Zarządzenia 990 – 1028

10.2019 30

Sekcja ds. Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: „prawo uczelniane” opublikowane zostały Zarządzenia:

Numer    Data wydania    Link na stronie BIP

990 19.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu kwalifikowania doktorantów Politechniki Białostockiej do Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”
991 23.07.2019 r. w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich do poszczególnych rodzajów działalności Politechniki Białostockiej
992 23.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie organizacji na terenie Politechniki Białostockiej akcji charytatywnych
993 26.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad prowadzenia rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont Politechniki Białostockiej
994 26.08.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o udostępnienie danych będących w posiadaniu Uczelni, do zrealizowania pracy dyplomowej studenta
995 28.08.2019 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
996 30.08.2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Transferu Technologii
997 03.09.2019 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów na potrzeby ubiegania się o pożyczkę lub kredyt studencki oraz zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów uprawnionych do ubiegania się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego
998 03.09.2019 r. w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i sposobu ich dokumentowania
999 04.09.2019 r. w sprawie szkolenia wstępnego i okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Białostockiej
1000 06.09.2019 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich  oraz działających w Politechnice Białostockiej stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Białostockiej
1001 10.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Pracy Politechniki Białostockiej”
1002 19.09.2019 r. w sprawie zasad powoływania, funkcjonowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich w Politechnice Białostockiej
1003 24.09.2019 r. w sprawie pracy dziekanatów wydziałów Politechniki Białostockiej od dnia 1 października 2019 roku
1004 24.09.2019 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego w Politechnice Białostockiej i podstawowych obowiązków studenta – stażysty
1005 24.09.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Politechnice Białostockiej”
1006 27.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej”
1007 27.09.2019 r. w sprawie określenia wzoru odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski oraz wzoru odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski
1008 27.09.2019 r. w sprawie ustalenia w Politechnice Białostockiej zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz suplementów do dyplomu
1009 1.10.2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat związanych z przebiegiem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
1010 1.10.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Politechniki Białostockiej
1011 1.10.2019 r. w sprawie określenia w Politechnice Białostockiej zasad realizacji obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”
1012 1.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Zasad odbywania i zaliczania zajęć dydaktycznych z języków obcych w Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej”
1013 4.10.2019 r. w sprawie wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej
1014 8.10.2019 r. w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
1015 9.10.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Bazy Wiedzy Politechniki Białostockiej
1016 10.10.2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu studiów podyplomowych Politechniki Białostockiej”, wzoru umowy oraz wzorów dokumentów obowiązujących przy uruchomieniu, prowadzeniu i likwidacji studiów podyplomowych w Politechnice Białostockiej
1017 15.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu dofinansowania kół naukowych oraz inicjatyw naukowych studentów i doktorantów na Politechnice Białostockiej”
1018 21.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia wzorów kart obiegowych obowiązujących absolwentów oraz osoby skreślone z listy studentów lub doktorantów Politechniki Białostockiej
1019 21.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat za wydanie przez Politechnikę Białostocką dokumentów związanych z tokiem studiów
1020 21.10.2019 r. w sprawie ustalenia „Systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej”
1021 21.10.2019 r. w sprawie obsługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
1022 21.10.2019 r. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
1023 23.10.2019 r w sprawie utworzenia w Politechnice Białostockiej kierunku studiów matematyka stosowana studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
1024 23.10.2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Politechnice Białostockiej w roku 2019”
1025 23.10.2019 r w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych na rok akademicki 2019/2020
1026 28.10.2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Białostockiej”
1027 28.10.2019 r. w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
1028 28.10.2019 r. w sprawie obsługi administracyjnej doktorantów w Politechnice Białostockiej
1029 28.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji gospodarki magazynowej prowadzonej w Politechnice Białostockiej”

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.