1 grudnia 1949 roku decyzją ówczesnego Ministra Oświaty powołana została Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Po kolejnych przekształceniach i 68. latach działalności, Politechnika Białostocka jest uczelnią liczącą się w kraju, a dzięki osiągnięciom pracowników i studentów znaną także za granicą. Na siedmiu wydziałach naszej Uczelni kształci się około 8,5 tysiąca studentów. Zatrudnionych jest blisko 1400 pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych.

Tegoroczne obchody Święta Politechniki Białostockiej odbyły się 30 listopada.

Po raz pierwszy słowa do społeczności Politechniki Białostockiej skierował Arcybiskup Metropolita Białostocki ks. dr Tadeusz Wojda. Wszelkie nauczanie oraz kształcenie się powinny być skierowane ku dobru człowieka. Służyć jego rozwojowi i temu wszystkiemu, co stanowi o naszej cywilizacji. Tam, gdzie działają uniwersytety i uczelnie, tam kształtuje się kultura, społeczeństwo i świadomość człowieka. W tym względzie należy uhonorować wkład Politechniki Białostockiej – mówił Ksiądz Arcybiskup w swoim przesłaniu i dodawał: Myślę, że Polska ma ogromny potencjał społeczny i naukowy – może wnieść do kultury europejskiej wiele wartości. Zależą one jednak od nas wszystkich, od tego, na ile potrafimy korzystać z naszych zdolności i talentów. Na ile potrafimy dzielić się tym, co jest najpiękniejsze i najszlachetniejsze w nas samych. I tego chcę Państwu życzyć, aby Uczelnia oraz ludzie, którzy ją tworzą potrafili dać to, co mają najpiękniejsze, żeby mogli nieustannie się rozwijać i wzbogacać kulturę europejską o najcenniejsze wartości.

Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis otwierając uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni przypomniał, że mijający właśnie 2017 to rok, w którym rozpoczęło się wdrażanie zmian zawartych w ustawie reformującej naukę i szkolnictwo wyższe. Politechnika Białostocka znalazła się w grupie 40 uczelni, które, w wyniku funkcjonowania nowego algorytmu, otrzymały zmniejszoną dotację podstawową. Do kasy Uczelni, w roku 2017, wpłynęło o 5,5 mln złotych mniej. W ramach poczynionych oszczędności udało się zachować płynność finansową i Uczelnia jest w tej chwili w dobrej kondycji – zapewniał prof. Dzienis.  Dodał, że w na tyle dobrej, że wstrzymywane dotąd nagrody Rektora będą wypłacone już na początku przyszłego roku. Z dużym optymizmem profesor Dzienis wypowiadał się także o przyszłej dotacji resortowej, ponieważ Uczelnia poprawiła wskaźniki tę dotację determinujące. Zmniejszył się stosunek liczby studentów i doktorantów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na jednego wykładowcę z 16 do 13,8 – przy wymaganych 13. Nasza Uczelnia dobrze wypadła w tegorocznej ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Dwa wydziały otrzymały wysoką ocenę A. To Wydział Mechaniczny oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, który zanotował awans z oceny B. Wydział Architektury, który w tegorocznej kategoryzacji uzyskał ocenę niższą od poprzedniej już uruchomił proces odwoławczy, który daje nadzieję na powodzenie. Rektor podkreślał także, że choć z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosi się do dokonań najstarszych pracowników Politechniki Białostockiej to: instytucji – takiej jak nasza – jeśli ma się nadal rozwijać, potrzebna jest zmiana pokoleniowa. Dlatego uruchomiono program dobrowolnych odejść, który ma wspierać i pomóc w podjęciu decyzji pracownikom z nabytymi uprawnieniami emerytalnymi.

Szybkie zmiany, zarówno te, które już się dokonały w strukturze Uczelni, jak i te, które są jeszcze w przygotowaniu, mogą budzić obawy społeczności akademickiej. Dlatego Rektor zapowiedział uruchomienie nowego systemu dialogu i wymiany informacji. Pracownicy będą mieli możliwość zadawania pytań Rektorowi, a on będzie na nie odpowiadał lub komentował aktualne decyzje na blogu – specjalnej stronie internetowej dostępnej dla pracowników i studentów PB. Już od 1 grudnia będzie można wyrażać swoje opinie i pytać Rektora o sprawy związane z Uczelnią w formie elektronicznej (adres e-mail kontakt@pb.edu.pl) bądź wrzucić list do skrzynki kontaktowej w Kancelarii Ogólnej PB (budynek rektoratu).

Podczas uroczystości uhonorowano minutą ciszy zmarłych w 2017 roku wieloletnich pracowników Politechniki Białostockiej, znakomitych naukowców i cenionych nauczycieli: prof. Andrzeja Basistę, prof. Jerzego Pogorzelskiego, prof. Halinę Sikorską-Tomicką, prof. Tadeusza Wierzbickiego, inż. Mirosława Bujanowskiego, Jana Ambrosiewicza, mgr Halinę Rusewicz, Cecylię Fuchs, Jana Gauka, Władysława Kłubowicza, Walentynę Murzińską, Mariannę Owczarczuk, Monikę Pochodowicz, Eugenię Szylonek, Wacława Wiesławskiego.

Wojewoda Bohdan Paszkowski wręczył odznaczenia państwowe: Złote i Srebrne Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Wicekurator Oświaty w Białymstoku Bożena Dzitkowska uczestniczyła w dekoracji osób, które odebrały Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.  Święto Politechniki Białostockiej to także najlepsza okazja do uhonorowania osób zasłużonych dla naszej Uczelni. Odznaki „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej” przyznano Ś.†P. Andrzejowi Basiście, Kazimierzowi Cywińskiemu, Helenie Gosk, Borysowi Gusiewowi, Irenie Jakubowskiej-Konopackiej, Adolfowi Korczykowi, Idziemu Łukaszewiczowi, Alexandrowi Petrovskiemu.

W minionym roku Rady Wydziałów naszej Uczelni nadały stopień doktora habilitowanego 7 pracownikom Politechniki Białostockiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, nadany przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, otrzymali: dr hab. Janina Piekutin, dr hab. inż. Andrzej Jerzy Butarewicz, dr hab. inż. Andrzej Gajewski. Rada Wydziału Informatyki nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka  dr. hab. Tomaszowi Hońko. Natomiast Rada Wydziału Mechanicznego nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika dr. hab. inż. Adamowi Adamowiczowi, dr. hab. inż. Oleksii’jowi Nosko oraz dr. hab. inż. Dariuszowi Perkowskiemu. Sześcioro kolejnych pracowników PB uzyskało w wyniku postępowań habilitacyjnych, które odbyły się przed radami naukowymi jednostek spoza Politechniki Białostockiej: dr  hab. inż. arch. Halina Łapińska, dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz, dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, dr hab. inż. Agnieszka Drużdżel, dr hab. inż. Katarzyna Halicka, dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas.

Rady Wydziałów Politechniki nadały także stopień doktora nauk technicznych 17 naukowcom. To z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska: dr inż. Anna Krupa, dr inż. Joanna Kazimierowicz, dr inż. Justyna Topolańska, dr inż. Anna Werner-Juszczuk, dr inż. Marek Motylewicz, dr inż. Damian Łukasz Siwik, dr inż. Piotr Żabicki; z Wydziału Elektrycznego: dr inż. Piotr Falkowski, dr inż. Tomasz Ragiń; z Wydziału Informatyki: dr inż. Maciej Kopczyński; z Wydziału Mechanicznego: dr inż. Anna Falkowska, dr Marta Kapturczak, dr inż. Magdalena Łępicka, dr inż. Michał Doroszko, dr inż. Grzegorz Górski, dr Dominik Sawicki, dr inż. Krzysztof Kamil Żur. Na mocy uchwał innych jednostek stopnie doktora otrzymały: dr inż. Aneta Sienkiewicz z WBiIŚ, dr Izabela Senderacka z WM, dr Julia Siderska i dr Joanna Szydło z WIZ.

Doktorzy i doktorzy habilitowani odebrali dyplomy z rąk Rektora i Dziekanów oraz złożyli ślubowanie.

W tym szczególnym dniu pożegnaliśmy 43 osoby, które w ciągu minionego roku zakończyły pracę w Politechnice Białostockiej i odeszły na emeryturę. W tym gronie szczególne podziękowania za pracę, która przekształcała się w sukcesy Uczelni, Rektor kierował do Mirosława Milewskiego wieloletniego kanclerza PB.

Poznaliśmy także najlepszych studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej. Laureatami Konkursu na Najlepszego Studenta są: Natalia Łukianiuk (WA), Justyna Osipiuk (WBiIŚ), Adam Krystian (WE), Jan Gromko (WI), Katarzyna Burdziak (WM), Agata Filipiuk (WIZ), Justyna Wasilewska (ZWL). Laureaci Konkursu na Najlepszego Doktoranta to: z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katarzyna Kalinowska-Wichrowska i Magdalena Dołżyńska, z Wydziału Elektrycznego Kamil Borawski, z Wydziału Mechanicznego Piotr Prochor, Katarzyna Topczewska i Piotr Mirosław Wasilewski.

Natomiast w konkursie na wzór wykładowcy tytuł „Nauczyciela Akademickiego Politechniki Białostockiej Roku 2017” trafił do dr. inż. Wojciecha Walendziuka, pracownika Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii  Wydziału Elektrycznego.

Po raz drugi rozstrzygnięto konkurs imienia profesora Mikołaja Busłowicza za osiągnięcia naukowe, czyli za monografię, publikację w czasopismach krajowych lub międzynarodowych, rozprawę doktorską lub wyróżniającą pracę magisterską z zakresu: automatyki i robotyki, elektrotechniki oraz elektroniki. Z rąk Pani Wandy Busłowicz, członka kapituły konkursu, profesora Mirosława Świercza Dziekana Wydziału Elektrycznego i Rektora prof. Lecha Dzienisa odebrali je dr inż. Krzysztof Kulikowski i dr inż. Łukasz Sajewski.

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej przyznało wyróżnienia Złoty Absolwent. W kategorii Nauka statuetkę otrzymał prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w kategorii: Menadżer – mgr inż. Józef Władysław Sulima, w kategorii: Wynalazca – inż. Michał Grześ, a w kategorii: Młody inżynier / Przedsiębiorca – mgr Robert Matyszewski.

Podziękowania otrzymali też wolontariusze zaangażowani w projekt Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego przez Politechnikę Białostocką we współpracy z samorządami Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz.

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku odebrała absolwentka Wydziału Inżynierii Zarządzania mgr Karolina Hołownia. Promotorką pracy pt. „Kreatywne aspekty rachunkowości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw” była dr Anna Dyhdalewicz, która otrzymała srebrną odznakę PTE za krzewienie nauki o ekonomii na uczelni technicznej.

Ostatnim akcentem uroczystości było wyróżnienie Super Studentów Politechniki Białostockiej – członków drużyny SumoMasters z Wydziału Mechanicznego: Macieja Wysockiego, Krystiana Chojnowskiego, Marka Klimowicza, Bartosza Pawłowa. To oni konstruują roboty i zwyciężają w prestiżowych zawodach. Zespół SumoMasters zdobył I oraz III miejsce na międzynarodowych zawodach robotycznych w Chinach – RobotChallenge 2017. Za dwa tygodnie drużyna pojedzie na prestiżowe zawody robotów sumo do Japonii.

 

Uroczystość Święta Politechniki Białostockiej tradycyjnie uświetnił swoim występem Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

 

Oglądaj relację z wydarzenia na PlatonTV
(http://biaman.platontv.pl/show/7819)

 

 

Wydrukuj ten Post