Politechnika Białostocka rozpoczyna realizację projektu pt. „Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej” (Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR). W środę, 6 grudnia, odbyła się konferencja popularyzująca ideę projektu GoSmart BSR w naszym regionie.

Politechnika Białostocka na realizację projektu GoSmart BSR uzyskała unijne dofinansowanie z programu Interreg Europe Region Morza Bałtyckiego. Wartość trzyletniego projektu to ponad 1,7 mln euro, dofinansowanie wynosi blisko 1,4 mln euro. Za jego realizację odpowiada zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. Wiesława Urbana, prof. PB z Wydziału Inżynierii Zarządzania. GoSmart BSR połączy badania naukowe z praktycznymi wynikami, kładąc nacisk na te drugie. Projekt ma na celu zbudowanie trwałej sieci współpracy, która będzie wsparciem internacjonalizacji i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw z państw bałtyckich. Sieć uwzględni współpracę instytucji ze sfery biznesu, administracji i nauki z siedmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego – Polski, Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Litwy i Łotwy. Politechnika Białostocka jest jedynym partnerem naukowym w projekcie. Wyniki przeprowadzonych badań będą stanowiły podstawę do dalszych prac wdrożeniowych przez pozostałych partnerów zajmujących się wspieraniem rozwoju firm w swoich regionach.

Inicjujemy kolejny ważny etap rozwoju Politechniki Białostockiej: rozwój inteligentnych specjalizacji poprzez współpracę międzynarodową. Chciałbym pogratulować całemu zespołowi pod kierunkiem prof. Urbana, koncepcji która ma szansę stać się elementem rozwoju nie tylko dla naszej Uczelni, ale gospodarki całego regionu Morza Bałtyckiego. Program dotyka sfer, którymi Politechnika zajmuje się od wielu lat: jesteśmy znani z innowacyjnych rozwiązań, których pomysłodawcami są nasi pracownicy i studenci, a także prowadzimy współpracę narodową – nie pomijając żadnych kierunków świata – starając się zbudować jak najszerszą bazę zagranicznych partnerów – mówił Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis otwierając spotkanie w auli Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB.

Dziekan dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. podkreślała wagę pracy zespołu projektowego z Wydziału Inżynierii Zarządzania PB: Pomysłodawcy projektu GoSmart – w naszym imieniu – podjęli się wyzwania kształtowania dla nas dobrej przyszłości w oparciu o współpracę międzynarodową. Szczególną jej odmianą jest współpraca transgraniczna, wynikająca z naszego położenia przygranicznego. W ramach tego projektu widzimy możliwości minimalizacji negatywnych skutków wynikających z peryferyjnego położenia województwa podlaskiego. Z drugiej strony dostrzegamy wiele szans wynikających z przygranicznej lokalizacji. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszej dyskusji znajdziemy odpowiedź na pytania na ile smart specialisation, czyli inteligentne specjalizacje wyznaczone w naszych dokumentach strategicznych, a także całe instrumentarium kształtowania polityki społeczno-gospodarczej na poziomie regionów, mogą wzmacniać współpracę narodową.

Podczas środowego spotkania na Politechnice Białostockiej z gratulacjami dla twórców koncepcji projektu GoSmart BSR i życzeniami powodzenia w realizacji celów wystąpili: Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Andrzej Parafiniuk, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Białegostoku Tomasz Buczek.

Partnerem regionalnym projektu jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która czynnie zaangażowała się w przygotowanie wniosku projektowego i obecnie ściśle współpracuje w projekcie z Politechniką Białostocką. W projekt GoSmart BSR włączyły się również Vidzeme Planning Region (Łotwa), Valga Town Government (Estonia), Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litwa), Kouvola Innovation Ltd. (Finlandia) Hamburg Institute of International Economics (Niemcy) i Business Aabenraa (Dania).

Andrzej Parafiuk mówił: Cieszymy się, że Fundacja Rozwoju Regionalnego może uczestniczyć w tym ogromnym projekcie międzynarodowym. To niezwykłe wyzwanie dla nas wszystkich. Mówiąc o wyzwaniu, które podejmujemy, mam na myśli internacjonalizację naszych przedsiębiorstw w głównych sektorach gospodarczych. Powinniśmy zrobić wszystko, aby otworzyć naszych przedsiębiorców na zewnątrz, nie tylko w najprostszym układzie handlowym, ale także pod względem poszukiwania partnerów technologicznych czy wymiany doświadczeń. Jestem przekonany, że jeśli uda nam się tego dokonać, to projekt GoSmart stanie się rozwiązaniem modelowym, z którego będzie korzystała cała Unia Europejska.

W projekcie zostaną określone inteligentne specjalizacje w układzie międzynarodowym, przeprowadzone badania nad nowymi kierunkami rozwojowymi oraz opracowane modele internacjonalizacji przedsiębiorstw. Wyniki badań zostaną wdrożone w praktyce – powstanie sieć współpracy, która będzie integrowała podmioty ze sfery biznesu, sfery administracji i badań naukowych, w kierunku budowania trwałych powiązań międzynarodowych.

Chcemy zaprojektować i zaproponować taki system usług, który będzie skutecznie wspierał internacjonalizację ich działań. Będziemy pracować nad utworzeniem trwałej sieci współpracy, która – gorąco w to wierzymy – uwolni ogromny potencjał małych i średnich przedsiębiorstw z siedmiu krajów Morza Bałtyckiego. – mówił kierownik projektu GoSmart BSR prof. Wiesław Urban.

 

 

Skład zespołu projektowego z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB
 • Menedżerowie projektu i badacze: dr Anna Bagieńska, dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, mgr inż. Łukasz Dragun, dr inż. Joanna Godlewska, dr Alicja Gudanowska, mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka, mgr inż. Patrycja Rogowska, dr Joanna Samul, dr Anna Tomaszuk.
 • Koordynator projektu GoSmart BSR z ramienia PFRR – Magdalena Maksimowicz

 

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Źródło finansowania projektu: Interreg Region Morza Bałtyckiego
 • Budżet: 1,76 mln euro
 • Kwota dofinansowania: 1,38 mln euro
 • Okres realizacji: 3 lata, październik 2017 – wrzesień 2020
 • Lider projektu: Politechnika Białostocka
 • Partnerstwo: regiony z sześciu krajów wokół Bałtyku
 • Oznaczenie projektu: #R041 GoSmart BSR

 

Informacje w mediach elektronicznych:

 • Facebook: Gosmartbsr_pl
 • Instagram: gosmartbsr_pl
 • Linkedin: GoSmartBSR_PL
 • Twitter: GoSmartBSR_PL
 • Hasztag: #GoSmart

 

 

Wydrukuj ten Post