W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Statut SA PB

STATUT STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
w dniu 3 lipca 2013 roku w Białymstoku
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej zwane dalej Stowarzyszeniem działa na postawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się angielską nazwą: Alumni Association of Bialystok University of Technology.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

§ 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
2. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.
3. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać porozumienia o współdziałaniu.

§ 7

Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym. Wzory odznak i medali zatwierdzane są przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 8

Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz znaków identyfikujących je, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wzory pieczęci i znaków identyfikujących zatwierdzane są przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§9

Celem Stowarzyszenia jest:
1. zrzeszanie absolwentów i przedstawicieli środowiska Politechniki Białostockiej,
2. udzielanie wsparcia i wszechstronnej pomocy w działalności Politechniki Białostockiej,
3. integracja absolwentów Uczelni celem podtrzymywania i utrwalania więzi koleżeńskich,
4. pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu działalności naukowo-dydaktycznej Politechniki Białostockiej,
5. współpraca z terenowymi organizacjami administracji samorządowej i rządowej w zakresie społeczno-gospodarczym i naukowym, oraz z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
6. działanie na rzecz aktywizacji zawodowej wśród absolwentów Politechniki Białostockiej,
7. działanie w kierunku pozwalającym utrzymywanie wysokiej pozycji i prestiżu Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenia,
8. współpraca z władzami Uczelni na rzecz jej rozwoju,
9. wszechstronne propagowanie osiągnięć dydaktyczno-naukowych, informacji, metod i technik w zakresie działalności Politechniki Białostockiej.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji, prelekcji i wystaw,
2. działania na rzecz integracji środowisk naukowych z Politechniką Białostocką,
3. wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz uczelniami i placówkami oświatowymi o podobnym profilu działalności,
4. reprezentowanie interesów zawodowych oraz wspieranie kariery zawodowej absolwentów Politechniki Białostockiej,
5. organizowanie zjazdów absolwentów Politechniki Białostockiej oraz imprez okolicznościowych,
6. fundowanie stypendiów pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom Politechniki Białostockiej,
7. współpraca z Fundacją na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej,
8. przedkładanie do władz Uczelni propozycji dotyczących zmian w programie studiów uwzględniających potrzeby rynku pracy,
9. prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności popularyzowanie działalności Uczelni oraz osiągnięć naukowo-dydaktycznych pracowników Politechniki Białostockiej,
10. inne działania.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§11

1. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
2. Zarząd prowadzi listę członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
3. Stowarzyszenie może wydawać legitymację członkowską, której wzór i zasady wydawania określa się w drodze uchwały Zarząd.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być absolwent Politechniki Białostockiej, oraz podmiotów, z przekształcenia których ona powstała.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, posiadającą obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec identyfikujący się z celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. Decyzje w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego, w formie uchwały, podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu listę osób przyjętych w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Zarząd przesyła kandydatowi pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
5. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji,
e. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
6. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
d. wywiązywanie się z innych obowiązków i świadczeń uchwalonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która identyfikuje się z celami działalności statutowej Stowarzyszenia i zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji jego celów w sposób uzgodniony z Zarządem Stowarzyszenia.
2. Decyzje w sprawie przyjęcia członka wspierającego, w formie uchwały, podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu listę przyjętych członków wspierających Stowarzyszenia wraz z informacją o uzgodnionym sposobie wspierania Stowarzyszenia.
3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Zarząd przesyła kandydatowi pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
4. Członek wspierający ma prawo do:
a. uczestnictwa oraz głosu doradczego na Walnym Zgromadzeniu Członków,
b. zgłaszania wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia dotyczących jego działalności.
5. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
6. Członek wspierający jest zobowiązany do:
a. realizacji uzgodnionego z Zarządem Stowarzyszenia wsparcia w realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz wyraziła gotowość przyjęcia tego tytułu. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec.
2. Przyjęcie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podejmowanej, na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, bezwzględną większością głosów.
3. Członkowi honorowemu przysługuje prawo uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia obowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu; decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu,
c. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,
d. śmierci członka,
e. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Ustanie członkostwa na skutek dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia następuje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd przedstawia informację o wystąpieniu członka na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na skutek rażącego naruszenia Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Wykluczenie członka zwyczajnego i wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów. Z wnioskiem o wykluczenie członka może wystąpić Prezes, Sąd Koleżeński lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
5. Wykluczenie członka honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą większością głosów. Z wnioskiem o wykluczenie członka może wystąpić Zarząd.
6. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały osobie zainteresowanej. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
7. Członkostwo w Stowarzyszeniu, na mocy uchwały Zarządu, może ulec zawieszeniu.
8. Członka, który został skreślony z listy członków Stowarzyszenia na podstawie ust. 1 lit. a i b można ponownie przyjąć do Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2. Organy wymienione w ust. 1 lit. b, c i d są wybieralne i maja kadencyjny charakter.
3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 trwa 4 lata.
4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie.
6. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji lub konieczności jego rozszerzenia, uzupełnienie/rozszerzenie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Zarząd może ustalić dwa kolejne terminy Walnego Zgromadzenia Członków w odstępie co najmniej półgodzinnym.
8. Terminy (pierwszy i drugi) oraz miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Informację o zwoływanym Walnym Zgromadzeniu Członków przesyła się poczta elektroniczną, na adresy podane przez członków Zarządowi w deklaracji członkowskiej oraz ogłasza się na stronie internetowej Stowarzyszenia.
10. Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy jeden z członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków.
11. Z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz obrad.

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie członków Zarządu, Prezesa Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
e. udzielanie absolutorium Zarządowi,
f. uchwalanie regulaminu Zarządu i innych organów Stowarzyszenia,
g. uchwalanie budżetu,
h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i. określanie wysokości zobowiązań finansowych, jakie może zaciągnąć Zarząd,
j. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n. ustanawianie dystynkcji Stowarzyszenia i innych form odznaczeń członkowskich.
o. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń, związków, spółek, spółdzielni,
p. podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady.
2. Walne Zgromadzenie Członków może zająć się każdą sprawą nie zastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
3. Walne Zgromadzenie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe, określając przedmiot i sposób ich działania.

§ 19

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ważna, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, uprawnionych do głosowania, o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, które zebrało się w drugim terminie jest ważna bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić zwykłą większością głosów głosowanie tajne w każdej sprawie.

Zarząd

§ 20

1. Zarząd powoływany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej sześciu członków, w tym:
a. prezesa,
b. wiceprezesa lub wiceprezesów
c. skarbnika,
d. sekretarza,
e. członków.
3. Prezesa i członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków, zwykłą większością głosów, wiceprezesa lub wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Termin i miejsce posiedzenia Prezes lub Sekretarz podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 3 dni przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
7. Do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników.

§ 21

1. Do kompetencji Zarządu, poza sprawami wymienionymi w innych miejscach statutu, należy: a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, c. sporządzanie planów pracy i budżetu, d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, f. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, g. podejmowanie uchwał dotyczących dysponowania funduszami Stowarzyszenia oraz zaciąganie w jego imieniu zobowiązań, h. składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu o nadanie członkostwa honorowego, i. przyjmowanie i skreślanie członków.
2. Zarząd może powoływać i odwoływać stałe lub doraźne komisje problemowe, określając przedmiot i sposób ich działania.

§ 22

1. Zarząd może ustalić regulamin własnych prac, określając sposób zwoływania i przebiegu posiedzeń Zarządu, podział obowiązków oraz inne sprawy związane z wewnętrznym funkcjonowaniem Zarządu. Regulamin ten musi zostać uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd, raz w roku, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z działalności.
3. Uchwały Zarządu skutkujące zaciągnięciem przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej kwotę 30 000 zł wymagają zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2, upoważnieni są:
a. Prezes Zarządu samodzielnie, lub
b. dwaj członkowie Zarządu jako reprezentacja łączna.
2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagają zgodnego współdziałania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się w przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swoich członków, zwykłą większością głosów, przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok i są zwoływane przez Przewodniczącego. Termin i miejsce posiedzenia Przewodniczący lub Sekretarz podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 3 dni przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu, c. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu, d. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia, e. składanie, raz w roku, sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnej innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.
5. W celu realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia oraz żądać od Zarządu niezbędnych wyjaśnień.
6. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z każdej kontroli i przedstawia go Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu wraz z wnioskami.

Sąd Koleżeński

§ 26

1. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród swoich członków, zwykłą większością głosów, przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia. Termin i miejsce posiedzenia
Przewodniczący lub Sekretarz podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 3 dni przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są protokołowane.

§ 27

1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia oraz rozpatruje zarzuty natury etycznej przeciwko członkom Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
3. Sądowi Koleżeńskiemu podlegają wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: a. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia, b. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.
5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić żadnej innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.
6. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 28

1. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
2. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
3. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. okresowe zawieszenia w prawach członkowskich,
d. zawieszenie w prawach członka z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
4. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a. pracy członków Stowarzyszenia,
b. składek członkowskich oraz wsparcia pochodzącego od członków wspierających,
c. darowizn, spadków, zapisów,
d. dochodów z własnej działalności statutowej oraz majątku Stowarzyszenia,
e. ofiarności publicznej,
f. subwencji i dotacji,
g. zbiórek publicznych.

§ 30

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31

1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza

§32

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, to między innymi:
a. działalność wydawnicza, w szczególności popularyzowanie działalności Uczelni oraz osiągnięć naukowo-dydaktycznych pracowników Politechniki Białostockiej,
b. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
c. sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,
d. handel detaliczny poza siecią sklepową, prowadzenie restauracji i innych placówek gastronomicznych oraz działalność cateringowa,
e. organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń w celu popularyzowania wiedzy z zakresu działalności statutowej Politechniki Białostockiej,
f. organizowanie targów i wystaw,
g. działalność szkoleniowa,
h. działalność doradcza.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 33

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem oraz zmiana statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 ważnych głosów, w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 i 3.

§ 34

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
a. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b. skład komisji likwidacyjnej,
c. podstawowe zasady likwidacji.
2. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.