W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Ocena nauczycieli akademickich

W roku 2023 zostanie przeprowadzona ocena okresowa nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni, którzy byli ostatnio oceniani za lata 2019-2020. Oceną zostanie objęta działalność badawcza, dydaktyczna oraz organizacyjna za okres dwóch lat, które upłynęły od ostatnio ocenianego okresu, tj. działalność w latach 2021-2022.

Nauczyciel akademicki podlegający ocenie w 2023 roku, powinien pobrać umieszczony poniżej plik: Ankieta. Ocena 2021-2022 (XLSX, 93 KB), zawierający ankietę i uzupełnić ją. Następnie, właściwie wypełniony dokument należy przekazać, wyłącznie w formie elektronicznej, do Dziekana Wydziału lub Kierownika SJO lub SWFiS.

Proszę o zapisanie pliku (w Excelu) według wzoru nazwy: Nazwisko_Imię_ocena_2021_2022.

Wzory ankiet

Ankieta. Ocena 2021-2022 (XLSX, 93 KB)

Proszę nie drukować wersji papierowej ankiety. Podpisy na dokumencie nie są wymagane.

Termin przekazania ankiet ustala Dziekan / Kierownik SJO, SWFiS i nie powinien być późniejszy niż 10 luty 2023 roku.

Informacje o dorobku naukowo-badawczym i dorobku dydaktyczno-organizacyjnym, a także wszelkie załączniki potwierdzające osiągnięcia należy zeskanować i przekazać wyłącznie w formie elektronicznej (w jednym pliku!) do Dziekana Wydziału lub Kierownika SJO lub SWFiS

Proszę o zapisanie pliku według wzoru: Nazwisko_Imię_załączniki do oceny_2021_2022.

Ankiety po zatwierdzeniu przez przełożonych zostaną przekazane (także w formie elektronicznej), zgodnie z Regulaminem oceny, odpowiednio do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PB, Ośrodka Własności Intelektualnej, Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji, Działu Jakości Kształcenia, Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych, Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Działu Spraw Personalnych, Działu Nauki, Działu Promocji.

Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Białostockiej podlegają okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania obowiązków, wynikających z zajmowanego stanowiska, określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie PB, Regulaminie Pracy Uczelni oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej.

W 2021 roku została przeprowadzona ocena okresowa nauczycieli akademickich za lata 2017-2020. Czteroletni okres oceny wynikał bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zobowiązywała uczelnie publiczne do przeprowadzenia oceny wszystkich nauczycieli akademickich w roku poprzedzającym rok, w którym zostanie przeprowadzona ewaluacja. Ze względu na trwającą pandemię i wcześniejszy ustawowy zakaz oceniania nauczycieli był to jedyny możliwy termin do jej przeprowadzenia.

Kolejne oceny będą przeprowadzane co dwa lata i będą obejmowały działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną w okresie 2 lat, które upłynęły od okresu ostatnio ocenianego. Najbliższa ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej, którego brzmienie nie uległo zmianie.

Obowiązujący regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej

Zarządzenie Rektora PB Nr 977 z 27 czerwca 2019 r.

Nauczyciele akademiccy ocenieni negatywnie otrzymają indywidualną informację o terminie kolejnej oceny.

Terminy najbliższej oceny:

  • Osoby, które były oceniane – po 24 miesiącach pracy licząc od 1.01.2021 roku.
  • Osoby, które nie były oceniane (np. ze względu na zbyt krótki okres zatrudnienia) – po 24 miesiącach pracy licząc od pierwszego dnia zatrudnienia w Uczelni.

W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia, świadczeniu rehabilitacyjnym oraz z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności (art. 128 ust.2 Ustawy PSWiN). Osoby, u których wystąpią tego typu absencje będą miały przedłużony okres oceny, który w takich przypadkach nie będzie tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Terminy składania ankiet:

– za okres 24 miesięcy (lata 2021-2022) – początek 2023 r.
(istnieje możliwość złożenia dwóch ankiet, odrębnie za 2021 r. i 2022 r. dla osób, które preferują ich składanie w ujęciu rocznym. Ankiety za 2021 rok – do 30 kwietnia 2022 r., ankiety za 2022 r. – początek 2023 r., dokładna data będzie podana w terminie późniejszym);

– za okres 24 miesięcy – osoby, u których okres oceny będzie inny niż lata 2021-2022, zostaną o terminie złożenia ankiety poinformowane indywidualnie (np. pierwsza ocena po zatrudnieniu, przesunięcie okresu oceny z powodów wymienionych w Ustawie PSWiN). Termin złożenia ankiet będzie w tym przypadku dostosowany do indywidualnej sytuacji każdego pracownika.