FAQ

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi w sprawie funkcjonowania uczelni w oparciu o komunikaty rządowe, zalecenia GIS i zarządzenia wewnętrzne wydawane przez rektora PB w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Bieżące kalendarium:

21.03.2020 Komunikat rektora PB ws. zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.

21.03.2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.

20.03.2020 (od godziny 18:30) wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju.
 

Informacje dotyczące spraw studenckich:

Zarządzeniem Nr 1100 z 24 marca 2020 r. Rektor Politechniki Białostockiej wprowadził na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej kształcenie na odległość. To główna forma realizacji zajęć uwzględnionych w programach poszczególnych kierunków studiów w semestrze letnim 2019/2020.

O regulacjach wprowadzonych przez Zarządzenie Nr 1100 przeczytasz tu.

W celu realizacji kształcenia zdalnego Uczelnia rekomenduje korzystanie z serwisu Kształcenie zdalne (o jego funkcjonalnościach przeczytasz tu).

Na podstawie:
Zarządzenie nr 1100 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Uczestnikom różnych form kształcenia, którzy wracają z wyjazdów z zagranicy zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu, a w razie wystąpienia objawów choroby stosowanie się do wytycznych państwowych służb sanitarnych.

W przypadku powzięcia podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, członkowie wspólnoty Uczelni powinni bezwzględnie zastosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, w szczególności bezzwłocznie telefonicznie zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku pod numerem telefonu 698 145 904, do oddziału zakaźnego pod numerem telefonu 85 740 95 73 (dorośli) lub 85 745 06 97 (dzieci) albo na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem telefonu 800 190 590.

Rektor nałożył też na pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Białostockiej obowiązek powiadomienia o odbywaniu przez nich kwarantanny. Powiadomienia takie należy przesłać na adres: powiadomienia@pb.edu.pl.

Powracający studenci powinni również zgłosić się, za pomocą poczty elektronicznej, do swojego dziekanatu lub prodziekana ds. studenckich w celu uzgodnienia zasad włączenia się w cykl kształcenia.

W poszczególnych dziekanatach na wydziałach Politechniki Białostockiej praca odbywa się na bieżąco. Za zgodą dziekanów mogą jednak pracować w okrojonym składzie. Dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z dziekanatem w celu załatwienia sprawy.

W tej chwili najwięcej pytań dotyczy odbioru dyplomu. Można go odebrać w dziekanacie osobiście lub poprosić o odesłanie go pocztą na wskazany przez zainteresowanego adres (korespondencja za potwierdzeniem odbioru).

Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie automatycznie wydłużona do 31 maja br., bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

Kontakt:
Dziekanat Wydziału Architektury
Dziekanat Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
Dziekanat Wydziału Informatyki
Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania
Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

W związku z tym, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora PB Nr 1089, czasowo zamknięta dla czytelników jest Biblioteka PB, a innych jednostkach pracownicy administracyjni mogą wykonywać pracę zdalną, karty obiegowe dyplomantów są zbierane w dziekanatach.

Na dzień dzisiejszy, po obronie, kartę podpisuje na bieżąco promotor. Natomiast dyplomant powinien na obiegówce zaznaczyć, które wiersze go dotyczą (np. określić w którym domu studenta zamieszkiwał w okresie studiów). W dalszej kolejności podpisy będą uzupełniane bez udziału dyplomanta. W celu ograniczenia kontaktów personalnych, komplet kart po obronach będzie przesyłany uczelnianą pocztą wewnętrzną do jednostek podpisujących obiegówki – do pracowników tam dyżurujących, z zachowaniem kolejności podpisywania przyjętej na obiegówce.

12 marca 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie automatycznie wydłużona do 31 maja br., bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

Na podstawie:
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 420 z dnia 12 marca 2020 r. (203 KB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Na mocy Zarządzenia Nr 1099, w związku z zagrożeniem COVID–19, wstrzymane jest zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenta i Hotelu Asystenta, a także wprowadzony zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych. Ponadto mieszkańcy Domów Studenta lub Hotelu Asystenta powinni udać się do domów lub innych miejsce stałego zamieszkania na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni [obecnie jest to termin do 10 kwietnia].

Studenci, którzy opuścili akademik przed 13.03.2020 dokonują opłaty za 1/2 miesiąca, pozostali mieszkańcy opłacają cały miesiąc. W przypadku osób, które opłaciły cały miesiąc a wyjechały przed 15 marca, nadpłata będzie zaliczona na poczet następnych okresów płatności.

Od 1 kwietnia 2020 roku zwalnia się studentów zakwaterowanych w Domach Studenta Politechniki Białostockiej z opłat za miejsce w akademiku. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest jednak opuszczenie Domu Studenta na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz zgłoszenie tego faktu administracji Domu Studenta.

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1101 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wydłużenia terminów wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez Politechnikę Białostocką od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 1099 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Komunikat na stronie: akademiki.bialystok.pl

Na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej trwają obrony prac dyplomowych.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Obrony dyplomów są zawieszone do 25 marca 2020 r.

Wydział Elektryczny
Egzaminy dyplomowe, które zostały ustalone przed zawieszeniem zajęć odbywają się zgodnie z planem.
Zaplanowane są egzaminy dyplomowe na 19 marca (1 osoba) i 25 marca (1 osoba).

Wydział Informatyki
Zaplanowane egzaminy dyplomowe zakończą się 20 marca. Ich przesunięcia w terminie mogą nastąpić w sytuacjach indywidualnych, w przypadku choroby dyplomanta lub innych przypadków losowych.

Wydział Mechaniczny
Obrony prac dyplomowych odbywały się do 17 marca. Po tym terminie nie planuje się kolejnych.

Na dzień dzisiejszy nie jest planowane przedłużenie terminu sesji egzaminacyjnej. Zakładamy, że odbędzie się według już istniejącego kalendarza akademickiego.

Przyznane stypendia są wypłacane na bieżąco. Wypłata za miesiąc marzec 2020 r. została zrealizowana w terminie.
W przypadku studentów drugiego stopnia tj. semestr 1 i 3 wypłata stypendiów nastąpi w kwietniu z wyrównywaniem za marzec. Jest to związane z koniecznością rozpatrzenia wniosków stypendialnych studentów. Tego typu sytuacja nie jest nadzwyczajna. Wypłata stypendiów w tym okresie w ubiegłym roku i poprzednich latach odbywała się w tym samym trybie tj. z wyrównaniem za poprzedni miesiąc.

Rektor Politechniki Białostockiej wydał zarządzenie w sprawie wydłużenia do 30 czerwca 2020 r. terminu wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez Politechnikę Białostocką od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Chodzi o opłaty przypadające od dnia 12 marca br. z następujących tytułów:

  • za usługi edukacyjne związane z: kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych; powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; kształceniem na studiach w języku obcym; prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów; kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;
  • z tytułu umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Z tytułu wydłużenia terminów wniesienia powyższych opłat, Politechnika Białostocka nie będzie naliczała odsetek ustawowych za opóźnienie. Nie jest także wymagane sporządzenie aneksów do umów zawartych ze studentami, doktorantami  oraz uczestnikami studiów podyplomowych.

Wydłużony termin opłat nie dotyczy opłat rekrutacyjnych, związanych z wydaniem dokumentów o przebiegu studiów oraz innych opłat niezwiązanych z procesem kształcenia.

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1101 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wydłużenia terminów wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez Politechnikę Białostocką od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych

 

Zaleca się, aby korzystanie z pracowni przez członków kół naukowych było możliwe wyłącznie w przypadkach realizowania terminowych zadań wynikających z zawartych przez Uczelnię umów. Zgodę na wykonywanie tych zadań w pomieszczeniach PB wydaje dziekan wydziału.
Korzystanie z infrastruktury dydaktycznej i naukowej PB przez studentów do realizacji badań związanych z pracą dyplomową jest możliwe za zgodą dziekana wydziału, pod nadzorem promotora pracy. Ze względu na bezpieczeństwo studentów – liczba osób powinna być limitowana i dotyczyć studentów niezbędnych do prowadzenia określonego etapu badań.

Studenci zagraniczni, którzy przebywają w ramach programu Erasmus+, a także kształcą się w ramach pełnego cyklu na Politechnice Białostockiej traktowani są jak studenci polscy. Dotyczy to zarówno spraw związanych z tokiem studiów i dostępem do infrastruktury uczelnianej, jak i obowiązków.
Zgodnie z rekomendacją MNiSW z 12 marca 2020 r. Politechnika Białostocka zapewnia zakwaterowanie tym studentom (w tym obcokrajowcom), którzy nie mogą opuścić akademika.
Studenci-obcokrajowcy mogą kierować pytania dotyczące ich spraw bieżących do pracowników Biura ds. Współpracy Międzynarodowej: Servando Zuazo: 795 475 326 (telefon dyżurny 24/7), e-mail: studyatbut@pb.edu.pl

Due to the state of epidemic threat and countering potential infection with coronavirus the regular classes in Bialystok University of Technology were suspended classes until April 10. However some of your teachers can ask you to take classes online.
Please follow the information provided by BUT authorities and in case of any doubts please contact International Relations Office Bialystok University of Technology via mail: studyatbut@pb.edu.pl or FB: facebook.com/BialystokUniversityOfTechnology/IRO
Please make sure you stay up-to-date. Read information provides by:
Go Poland.pl
Parlament Studentów RP
ESN Poland
Please read the Recommendation issued by the Minister of Science and Higher Education after the meeting of the Team coordinating the activities of the system of higher education and science concerning the threat of COVID-19. Recommendation Minister of Science and Higher Education (52 KB)

Dear students, remember to contact all your teachers and faculty coordinators in order to receive the materials for your classes online. It’s extremely important that you do that, so you could pass the semester and obtain your ECTS credits.
As you already know, the list of our coordinators can be found in our website (pb.edu.pl/iro/erasmus/erasmus-programme-countries/faculty-erasmus-coordinators) and as usual please, do not hesitate to contact us if you cannot contact with your coordinator or teachers.
What to do if you cannot contact your teacher or coordinator? Send us: your name and surname+ the name of the subject and code.
Please contact International Relations Office Bialystok University of Technology via mail: studyatbut@pb.edu.pl or FB: facebook.com/BialystokUniversityOfTechnology/IRO , phone: 85 746 9044 or 85 746 9047

Studenci powinni pozostawać w miejscu zakwaterowania, zrezygnować ze spotkań i wycieczek, ograniczyć korzystanie z komunikacji publicznej. Powinni również pozostawać w kontakcie emailowym z koordynatorami wydziałowymi oraz nauczycielami w celu kontynuacji edukacji. Zaleca się zachowywanie bezpiecznego odstępu od innych osób, dokładne mycie oraz dezynfekowanie rąk.
Studenci zakwaterowani w akademikach Politechniki Białostockiej zobowiązani są do przestrzegania zasad wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii.

 

Informacje dotyczące pracowników:

Politechnika Białostocka dąży do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Uczelni, a także zapewnienia bezpiecznych warunków i komfortu pracy swoich pracowników.

Pracownicy administracyjni Politechniki Białostockiej powinni ograniczyć do minimum kontakty bezpośrednie z innymi osobami/pracownikami Uczelni. Zaleca się korzystanie z korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
Zobowiązuje się kierowników pionów oraz kierowników jednostek organizacyjnych uczelni do zapewnienia obecności niezbędnej liczby pracowników w miejscu i godzinach pracy (pełniących dyżur na stanowisku pracy). Kierownicy mogą też, po uzgodnieniu z rektorem, zlecić pracownikowi pracę zdalną. Pracownicy wykonujący pracę zdalną pozostają w kontakcie z bezpośrednim przełożonym.

Wszyscy członkowie wspólnoty Uczelni zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się i stosowania zaleceń zawartych w komunikatach i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w informacjach zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni, dotyczących zagrożenia wystąpienia koronawirusa.

Na terenie Politechniki Białostockiej znajdują się plakaty promujące prawidłową technikę mycia rąk oraz dystrybutory płynu do dezynfekcji rąk – należy z nich korzystać.

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1099 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Zarządzenie Nr 1089 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa.

Zarządzenie nr 1090 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa.

Dział Spraw Personalnych informuje, że do końca marca 2020 r. pracownicy niebędący nauczycielami akademickim nie mają obowiązku podpisywania się na listach obecności.
Dotyczy to zarówno osób świadczących pracę zdalną, jak też pracowników, którzy świadczą pracę na miejscu, w budynkach Politechniki Białostockiej.

 

Informacje ogólne:

W przypadku powzięcia podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, członkowie wspólnoty Uczelni powinni bezwzględnie zastosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, w szczególności bezzwłocznie telefonicznie zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku pod numerem telefonu 698 145 904, do oddziału zakaźnego pod numerem telefonu 85 740 95 73 (dorośli) lub 85 745 06 97 (dzieci) albo na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem telefonu 800 190 590.

Rektor nałożył też na pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Białostockiej obowiązek powiadomienia o odbywaniu przez nich kwarantanny. Powiadomienia takie należy przesłać na adres: powiadomienia@pb.edu.pl.

Wszystkich członków wspólnoty akademickiej PB rektor zobowiązuje do bieżącego zapoznawania się i stosowania zaleceń zawartych w komunikatach i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej uczelni, dotyczących zagrożenia wystąpienia COVID-19.

Na podstawie:
Zarządzenie nr 1099 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Wszystkie imprezy, wydarzenia o charakterze naukowym oraz przedsięwzięcia, w tym zajęcia prowadzone w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, zaplanowane w pierwszej połowie 2020 roku na terenie Politechniki Białostockiej, których organizatorem lub współorganizatorem jest Uczelnia zostały przesunięte na późniejsze terminy. Jeśli organizatorzy podejmą taka decyzję, tegoroczne edycje wydarzenia mogą być odwoływane. Osoby zainteresowane powinny otrzymać powiadomienia o zmianie terminu.

Na podstawie:
Zarządzenie Nr 1089 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa

Do 10 kwietnia Biblioteka PB będzie zamknięta dla czytelników, w przypadku konieczności skorzystania z zasobów bibliotecznych, należy e-mailem lub telefonicznie kontaktować się z pracownikami Biblioteki.

W tym czasie można korzystać ze zbiorów elektronicznych, a także zamówić skany artykułów z czasopism lub fragmentów książek.

Terminy zwrotu książek przypadające na ten okres zostały przesunięte na 15.04.2020 r.

Karty obiegowe będą dostarczane do podpisu przez dziekanaty.

Studenci, którzy mają zaległości wobec Biblioteki PB proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Książki można zwrócić we wrzutni, a zaległości finansowe uregulować przelewem na konto Uczelni.
Szczegóły na stronie: biblioteka.pb.edu.pl

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1099 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Zarządzenie Nr 1089 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa

W związku z ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r., a także z Zarządzeniem JM Rektora z dnia 13 marca 2020 r. Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB pracuje zdalnie.
W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia uczelnianej jednostce organizacyjnej dokumentacji archiwalnej (wypożyczenie, wycofanie akt) realizacja zapotrzebowania będzie możliwa po jej wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem e-maila archiwum@pb.edu.pl lub telefonicznie: 571 443 192. W celu ograniczenia kontaktów między pracownikami Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB a pozostałych jednostek organizacyjnych materiały archiwalne będą przekazywane (udostępniane) i odbierane (zwracane) za pośrednictwem Kancelarii.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Białostockiej, a także ograniczeniem do niezbędnego minimum funkcjonowania jednostek uczelni i ograniczeniem przyjmowania dokumentacji papierowej, Uczelniane Centrum Informatyczne PB wdrożyło uproszczoną procedurę zakładania konta pocztowego w domenie pb.edu.pl.
Uproszczona procedura zakłada następujące kroki :
1. Student/pracownik naukowo-dydaktyczny przesyła prośbę o utworzenie konta w Microsoft Office 365 przy pomocy systemu USOSweb na adres: office365@uci.pb.edu.pl. W wiadomości wpisuje jedynie swoje imię i nazwisko.
2. Student/pracownik otrzyma wiadomość systemową z MO365 na adres podany w systemie USOS.

W czasie epidemii koronawirusa Politechnika Białostocka kontynuuje bezpłatne porady psychologiczne dla studentów i pracowników. Mogą z nich skorzystać wszystkie osoby, które nie radzą sobie z tą trudną sytuacją.
Dwa razy w tygodniu (środy i piątki, w godzinach od 15.30 do 17.30) pod numerem telefonu 794 335 732 dyżurować będzie mgr Aleksander Waś – specjalista psychologii klinicznej, od lat związany z Psychologicznym Punktem Konsultacyjnym Politechniki Białostockiej. Uwaga! obsługiwane będą wyłącznie połączenia w godzinach dyżuru, bez SMS. Porady są anonimowe. Punkt nie prowadzi rejestracji.

Telefoniczne konsultacje psychologiczne będą prowadzone w okresie zawieszenie zajęć dydaktycznych. Stała siedziba Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego PB jest w tym czasie nieczynna (do czasu wznowienia zajęć).

Inne formy pomocy psychologicznej

Osoby, które potrzebują natychmiastowego wsparcia psychologicznego, mogą też skorzystać z poniższych adresów:
800 70 2222 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
● Ważne telefony antydepresyjne – forumprzeciwdepresji.pl
Lista Ośrodków Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Na podstawie Zarządzenia Nr 1097 Rektor Politechniki Białostockiej od 24 marca 2020 roku Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej przestaje funkcjonować w dotychczasowej formule. Zabronione jest spożywanie w tym miejscu napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i piwa, rozpalanie grilli oraz palenie wyrobów tytoniowych.

Warto pamiętać, że na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzono całkowity zakaz zgromadzeń.

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1097 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalania zasad korzystania z terenu Politechniki Białostockiej

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.