RODO

SZANOWNI PAŃSTWO,

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zasady te zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w skrócie RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub GDPR – General Date Protection Regulation). Rozporządzenie to wprowadza jednolite prawo w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej a więc również w Polsce.

Dokumenty i wytyczne RODO dla pracowników Politechniki Białostockiej

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia), który w celu realizacji Pani/Pana spraw lub wypełnienia obowiązków może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
 2. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:  iod [at] pb.edu.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa/na podstawie zawartej umowy/na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji podstaw określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz,pod warunkami wymienionymi w RODO*, przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw otrzyma Pani/Pan w toku realizacji sprawy.

 
* – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 

 
Podczas Święta Politechniki Białostockiej 29 listopada br. będą robione fotografie oraz nagrania. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie ich wizerunku proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio fotografowi lub organizatorowi. Dalsze uczestniczenie w wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, Administrator traktuje jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej.

Wszystkie osoby uprasza się o zapoznanie z poniższą klauzulą informacyjną.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym i promocyjnym – utworzenie galerii zdjęć z uroczystości i publikacja na stronach internetowych administrowanych przez Administratora oraz ich subdomenach, portalach społecznościowych; relacja video i transmisja on-line z uroczystości – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu archiwizacyjnym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 650, z późn. zm.)
 3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: mediom współpracującym z Uczelnią, podmiotom drukującym materiały informacyjne.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.
 5. Pani/Pana dane przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. W przypadku osób, które otrzymały imienne zaproszenia na uroczystość, Administrator przetwarza również dane obejmujące imię, nazwisko i adres kontaktowy, tytuł/funkcję/stanowisko. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu informowania o uroczystościach i ważnych wydarzeniach organizowanych przez Administratora i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w uroczystości. Brak udzielenia zgody uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w wydarzeniu
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 2. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uczelni;
  • ochrony mienia Uczelni
   na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO1
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do czasu nadpisania, nie dłużej niż przez okres 30 dni, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w przepisach prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przebywania na terenie Uczelni objętej monitoringiem. Brak ich podania jest równoznaczny z brakiem uprawnień do przebywania na terenie Uczelni.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
    
   Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Uczelnia nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 

Podczas uroczystości Wspólnej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 8 października 2018 w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1, utrwalany będzie wizerunek osób biorących w niej udział. Wykonywane będą zdjęcia, nagrania video oraz transmisja on-line w internecie. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie wizerunku proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio fotografom lub organizatorom imprezy. Udział w wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, Współadministratorzy traktują jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych są:
  • Współadministrator 1 – Uniwersytet w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@uwb.edu.pl
  • Współadministrator 2 – Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@pb.edu.pl
 2. Na podstawie umowy o współadministrowaniu zbioru danych osobowych dotyczących osób zapraszanych i biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Strony, Współadministrator 1 prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych Współadministratorów. Każdy Współadministrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Współadministratora 1 pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w celu określonym w pkt. 5 i pkt 7.
 3. W ramach umowy o współadministrowanie zawarte pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
  W szczególności uzgodniliśmy, że:

  • Obaj Współadministratorzy są odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów.
  • Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonania praw Właściciela danych osobowych, a Współadministrator 1 odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych osobowych.
  • W każdym przypadku Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw właściciela danych osobowych Współadministratorowi, który przetwarza dane osobowe.
 4. Punkt kontaktowy

Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail prorektor.nauka@uwb.edu.pl, telefon (+48) 85 745 79 00 lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora 1.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • Informacyjnym i promocyjnym – utworzenie galerii zdjęć z uroczystości i publikacja na stronach internetowych administrowanych przez Współadministratorów oraz ich subdomenach, portalach społecznościowych oraz     relacja video i transmisja on-line z uroczystości – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 • Archiwizacji  (na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 650, z późn. zm.)
 1. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: mediom na podstawie przepisów prawa prasowego oraz innym podmiotom, którym obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikać z przepisów prawa.
 2. W przypadku osób, które otrzymały imienne zaproszenia na uroczystość, Współdministratorzy przetwarzają również dane obejmujące imię, nazwisko i adres kontaktowy, tytuł/funkcja/stanowisko, telefon kontaktowy. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu informowania o uroczystościach i ważnych wydarzeniach organizowanych przez Współadministratorów i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 3. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, a zakresie archiwizacji przez okres 1 roku.
 5. Zgoda udzielona przez Panią/Pana jest dobrowolna, ale niezbędna do wzięcia udziału w inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Brak udzielenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w w/w wydarzeniu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.
  • Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie żądania pod adres e-mail wskazany w punkcie kontaktowym lub pisemnego podania do Uczelni.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 8. Informujemy, że Współadministratorzy nie przetwarzają podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 3. Pani/Pana wizerunek możemy udostępniać następującym podmiotom media współpracujące z Uczelnią, podmioty drukujące materiały informacyjne.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.
 5. Pani/Pana wizerunek przechowywany będzie do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. Zgoda udzielona przez Panią/Pana jest dobrowolna. W przypadku nie wyrażania zgody na fotografowanie oraz utrwalanie Pani/Pana wizerunku uprasza się o opuszczenie sali lub zgłoszenie odpowiedniej osobie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 2. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dokumentacja dot. wykorzystywania wizerunku jako danej osobowej

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 5. Pani/Pana dane przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi kontakt.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 2. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uczelni;
  • ochrony mienia Uczelni
   na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO1
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do czasu nadpisania, nie dłużej niż przez okres 30 dni, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w przepisach prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przebywania na terenie Uczelni objętej monitoringiem. Brak ich podania jest równoznaczny z brakiem uprawnień do przebywania na terenie Uczelni.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
    
   Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Uczelnia nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 

Inspektor Ochrony Danych

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.