzystywanych w przyrostowych technologiach wytwarzania

  Kierownik tematu: mgr inż. Artur Prusinowski, doktorant
  Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 31. Projekt fantoma do zdalnego sterowania manipulatorami, z elementami sprzężenia haptycznego

  Kierownik tematu: mgr inż. Maciej Rećko, doktorant
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 32. Realizacja systemu radiolokacyjnego do pracy wewnątrz przestrzeni zamkniętych

  Kierownik tematu: mgr inż. Sławomir Romaniuk
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2017 – 2018


 33. Biomechanika chodu kobiet ciężarnych

  Kierownik tematu: mgr inż. Dagna Swinarska, doktorantka
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Okres realizacji: 2017 – 2019


 34. Analityczne modelowanie wpływy przebiegu czasowego mocy tarcia na temperaturę elementów roboczych układu hamulcowego

  Kierownik tematu: mgr inż. Katarzyna Topczewska, doktorantka
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Okres realizacji: 2017 – 2018

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.