W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Ocena nauczycieli akademickich

Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Białostockiej podlegają okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie PB, Regulaminie Pracy Uczelni oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także własności przemysłowej.

Ocena okresowa nauczycieli akademickich, uwzględniająca osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i wdrożeniowe, przeprowadzana jest co 2 lata i rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu poprzednio ocenianego okresu.

W przypadku uzyskania przez nauczyciela oceny negatywnej, oceny dokonuje się po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. Ocena obejmuje wówczas okres 1 roku.

Ocena nauczyciela akademickiego może być również przeprowadzona na wniosek Rektora – z inicjatywy własnej Rektora, dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej, w której zatrudniony jest oceniany nauczyciel akademicki, gdy zaistniały szczególne przyczyny do dokonania oceny.

Warunkiem przeprowadzenia oceny jest co najmniej roczne zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Uczelni.

W przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego w pracy, wynikającej z przebywania na urlopie związanym z rodzicielstwem określonym w przepisach działu ósmego Kodeksu pracy, urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie bezpłatnym trwającym nieprzerwanie co najmniej 3 miesiące, odbywania służby wojskowej, służby zastępczej, pobierania zasiłku chorobowego nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy, świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej – termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

 

WZORY ANKIET DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

Ocena za okres od 1 stycznia 2023 roku

W ocenie okresowej nauczycieli akademickich dokonywanej za okres od dnia 1 stycznia 2023 r., punkty za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i wdrożeniowe, zostają naliczone przez poszczególne jednostki merytoryczne.

Nauczyciele akademiccy posiadający osiągnięcia, które nie są dostępne w Uczelni powinni pobrać ankietę pomocniczą Ankieta NA. Ocena od 2023, uzupełnić ją i wraz z dokumentacją potwierdzającą te osiągnięcia, przekazać w formie elektronicznej (w jednym pliku) do właściwej jednostki merytorycznej.

 

Ocena za okres 2021-2022

Nauczyciel akademicki podlegający ocenie za okres 2021-2022 powinien pobrać ankietę Ankieta NA. Ocena 2021-2022 i uzupełnić ją. Następnie, właściwie wypełniony dokument wraz z wszelkimi załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia, należy przekazać, wyłącznie w formie elektronicznej (w jednym pliku), do Dziekana Wydziału lub Kierownika SJO lub SWFiS.

Ankiety po zatwierdzeniu przez przełożonych należy przesłać odpowiednio do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PB, Ośrodka Własności Intelektualnej, Działu Nauki, Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji, Działu Jakości Kształcenia, Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych, Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Działu Spraw Personalnych, Działu Promocji.

 

REGULAMIN OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

Ocena za okres od 2023Zarządzenie Nr 112/2022 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej oraz oceny okresowej nauczycieli akademickich.

 

Ocena za okres 2017-2020 oraz 2021-2022Zarządzenie Nr 977 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej oraz oceny okresowej nauczycieli akademickich.

 

ARKUSZE OCENY OKRESOWEJ

 Ocena za okres od 2023 roku oraz ocena, w których obowiązuje więcej niż jeden regulamin ocenyZarządzenie Nr 68/2023 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie określenia wzoru arkusza okresowej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej do Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej obowiązującego od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 Ocena za okres 2021-2022Zarządzenie Nr 27/2023 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie określenia wzorów arkuszy okresowej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej.

 Ocena za okres 2017-2020Zarządzenie Nr 1057 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzorów arkuszy okresowej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej.

 

Przydatne linki

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Statut Politechniki Białostockiej

Regulamin pracy Politechniki Białostockiej