Finanse i stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej:
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów (dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia po pierwszym roku studiów. Wyjątek stanowią studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są:
  • laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie);
 • stypendium socjalnego;
 • zwiększenia stypendium socjalnego w szczególności w następujących sytuacjach:
  • korzystania przez studenta lub pozostawania studenta na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych,
  • sieroctwa/ półsieroctwa studenta, który nie ukończył 25 roku życia,
  • osiągnięcia pełnoletności przez studenta, który przebywał w pieczy zastępczej,
  • zamieszkania w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dotyczy to studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych);
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra.
Od roku akademickiego 2020/2021 studenci i doktoranci składają wnioski stypendialne za pośrednictwem systemu USOSweb.

Podkreślić należy, że w grupie tych ostatnich o stypendium ubiegać się mogą wyłącznie doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Za pośrednictwem systemu można ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi.

W zakładce AKTUALNOŚCI umieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. w terminie do 26 października 2020 r. dostarczyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu/sekretariatu. Do wniosku stypendialnego należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

UWAGA! Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku.

Złożone w wersji papierowej wnioski stypendialne są weryfikowane przez pracowników dziekanatu/sekretariatu. Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, natomiast w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. Po zmianie statusu, student/doktorant otrzyma wiadomość e-mail.

O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant poinformowany zostanie w decyzji administracyjnej wydanej w formie papierowej.

W związku z zagrożeniem COVID-19:

 1. W roku akademickim 2020/2021 obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Utratę dochodu należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku o stypendium socjalne:
  1. dokumentu potwierdzającego obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz wysokość obniżonego wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące,
  2. dokumentu potwierdzającego obniżenie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powodu COVID-19 oraz wysokość dochodów netto w okresie ich obniżonego osiągania za poszczególne miesiące.
 2. W roku akademickim 2020/2021 przy przyznawaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 426,  z późn. zm.), których ważność:
  1. upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 roku do 7 marca 2020, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  2. upłynęła po 8 marca 2020 roku,

zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i stanowią podstawę do przyznania stypendium.

 1. Dopuszcza się, aby przy przyznawaniu stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 uwzględniono osiągnięcia sportowe uzyskane podczas zawodów sportowych przeniesionych ze względu na stan epidemii na miesiąc październik 2020 roku.

Student/doktorant powinien zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

Niezbędne do dokumenty do pobrania oraz instrukcje dla studentów i doktorantów ubiegających się o stypendia znajdują się na stronie pb.edu.pl/studenci/finanse i stypendia/pomoc materialna dla studentów na rok akademicki 2020/2021

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.