W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Kodeks Etyki Doktoranta

Rozdział I. Przepisy ogólne

§1

Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Białostockiej, zwany dalej Kodeksem, jest zbiorem wartości etycznych i wynikających z nich zasad postępowania, zgodnie z którymi doktorant, jako student, badacz naukowy oraz dydaktyk, powinien postępować.

§2

Ilekroć w Kodeksie jest mowa o doktorancie, należy przez to rozumieć każdą osobę będącą uczestnikiem studiów doktoranckich na Politechnice Białostockiej.

§3

Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Uczelni, należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką.

§4

Obowiązkiem doktoranta jest zapoznanie się z Kodeksem oraz jego rozpowszechnianie w środowisku akademickim.

§5

Doktorant powinien przestrzegać obowiązującego prawa, przepisów uczelnianych, Regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad zawartych w ślubowaniu.

§6

Mając na uwadze honor, godność oraz dobre imię społeczności doktorantów, doktorant jest zobowiązany do przestrzegania i obrony zasad zawartych w Kodeksie, niezależnie od sytuacji oraz presji ze strony otoczenia.

Rozdział II. Doktorant jako student

§7

Doktorant jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy oraz ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności w trakcie całego okresu trwania studiów.

§8

Doktorant powinien dążyć do rozwoju naukowego poprzez uczestnictwo w zajęciach nadprogramowych, konferencjach i seminariach naukowych.

§9

Doktorant powinien opanować zakres wiedzy z danej specjalności, zgodnie z wymaganiami opiekuna naukowego.

§10

Obowiązkiem doktoranta jest sumienne przygotowanie do egzaminów oraz innych form weryfikacji wiedzy. Wszelkie nieuczciwe działanie, mogące mieć wpływ na nieobiektywną i błędną ocenę wiedzy doktoranta, jest niedozwolone.

§11

Niedozwolone jest przedstawianie przez doktoranta fałszywych sprawozdań z postępów w nauce i osiągnięć naukowych, w tym publikacji, w celu osiągnięcia korzyści materialnych.

Rozdział III. Stosunek do pracowników naukowych

§12

Doktorant powinien z należytym szacunkiem odnosić się do pracowników naukowych, przestrzegając zasad dobrego wychowania i norm współżycia w społeczności akademickiej.

§13

 Doktorant powinien darzyć pracowników naukowych zaufaniem.

§14

Doktorant nie może pozostawać obojętny wobec wszelkich przejawów negatywnych i nieetycznych zachowań pracowników naukowych, przeciwdziała mnożeniu się negatywnych zjawisk w społeczności akademickiej.

§15

Doktorant nie wykorzystuje powiązań rodzinnych oraz bliskich relacji z pracownikami naukowymi w celu osiągnięcia korzyści osobistych.

Rozdział IV. Doktorant jako członek społeczności akademickiej

§16

Doktorant zachowuje takt, życzliwość oraz wysoką kulturę osobistą w relacjach z innymi członkami społeczności akademickiej.

§17

Doktorant traktuje pozostałych członków społeczności akademickiej z szacunkiem, nie dyskryminując nikogo z powodu rasy, narodowości, statusu materialnego i zawodowego, wyglądu, stanu zdrowia, przekonań politycznych i religijnych czy orientacji seksualnej.

§18

Doktorant nie podejmuje żadnych czynności nieetycznych mających na celu skrzywdzenie oraz poniżenie innych członków społeczności akademickiej.

§19

Doktorant reaguje i przeciwstawia się wszelkim zachowaniom nieetycznym innych doktorantów.

Rozdział V. Doktorant jako badacz naukowy

§20

Doktorant, prowadząc prace badawcze, powinien opierać się na dążeniu do poznania prawdy.

§21

Doktorant przestrzega zasad uczciwości i nie fałszuje wyników swojej pracy. Nie przypisuje sobie autorstwa ani współautorstwa osiągnięć, które nie były jego udziałem.

§22

Doktorant, korzystając z cudzych badań, publikacji, dorobku naukowego, respektuje prawa autorskie i nie popełnia plagiatu. W przypadku wykorzystywania cudzych efektów pracy, w tym wszelkich publikacji, zawsze przywołuje ich autora oraz źródło.

§23

Doktorant prowadzi badania w taki sposób, aby nie zagrażały one społeczeństwu i środowisku.

Rozdział VI. Doktorant jako dydaktyk

§24

Doktorant odnosi się do studentów z szacunkiem, powagą i życzliwością. Jego zachowanie powinien cechować obiektywizm, takt oraz wysoki poziom kultury osobistej. Doktorant nie dyskryminuje ani nie faworyzuje żadnego ze studentów.

§25

Doktorant dba o rzetelne i sumienne przygotowanie powierzonych mu zajęć dydaktycznych, mając na uwadze odpowiedzialność za jakość przekazywanej przez niego wiedzy. W swojej pracy stara się o przedstawienie najbardziej aktualnej i zgodnej z nauką wiedzy z danej dziedziny.

§26

Doktorant rzetelnie wypełnia obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze godzin określonym w Regulaminie studiów doktoranckich Politechniki Białostockiej. Nie spóźnia się i nie opuszcza zajęć. Doktorant nie podaje fałszywej liczby przepracowanych godzin dydaktycznych, w celu osiągnięcia świadczeń materialnych ze strony Uczelni.

§27

Doktorant sprawiedliwie ocenia wiedzę studentów, stosując jednolity i jawny system oceniania.

Rozdział VII. Stosunek do Politechniki Białostockiej

§28

Doktorant szanuje tradycje Uczelni.

§29

Doktorant, zarówno na Uczelni jak i poza nią, dba o dobry wizerunek oraz prestiż Politechniki Białostockiej i zawsze godnie ją reprezentuje, mając świadomość, że jego poziom wiedzy oraz kultura osobista budują wizerunek Uczelni.

§30

Doktorant, w miarę możliwości, bierze czynny udział w ważnych dla doktorantów wydarzeniach. Wspiera inicjatywy mające na celu rozwój i promocję Politechniki Białostockiej.

§31

Doktorant wspiera  działalność organów samorządów doktorantów jako swoich przedstawicieli. Zwraca się do nich w sprawach spornych wymagających współpracy z władzami wydziałowymi i uczelnianymi.

§32

Doktorant szanuje mienie Politechniki Białostockiej, nie wykorzystuje go do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością naukową i działalnością organów samorządu doktorantów.

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

§33

W sprawach nieobjętych treścią Kodeksu obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), przepisy obowiązujące na Politechnice Białostockiej oraz powszechnie przyjęte normy etyczne i społeczne.