W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

04-08-2022
Rada Nadzorcza ,,Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.” wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375028, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. 

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w Biurze Rektora Politechniki Białostockiej (15-351 Białystok ul. Wiejska 45A) lub za pośrednictwem poczty na adres: Politechnika Białostocka (Biuro Rektora), 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki” w terminie do dnia 19.08.2022 r. do godz. 13.00 (o zachowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 23-24.08.2022 r. od godz. 10.00 w Biurze Rektora – gabinecie Prorektora Politechniki Białostockiej ds. Rozwoju.

Pełna treść „Ogłoszenia o konkursie na stanowisko prezesa zarządu Instytutu Innowacji I Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.” dostępna jest w pliku PDF:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa IIiT PB (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 2 MB)

grafika z napisem konkurs na stanowisko prezesa zarządu Instytutu Innowacji i Technologii PB

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonania samodzielnej działalności gospodarczej oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
 6. spełnia inne niż wymienione wyżej wymogi, określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia chociażby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.), tj.:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Kandydat powinien wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółką prawa handlowego, której obszarem działalności była m.in.:

 1. komercjalizacja wyników badań naukowych;
 2. branża obróbki metalu;
 3. realizacja zleceń wykonywanych na rzecz otoczenia gospodarczego w zakresie B+R.

Kandydat powinien wykazać się następującym kwalifikacjami:

 1. biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie;
 2. posiadaniem certyfikatu Prince2 lub zbieżnego certyfikatu dotyczącego zarządzania projektami;
 3. umiejętnością zarządzania zespołem;
 4. posiadaniem certyfikatu umiejętności trenerskich w prowadzeniu szkoleń z obszarów kompetencji biznesowych;
 5. umiejętnością realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ostatnich 3 latach.

Kandydat powinien wykazać się znajomością:

 1. przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym zagadnień ekonomiczno-prawnych dotyczących prowadzenia spółek;
 2. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. ogólnych warunków zdobywania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (w tym z programów europejskich, krajowych i innych funduszy).

Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie:

 • CV kandydata,
 • list motywacyjny z uwzględnieniem koncepcji współpracy Spółki z Uczelnią,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • inne dokumenty (wg uznania kandydata) potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością, wynikającym z przepisów Kodeksu spółek handlowych,
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu przesłanek niezbędnych do udziału w postępowaniu,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i powołania
  go na to stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Załącznik1 – oświadczenie do Ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu Spółki (DOCX, 18 KB)

Załącznik 2 – oświadczenie do Ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu Spółki (DOCX, 18 KB)

Załącznik 3 – Klauzula informacyjna do Ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu Spółki (DOCX, 17 KB)