W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Strategia społecznej odpowiedzialności

 

Moja Zielona Politechnika

Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PBRektor Politechniki Białostockiej
 
Szanowni Państwo,
 
Politechnika Białostocka jako wiodący ośrodek naukowy w północno-wschodniej części Polski, rozpoznawalna marka naukowo-dydaktyczna na mapie polskich uczelni wyższych oraz partner wielu interesariuszy krajowych i zagranicznych wprowadza Strategię Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w celu promowania idei wolności nauki, różnorodności i swobody głoszenia poglądów opartych na prawdzie, tolerancji, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.

Szczególna rola uczelni, jako miejsca poszerzania i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród społeczności akademickiej i interesariuszy Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka wraz z innymi polskimi uczelniami od 2019 roku jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, wspierając kształtowanie postaw i promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności uczelni. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Uczelni to jeden z kluczowych obszarów Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej lata 2021–2024 .

Przyjęcie tej strategii wskazuje, jak ważnym czynnikiem rozwoju jest stosowanie najwyższych międzynarodowych standardów społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania uczelni, zwłaszcza w skutecznym zarządzaniu nowoczesną jednostką dydaktyczną oraz budowaniu przyjaznych i korzystnych relacji z otoczeniem.

Zobacz więcejZobacz mniej
 

 

 

 

Odpowiedzialność za kształcenie i prowadzenie badań naukowych, z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn.
 

 

Pełnomocnik Rektora do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Białostockiej dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

dr Wioletta Czemiel-GrzybowskaPełnomocnik Rektora do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Białostockiej
 
W dniu 29 czerwca 2023 r. Senat naszej Uczelni zatwierdził Strategię Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Białostockiej.

Ten niezwykle ważny dokument stanowi jeden z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do roku 2030. Wskazuje on, jak ważnym czynnikiem rozwoju jest stosowanie najwyższych międzynarodowych standardów społecznej odpowiedzialności Uczelni, które odgrywają istotną rolę w skutecznym zarządzaniu nowoczesną jednostką dydaktyczną oraz budowaniu przyjaznych i korzystnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Decyzja o przygotowaniu Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Białostockiej była następstwem podpisanej przez nas w roku 2019 Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Wraz z innymi sygnatariuszami – polskimi uczelniami, zobowiązaliśmy się do kształtowania postaw i promowania idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach naszej działalności.

Z myślą o realizacji tej ważnej misji, Rektor Politechniki Białostockiej powołała Pełnomocnika ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Prace nad przygotowaniem strategii rozpoczął również zespół, złożony z reprezentantów różnych grup interesariuszy.

Konsultacje projektu Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Białostockiej odbyły się w dniach 12-23 czerwca 2023 r. Wzięli w ich udział zarówno interesariusze wewnętrzni, m.in. pracownicy, studenci, doktoranci, jak i interesariusze zewnętrzni, m.in. przedsiębiorstwa, uczelnie, administracja samorządowa. Dyskusje na temat kształtu dokumentu pozwoliły wypracować jego ostateczny kształt, zatwierdzony na Senacie Politechniki Białostockiej.

W skład zespołu powołanego do opracowania Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Białostockiej weszli:

 • Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Przewodnicząca
 • dr Wioletta Czemiel-Grzybowska – Pełnomocnik ds. Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Białostockiej
 • dr Joanna Szydło – Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Politechnice Białostockiej
 • mgr Tomasz Jastrzębski – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • mgr Anna Kukor-Bąk – dyrektor Biura Rektora Politechniki Białostockiej
 • mgr Małgorzata Jeglińska-Krupa – kierownik Centrum Danych i Analiz Strategicznych
 • dr inż. Romuald Ziółkowski – Przewodniczący Zespołu ds. Planu na rzecz Równouprawnienia Płci w Politechnice Białostockiej
 • dr Dan Wołkowycki – członek Zespołu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Białostockiej
 • Adrian Twardowski – Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej
 • Olga Kraszewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego Politechniki Białostockiej.

Powołany zespół zdefiniował społeczną odpowiedzialność́ uczelni (SOU) jako strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią oraz budowania współpracy i dialogu z interesariuszami. Takie podejście przyczynia się do:

 • zrównoważonego rozwoju,
 • kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego,
 • wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei,
 • podtrzymania oraz rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność́ działalności i innowacyjność.

Następnie, stworzono mapę wszystkich grup interesariuszy Politechniki Białostockiej. Zgodnie z ISO 26000 identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy jest jedną z dwóch fundamentalnych praktyk społecznej odpowiedzialności. Na podstawie zebranych potrzeb i oczekiwań interesariuszy sformułowaliśmy cele i działania Strategii, z uwzględnieniem zasad SMART.

Planujemy kontynuować dotychczasowe działania w obszarze odpowiedzialności społecznej oraz wprowadzić harmonogram nowych zadań, które aktywizują społeczność akademicką, włączając w nią interesariuszy zewnętrznych.

Zamierzamy wdrożyć sprawny i wiarygodny system zarówno komunikacji, jak i badania potrzeb oraz oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni pod kątem kompetencji przyszłych pracowników. Istotne jest też wprowadzenie transparentnego i elastycznego systemu rekrutacji i adaptacji pracowników, który ma za zadanie zachęcić najlepszych kandydatów do pracy w Politechnice Białostockiej. W ramach planowanych przedsięwzięć jest również organizacja na naszej Uczelni cyklicznego forum wymiany doświadczeń na płaszczyźnie przemysł–nauka–studenci.

Na potrzeby realizacji strategii zostanie opracowany partycypacyjny kodeks etyki pracownika naukowego i kodeks etyki pracownika administracji. Nasze działania zakładają też rozwój wolontariatu wśród społeczności akademickiej, a także zagwarantowanie pracownikom bezpłatnych porad psychologicznych.

Posiadanie strategii społecznej odpowiedzialności usytuowało Politechnikę Białostocką obok polskich i zagranicznych uczelni wyższych, które podejmują wysiłki na rzecz odpowiedzialnego funkcjonowania w sferze edukacyjnej, naukowej i społecznej. Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce północno-wschodniej, która zainicjowała kształcenie i prowadzenie badań naukowych w oparciu o standardy zasad ESG (Environmental, Social, and Governance). Dzięki temu staliśmy się partnerem dla administracji rządowej i samorządowej w współtworzeniu polityki publicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobrych praktyk społecznych.

Politechnika Białostocka jako Uczelnia społecznie odpowiedzialna zobowiązuje się do upowszechniania postaw etycznych oraz wartości, takich jak szacunek i równość. Jej działania są ukierunkowane na realizację idei zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki, które są zbieżne z celami globalnymi ONZ.

Zobacz więcejZobacz mniej

 

 

Aktualności