FAQ

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi w sprawie funkcjonowania uczelni w oparciu o komunikaty rządowe, zalecenia GIS i zarządzenia wewnętrzne wydawane przez rektora PB w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Informacje dotyczące spraw studenckich:

Uczestnikom różnych form kształcenia, którzy wracają z wyjazdów z zagranicy zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu, a w razie wystąpienia objawów choroby stosowanie się do wytycznych państwowych służb sanitarnych.

W przypadku powzięcia podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, członkowie wspólnoty Uczelni powinni bezwzględnie zastosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, w szczególności bezzwłocznie telefonicznie zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku pod numerem telefonu 698 145 904, do oddziału zakaźnego pod numerem telefonu 85 740 95 73 (dorośli) lub 85 745 06 97 (dzieci) albo na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem telefonu 800 190 590.

Rektor nałożył też na pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Białostockiej obowiązek powiadomienia o odbywaniu przez nich kwarantanny. Powiadomienia takie należy przesłać na adres: powiadomienia@pb.edu.pl.

Powracający studenci powinni również zgłosić się, za pomocą poczty elektronicznej, do swojego dziekanatu lub prodziekana ds. studenckich w celu uzgodnienia zasad włączenia się w cykl kształcenia.

W poszczególnych dziekanatach na wydziałach Politechniki Białostockiej praca odbywa się na bieżąco. Za zgodą dziekanów mogą jednak pracować w okrojonym składzie. Dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z dziekanatem w celu załatwienia sprawy.

W tej chwili najwięcej pytań dotyczy odbioru dyplomu. Można go odebrać w dziekanacie osobiście lub poprosić o odesłanie go pocztą na wskazany przez zainteresowanego adres (korespondencja za potwierdzeniem odbioru).

Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie automatycznie wydłużona do 31 maja br., bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

Kontakt:
Dziekanat Wydziału Architektury
Dziekanat Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
Dziekanat Wydziału Informatyki
Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania
Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

W związku z tym, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora PB Nr 1089, czasowo zamknięta dla czytelników jest Biblioteka PB, a innych jednostkach pracownicy administracyjni mogą wykonywać pracę zdalną, karty obiegowe dyplomantów są zbierane w dziekanatach.

Na dzień dzisiejszy, po obronie, kartę podpisuje na bieżąco promotor. Natomiast dyplomant powinien na obiegówce zaznaczyć, które wiersze go dotyczą (np. określić w którym domu studenta zamieszkiwał w okresie studiów). W dalszej kolejności podpisy będą uzupełniane bez udziału dyplomanta. W celu ograniczenia kontaktów personalnych, komplet kart po obronach będzie przesyłany uczelnianą pocztą wewnętrzną do jednostek podpisujących obiegówki – do pracowników tam dyżurujących, z zachowaniem kolejności podpisywania przyjętej na obiegówce.

Informujemy, że kwestie dotyczące ważności legitymacji studenckich w czasie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni zostały przeniesione do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do art. 51b ust. 4. Zgodnie z tym artykułem w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.
Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
Analogiczne regulacje w zakresie obowiązywania legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie:

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U. 2020 poz. 695

Na mocy Zarządzenia Nr 1099, w związku z zagrożeniem COVID–19, wstrzymane jest zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenta i Hotelu Asystenta, a także wprowadzony zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych. Ponadto mieszkańcy Domów Studenta lub Hotelu Asystenta powinni udać się do domów lub innych miejsce stałego zamieszkania na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni [obecnie jest to termin do 10 kwietnia].

Studenci, którzy opuścili akademik przed 13.03.2020 dokonują opłaty za 1/2 miesiąca, pozostali mieszkańcy opłacają cały miesiąc. W przypadku osób, które opłaciły cały miesiąc a wyjechały przed 15 marca, nadpłata będzie zaliczona na poczet następnych okresów płatności.

Od 1 kwietnia 2020 roku zwalnia się studentów zakwaterowanych w Domach Studenta Politechniki Białostockiej z opłat za miejsce w akademiku. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest jednak opuszczenie Domu Studenta na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz zgłoszenie tego faktu administracji Domu Studenta.

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1101 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wydłużenia terminów wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez Politechnikę Białostocką od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 1099 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Komunikat na stronie: akademiki.bialystok.pl

Rektor Politechniki Białostockiej wydał Zarządzenie nr 1123 w sprawie wytycznych w zakresie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w Politechnice Białostockiej w związku z ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania uczelni.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Zarządzenie nr 1123 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 26 maja 2020 roku (9 MB)

 

 

6 kwietnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1107 rektora Politechniki Białostockiej, które uzupełnia obowiązujące od 24 marca Zarządzenie Nr 1100 w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodany zapis dotyczy realizacji praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia:

 1. dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnięcie efektów uczenia się  np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny,
 2. jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki, kierownik praktyk oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną,
 3. praktyka może być przesunięta i realizowana w czasie trwania roku akademickiego 2020/2021,
 4. praktyka może zostać zrealizowana na Uczelni po przywrócenia tradycyjnego funkcjonowania Uczelni pod opieką wyznaczonych przez dziekana opiekunów praktyk pod warunkiem osiągnięcia zaplanowanych efektów uczenia się,
 5. praktyka zawodowa może być uznana w ramach pracy zawodowej (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), której czas trwania jest zbieżny z wymaganym czasem trwania praktyki, lub zostały osiągnięte wymagane efekty uczenia się w krótszym czasie,
 6. wszystkie wyżej wymienione formy realizacji praktyk muszą być zaakceptowane przez kierownika praktyk.

Podstawy:

Zarządzenie Nr 1107 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 1100 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rektor Politechniki Białostockiej wydał Zarządzenie nr 1125 w sprawie zmiany sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie zawiera wytyczne organizacji najbliższej sesji egzaminacyjnej kończącej semestr letni w roku akademickim 2019/2020.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Zarządzenie Nr 1125 Rektora Politechniki Białostockiej z dn. 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (160 KB)

 

Przyznane stypendia są wypłacane na bieżąco. Wypłata za miesiąc marzec 2020 r. została zrealizowana w terminie.
W przypadku studentów drugiego stopnia tj. semestr 1 i 3 wypłata stypendiów nastąpi w kwietniu z wyrównywaniem za marzec. Jest to związane z koniecznością rozpatrzenia wniosków stypendialnych studentów. Tego typu sytuacja nie jest nadzwyczajna. Wypłata stypendiów w tym okresie w ubiegłym roku i poprzednich latach odbywała się w tym samym trybie tj. z wyrównaniem za poprzedni miesiąc.

 

6 kwietnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1105 Rektora Politechniki Białostockiej, które odwołuje się do wprowadzonego w życie, we wrześniu 2019 roku „Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Białostockiej” i zmienia w nim brzmienie dwóch zapisów.
Pierwszy mówi o tym, że organy przyznające świadczenia w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi, mogą w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych wydawać decyzje bez opinii Zespołu Oceniającego.
Druga zmiana dotyczy zapisów z § 10 ust. 2, w którym podany jest zbiór zdarzeń losowych, którymi student może motywować swój Wniosek o przyznanie zapomogi. Teraz można będzie powołać się na pogorszenie sytuacji życiowej ze względu na utratę przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanym z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

Podstawy:
Zarządzenie nr 1105 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Białostockiej”
MNiSW – Ważny komunikat do studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego!
Zarządzenie nr 1006 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej”

 

Rektor Politechniki Białostockiej wydał zarządzenie w sprawie wydłużenia do 30 czerwca 2020 r. terminu wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez Politechnikę Białostocką od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Chodzi o opłaty przypadające od dnia 12 marca br. z następujących tytułów:

 • za usługi edukacyjne związane z: kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych; powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; kształceniem na studiach w języku obcym; prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów; kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;
 • z tytułu umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Z tytułu wydłużenia terminów wniesienia powyższych opłat, Politechnika Białostocka nie będzie naliczała odsetek ustawowych za opóźnienie. Nie jest także wymagane sporządzenie aneksów do umów zawartych ze studentami, doktorantami  oraz uczestnikami studiów podyplomowych.

Wydłużony termin opłat nie dotyczy opłat rekrutacyjnych, związanych z wydaniem dokumentów o przebiegu studiów oraz innych opłat niezwiązanych z procesem kształcenia.

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1101 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wydłużenia terminów wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez Politechnikę Białostocką od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych

 

Zaleca się, aby korzystanie z pracowni przez członków kół naukowych było możliwe wyłącznie w przypadkach realizowania terminowych zadań wynikających z zawartych przez Uczelnię umów. Zgodę na wykonywanie tych zadań w pomieszczeniach PB wydaje dziekan wydziału.
Korzystanie z infrastruktury dydaktycznej i naukowej PB przez studentów do realizacji badań związanych z pracą dyplomową jest możliwe za zgodą dziekana wydziału, pod nadzorem promotora pracy. Ze względu na bezpieczeństwo studentów – liczba osób powinna być limitowana i dotyczyć studentów niezbędnych do prowadzenia określonego etapu badań.

 

Studenci zagraniczni, którzy przebywają w ramach programu Erasmus+, a także kształcą się w ramach pełnego cyklu na Politechnice Białostockiej traktowani są jak studenci polscy. Dotyczy to zarówno spraw związanych z tokiem studiów i dostępem do infrastruktury uczelnianej, jak i obowiązków.
Zgodnie z rekomendacją MNiSW z 12 marca 2020 r. Politechnika Białostocka zapewnia zakwaterowanie tym studentom (w tym obcokrajowcom), którzy nie mogą opuścić akademika.
Studenci-obcokrajowcy mogą kierować pytania dotyczące ich spraw bieżących do pracowników Biura ds. Współpracy Międzynarodowej: Servando Zuazo: 795 475 326 (telefon dyżurny 24/7), e-mail: studyatbut@pb.edu.pl

 

Studenci powinni pozostawać w miejscu zakwaterowania, zrezygnować ze spotkań i wycieczek, ograniczyć korzystanie z komunikacji publicznej. Powinni również pozostawać w kontakcie emailowym z koordynatorami wydziałowymi oraz nauczycielami w celu kontynuacji edukacji. Zaleca się zachowywanie bezpiecznego odstępu od innych osób, dokładne mycie oraz dezynfekowanie rąk.
Studenci zakwaterowani w akademikach Politechniki Białostockiej zobowiązani są do przestrzegania zasad wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii.

 

On 31 March, Poland’s government announced further restrictions due to epidemic of COVID-19. Please read them carefully.
From 1st April:
1. There will be a limit for numer of people that are allowed to be in the shop at the same time. It is 3 people for each cash desk.
2. The same rule applies to post offices, the difference is 2 people for each counter.
3. Every day from 10:00 to 12:00 there will be a „senior time” in grocery shops, pharmacies, drugstores, post offices, etc. During this hours only 65+ people ale allowed in the shop.
4. All the hairdressers, barbers, beauty salons, tattoo and piercing salons must be closed.
5. All the lagre retail hardware stores must be closed at weekends.
6. People have to wear gloves during shopping.
7. All the hotels, hostels and other acommodation places for tourist must be closed.
8. Parks, beaches, boulewards will be closed.
9. Minimum distance from people in public space will 2 meters (it refers also to family members).

Please stay in the dorms or other places that you live and follow the rules.
Stay safe!

International Relations Office of Bialystok Univeristy of Technology (studyatbut@pb.edu.pl FB: facebook.com/BialystokUniversityOfTechnology/IRO , phone: 85 746 9044 or 85 746 9047)

 

Due to the state of epidemic threat and countering potential infection with coronavirus the regular classes in Bialystok University of Technology were suspended classes until April 10. However some of your teachers can ask you to take classes online.
Please follow the information provided by BUT authorities and in case of any doubts please contact International Relations Office Bialystok University of Technology via mail: studyatbut@pb.edu.pl or FB: facebook.com/BialystokUniversityOfTechnology/IRO
Please make sure you stay up-to-date. Read information provides by:
Go Poland.pl
Parlament Studentów RP  (dedicated mail: (international@psrp.org.pl)
ESN Poland
Please read the Recommendation issued by the Minister of Science and Higher Education after the meeting of the Team coordinating the activities of the system of higher education and science concerning the threat of COVID-19. Recommendation Minister of Science and Higher Education (52 KB)

 

Dear foreign students please listen to the message issued by the Deputy Minister of Science and Higher Education available on www.facebook.com/MNiSW/videos

 

Dear students, remember to contact all your teachers and faculty coordinators in order to receive the materials for your classes online. It’s extremely important that you do that, so you could pass the semester and obtain your ECTS credits.
As you already know, the list of our coordinators can be found in our website (pb.edu.pl/iro/erasmus/erasmus-programme-countries/faculty-erasmus-coordinators) and as usual please, do not hesitate to contact us if you cannot contact with your coordinator or teachers.
What to do if you cannot contact your teacher or coordinator? Send us: your name and surname+ the name of the subject and code.
Please contact International Relations Office Bialystok University of Technology via mail: studyatbut@pb.edu.pl or FB: facebook.com/BialystokUniversityOfTechnology/IRO , phone: 85 746 9044 or 85 746 9047

 

Informacje dotyczące pracowników:

Politechnika Białostocka dąży do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Uczelni, a także zapewnienia bezpiecznych warunków i komfortu pracy swoich pracowników.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1122 w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r. pracownicy Politechniki Białostockiej świadczą pracę na terenie uczelni, z zastrzeżeniem, że na indywidualny wniosek pracownika rektor wyrazi zgodę na pracę zdalną.

Z infrastruktury dydaktycznej w siedzibie Uczelni mogą też w szczególnych przypadkach korzystać nauczyciele akademiccy podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych online (które powinny być prowadzone spoza siedziby Uczelni).

Na terenie uczelni, z zachowaniem warunków bezpiecznych dla zdrowia, prowadzone również będą badania naukowe.

Zarządzenie podaje szereg zasad bezpieczeństwa, które należy zachować przy wykonywaniu pracy na terenie Uczelni. Wśród nich jest obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych i korzystania ze środków do dezynfekcji rąk oraz zachowania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy. Pracownicy, którzy bezpośrednio obsługują interesantów mają też obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Wszyscy członkowie wspólnoty Uczelni zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się i stosowania zaleceń zawartych w komunikatach i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w informacjach zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni, dotyczących zagrożenia wystąpienia koronawirusa.

Na terenie Politechniki Białostockiej znajdują się plakaty promujące prawidłową technikę mycia rąk oraz dystrybutory płynu do dezynfekcji rąk – należy z nich korzystać.

Dział Spraw Personalnych informuje, że od 1 kwietnia 2020 roku zostały zawieszone obowiązki wynikające z art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 Kodeksu pracy. W związku z powyższym Pracodawca nie wydaje skierowań na okresowe badania lekarskie.

 1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność posiadanego orzeczenia upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Badania wstępne i badania kontrolne (wykonywane w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni), powinny być przeprowadzane na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie skierowania wydanego przez Pracodawcę.

Pracownik, który opiekuje się dzieckiem do lat 8 lub dzieckiem niepełnosprawnym w wieku powyżej 8 lat, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Obecnie jest od przedłużony na okres kolejnych 14 dni, tj. obejmuje daty: od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku.
Więcej informacji na stronie: pb.edu.pl/aktualnosci-pracownicze/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym

Dział Spraw Personalnych informuje, że termin składania wniosków o przyznanie ulgowych usług i świadczeń socjalnych zostaje przedłużony do dnia 15 maja 2020 roku.
Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie z poprzedniego roku należy wyliczyć zgodnie z informacją umieszczoną na wniosku, bez okazywania w DSP kopii PIT za rok 2019. Wpisane kwoty przychodu będą wyrywkowo sprawdzane w terminie późniejszym.
Wypełniony wniosek w formie papierowej (bez osobistego kontaktu) należy przekazywać listownie lub za pośrednictwem poczty wewnątrzuczelnianej bądź do skrzynki z korespondencją do Działu Spraw Personalnych, która znajduje się w korytarzu budynku Rektoratu przy pokoju nr 3.
W przypadku pytań, wątpliwości pracownicy DSP pozostają do Państwa dyspozycji pod nr tel. 85-746-9174, 85-746-9741 lub e-mailowo socjalny [at] pb.edu.pl.

 

Informacje ogólne:

W przypadku powzięcia podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, członkowie wspólnoty Uczelni powinni bezwzględnie zastosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, w szczególności bezzwłocznie telefonicznie zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku pod numerem telefonu 698 145 904, do oddziału zakaźnego pod numerem telefonu 85 740 95 73 (dorośli) lub 85 745 06 97 (dzieci) albo na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem telefonu 800 190 590.

Rektor nałożył też na pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Białostockiej obowiązek powiadomienia o odbywaniu przez nich kwarantanny. Powiadomienia takie należy przesłać na adres: powiadomienia@pb.edu.pl.

Wszystkich członków wspólnoty akademickiej PB rektor zobowiązuje do bieżącego zapoznawania się i stosowania zaleceń zawartych w komunikatach i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej uczelni, dotyczących zagrożenia wystąpienia COVID-19.

Na podstawie:
Zarządzenie nr 1099 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Wszystkie imprezy, wydarzenia o charakterze naukowym oraz przedsięwzięcia, w tym zajęcia prowadzone w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, zaplanowane w pierwszej połowie 2020 roku na terenie Politechniki Białostockiej, których organizatorem lub współorganizatorem jest Uczelnia zostały przesunięte na późniejsze terminy. Jeśli organizatorzy podejmą taka decyzję, tegoroczne edycje wydarzenia mogą być odwoływane. Osoby zainteresowane powinny otrzymać powiadomienia o zmianie terminu.

Na podstawie:
Zarządzenie Nr 1089 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa

W związku z ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r., a także z Zarządzeniem JM Rektora z dnia 13 marca 2020 r. Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB pracuje zdalnie.
W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia uczelnianej jednostce organizacyjnej dokumentacji archiwalnej (wypożyczenie, wycofanie akt) realizacja zapotrzebowania będzie możliwa po jej wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem e-maila archiwum@pb.edu.pl lub telefonicznie: 571 443 192. W celu ograniczenia kontaktów między pracownikami Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB a pozostałych jednostek organizacyjnych materiały archiwalne będą przekazywane (udostępniane) i odbierane (zwracane) za pośrednictwem Kancelarii.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Białostockiej, a także ograniczeniem do niezbędnego minimum funkcjonowania jednostek uczelni i ograniczeniem przyjmowania dokumentacji papierowej, Uczelniane Centrum Informatyczne PB wdrożyło uproszczoną procedurę zakładania konta pocztowego w domenie pb.edu.pl.
Uproszczona procedura zakłada następujące kroki :
1. Student/pracownik naukowo-dydaktyczny przesyła prośbę o utworzenie konta w Microsoft Office 365 przy pomocy systemu USOSweb na adres: office365@uci.pb.edu.pl. W wiadomości wpisuje jedynie swoje imię i nazwisko.
2. Student/pracownik otrzyma wiadomość systemową z MO365 na adres podany w systemie USOS.

W czasie epidemii koronawirusa Politechnika Białostocka kontynuuje bezpłatne porady psychologiczne dla studentów i pracowników. Mogą z nich skorzystać wszystkie osoby, które nie radzą sobie z tą trudną sytuacją.
Dwa razy w tygodniu (środy i piątki, w godzinach od 15.30 do 17.30) pod numerem telefonu 794 335 732 dyżurować będzie mgr Aleksander Waś – specjalista psychologii klinicznej, od lat związany z Psychologicznym Punktem Konsultacyjnym Politechniki Białostockiej. Uwaga! obsługiwane będą wyłącznie połączenia w godzinach dyżuru, bez SMS. Porady są anonimowe. Punkt nie prowadzi rejestracji.

Telefoniczne konsultacje psychologiczne będą prowadzone w okresie zawieszenie zajęć dydaktycznych. Stała siedziba Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego PB jest w tym czasie nieczynna (do czasu wznowienia zajęć).

Inne formy pomocy psychologicznej

Osoby, które potrzebują natychmiastowego wsparcia psychologicznego, mogą też skorzystać z poniższych adresów:
800 70 2222 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
● Ważne telefony antydepresyjne – forumprzeciwdepresji.pl
Lista Ośrodków Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Na podstawie Zarządzenia Nr 1097 Rektor Politechniki Białostockiej od 24 marca 2020 roku Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej przestaje funkcjonować w dotychczasowej formule. Zabronione jest spożywanie w tym miejscu napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i piwa, rozpalanie grilli oraz palenie wyrobów tytoniowych.

Warto pamiętać, że na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzono całkowity zakaz zgromadzeń.

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1097 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalania zasad korzystania z terenu Politechniki Białostockiej

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.