Słownik pojęć

Akademik – miejsce zamieszkania studentów zamiejscowych, jedna z tańszych wersji lokum dla żaka. Przejdź do Akademiki PB

Ćwiczenia – to podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach. Służą pogłębieniu zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach i trwają półtorej godziny (bywają tez ćwiczenia 45 minutowe). Odmianą i uzupełnieniem ćwiczeń są laboratoria i projekty.

Dni otwarte (drzwi otwarte) – akcja promocyjna uczelni, dająca szansę poznania kampusu oraz specyfiki studiów na konkretnych kierunkach.

IRKInternetowa Rejestracja Kandydatów – to system rekrutacji w którym kandydat zakłada indywidualne konto rejestracyjne, wybiera właściwą ścieżkę rekrutacji, kierunki studiów, na które chce aplikować, może też dokonać opłaty rejestracyjnej, a następnie sprawdzić czy dostał się na studia oraz gdzie i kiedy po zakwalifikowaniu powinieneś złożyć komplet dokumentów. Przejdź do Internetowa Rejestracja Kandydatów Politechniki Białostockiej

Inżynier – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów technicznych pierwszego stopnia.

Juwenalia – kilkudniowa impreza kulturalno-sportowa studentów, obchodzona zwykle w maju.

Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.
Studia w uczelni prowadzone są w ramach kierunku studiów. Kierunek studiów może być prowadzony przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni albo łącznie przez kilka takich jednostek. Przejdź do kierunki studiów Politechniki Białostockiej

Licencjat – tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych studiów I stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy licencjackiej.

Magister – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów II stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

Otrzęsiny – oficjalne przyjęcie studentów pierwszego roku do grona studenckiego uczelni. Jest to zabawa połączona z żartobliwymi konkursami, którą urządzają studenci starszych roczników.

Program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia właściwych dla obszaru lub obszarów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.

Praktyczny profil kształcenia – profil programu kształcenia obejmujący zajęcia pozwalające studentowi zdobyć umiejętności praktyczne i kompetencji społeczne, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.

Rektor – najważniejsza osoba na uczelni, kieruje Politechniką Białostocką, odpowiada za jej funkcjonowanie i rozwój oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Politechniki.

Prorektor ds. Studenckich – najważniejszy dla kandydata i studenta prorektor, to u niego można składać wszelkiego rodzaju podania związane ze studiami, m.in. stypendiami i innymi świadczeniami dla studentów i doktorantów, sprawami dyscyplinarnymi, a także sprawami studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

Sesja – to oficjalne podsumowanie semestru. Ostatnie jego tygodnie, gdzie odbywają się tylko zaliczenia przedmiotów. W tym czasie nie ma zajęć. Przychodzi się tylko na egzaminy.

Studia I stopnia – studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie lub studia licencjackie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Przejdź do studia I stopnia Politechniki Białostockiej

Studia II stopnia – studia drugiego stopnia (studia magisterskie) studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego. Studia magisterskie uzupełniające przeznaczone są dla osób, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w tej samej bądź w innej uczelni. Kandydaci przyjmowani są na te studia z reguły bez egzaminu. Przejdź do studia II stopnia Politechniki Białostockiej

Szkoła Doktorska – przyjmowani są tu kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie prowadzi do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Przejdź do Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej

Studia stacjonarne – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez Senat uczelni. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wykład – rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy prowadzony w formie monologu wykładowcy. Tu przekazywana jest wiedza, która jest uszczegóławiana na ćwiczeniach. Wkład kończy się egzaminem bądź zaliczeniem z oceną.

Zaliczenie – rodzaj pozytywnej oceny z zajęć, stanowiąca potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania wszystkich kolokwiów w danym semestrze. Posiadanie wszystkich zaliczeń stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.