Finanse i stypendia

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2021/2022

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej, w tym:

 • stypendium rektora
 • stypendium socjalnego
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb, który zostanie otwarty 29 września 2021 r.

Możliwość ubiegania się o stypendia wymienione powyżej mają wyłącznie doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

W zakładce AKTUALNOŚCI umieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.

Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. w terminie do 15 października 2021 r. dostarczyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu/sekretariatu. Do wniosku stypendialnego należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

UWAGA! Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku.

Złożone w wersji papierowej wnioski stypendialne są weryfikowane przez pracowników dziekanatu/sekretariatu. Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, natomiast w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. Po zmianie statusu, student/doktorant otrzyma wiadomość e- mail. O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant poinformowany zostanie w decyzji administracyjnej.

W związku z zagrożeniem COVID-19:

 1. W roku akademickim 2021/2022 obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Utratę dochodu należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku o stypendium socjalne:
  1. dokumentu potwierdzającego obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz wysokość obniżonego wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące,
  2. dokumentu potwierdzającego obniżenie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powodu COVID-19 oraz wysokość dochodów netto w okresie ich obniżonego osiągania za poszczególne miesiące.
 2. W roku akademickim 2021/2022 przy przyznawaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których ważność:
  1. upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 roku do 7 marca 2020, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  2. upłynęła po 8 marca 2020 roku,

zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i stanowią podstawę do przyznania stypendium.

Student/doktorant powinien zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

 

STUDENCIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ART. 93 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE:
1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 stypendium ministra ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 stypendium ministra ust. 1:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.


Dodatkowe Informacje:
 • W roku akademickim 2021/2022 dochód na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1044 zł.
 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2020 wynosi 3819 zł – zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.
 • Dochód za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokości ustalonej zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. Tabela do pobrania w pliku PDF:
  Obwieszczenie dot. zryczałtowanych form opodatkowania (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 391 KB)
 • Kwota tzw. „samodzielności finansowej studenta/doktoranta” wynosi 930,35 zł. Dotyczy studenta/doktoranta, który posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.Pliki do pobrania

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów – tekst jednolity (DOC, 375 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (DOCX, 41 KB)

Klauzula informacyjna – pomoc materialna (DOCX, 16 KB)

Wzór nr 1 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o dochodzie opodatkowanym nieopodatkowanym (DOCX, 15 KB)

Wzór nr 2 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o zryczałtowanych formach opodatkowania (DOCX, 15 KB)

Wzór nr 3 – oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (DOCX, 28 KB)

Wzór nr 4 – oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (DOCX, 12 KB)

Wzór nr 5 – oświadczenie (DOCX, 13 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie studenta o zamieszkaniu (DOCX, 12 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu (DOCX, 20 KB)

Zarządzenie nr 112-2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 września 2021 roku (PDF, wersja skanowana, 6 MB)


Archiwum – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/2021

Osoby uprawnione do kredytu

Kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.
 

Składanie wniosków o kredyt

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

 

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

 

Zawarcie umowy

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego.
 

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, która będzie zawierać m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • datę rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta,
 • sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

 

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.
 

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (styczeń 2019 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.
 

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%, – najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468)

Zarządzenie nr 997 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 3 września 2019 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów na potrzeby ubiegania się o pożyczkę lub kredyt studencki oraz zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów uprawnionych do ubiegania się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego

Zmiana do zarządzenia nr 997 Rektora Politechniki Białostockiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, realizując zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, zaprasza do składania wniosków o stypendium dla studentów na rok akademicki 2021/22 w ramach Działania Solidarni z Białorusią – studenci.

Stypendia są przeznaczone dla obywateli Białorusi, którzy rozpoczynają w roku akademickim 2021/22 studia w Polsce w trybie stacjonarnym, w języku polskim lub kontynuują kształcenie na studiach w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na które otrzymali stypendium w ramach inicjatywy NAWA „Solidarni ze studentami”.

Wnioski o stypendium należy składać w języku polskim w terminie do 20 października 2021 r. wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Wyniki zostaną ogłoszone do 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje – Solidarni z Białorusią

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 Regulamin Działania wraz z Umową (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 271 KB)

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia zgody rodziców (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 157 KB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.