Nadanie tytułów Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej

09-04-2021
Honorary Professor Bialystok University of Technology
Rektor i Senat Politechniki Białostockiej zapraszają do udziału w uroczystym posiedzeniu Senatu PB, podczas którego tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej otrzymają:
 
 
 • Li Zhongxian, Chiny
 • Volodymyr Onyshchenko, Ukraina
 • David Gurgenidze, Gruzja.
Profesor Honorowy Politechniki Białostockiej to godność nadawana osobistościom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla nauki, dydaktyki lub sztuki. Wywarły też realny wpływ na kształtowanie pomyślnych warunków do rozwoju naszej Uczelni, a także znacząco wzbogaciły jej dorobek.

Przyznanie tytułu honorowego profesora Uczelni jest formą podziękowania składaną przez całą społeczność akademicką Politechniki Białostockiej. W historii Uczelni godność Profesora Honorowego Politechniki Białostockiej nadano dotychczas 11 osobistościom ze świata nauki, w tym dwóm uczonym z zagranicy.

Uroczystość odbędzie się w 22 kwietnia 2021 roku (czwartek), w formule online. Przekaz rozpocznie się o godzinie 12:15 i będzie udostępniony na kanale YouTube Politechniki Białostockiej.

Wydarzenie będzie transmitowane przez PLATON TV.

W programie:

 • Wystąpienie JM Rektor PB dr. hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB
 • Laudacja Promotora prof. dr. hab. inż. Lecha Dzienisa
 • Nadanie tytułów Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej
 • Wystąpienia Honorowych Profesorów PB

Zapraszamy!

Profesor Li Zhongxian, rektor Tianjin Chengjian University w Chinach, to uznany autorytet naukowy w zakresie zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof w budownictwie. Orędownik umiędzynarodowienia chińskiej edukacji technicznej za sprawą kontaktów z europejskimi ośrodkami akademickimi, w tym z Politechniką Białostocką. Inicjator utworzenia w strukturach Tianjin Chengjian University Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej. To projekt edukacyjny umożliwiający studentom chińskim odbycie studiów międzynarodowych w swoim kraju oraz uzyskanie podwójnych dyplomów na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, urbanistyka. Programy studiów zostały przygotowane przez Tianjin Chengjian University, Politechnikę Białostocką i Politechnikę Krakowską i spełniają wymagania programowe tych państw. Inicjatywa realizowana jest pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki RP.

Profesor Wołodymir Onyszczenko, jako rektor Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Jurija Kondratiuka – jednej z największych szkół wyższych na Ukrainie – od lat aktywnie wspiera integrację ukraińskiego systemu szkolnictwa wyższego z unijnymi ośrodkami akademickimi. Jako głównych partnerów do realizacji strategii internacjonalizacji wskazuje polskie uczelnie. Z jego inicjatywy w strukturach Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego powstało Centrum Ukraińsko-Polskie zajmujące się m.in. koordynacją mobilności i organizacją kursów języka polskiego dla studentów i dydaktyków ukraińskich, którzy chcą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej. Jego dokonania oraz zasługi dla rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Ukrainą są niepodważalne.

Gruziński Uniwersytet Techniczny, na którego czele stoi rektor, profesor David Gurgenidze to jeden z najpoważniejszych partnerów Politechniki Białostockiej w staraniach o pozyskanie grantów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Porozumienia zawarte m.in. w programie Akademickich Partnerstw Międzynarodowych umożliwiły uczelni z Polski i Gruzji rozwijanie mobilności studentów, kadry akademickiej oraz organizację szkół letnich. Wniosły one znaczącą wartość do zintegrowania i podniesienia jakości kształcenia na kierunku budownictwo. Aktywna współpraca Politechniki Białostockiej i Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego objęła też wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, dzięki której na obu uczelniach partnerskich zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadzili profesorowie wizytujący z Polski i Gruzji.

———————————————-

Awarding the title of Honorary Professor of Bialystok University of Technology

Rector and the Senate of Bialystok University of Technology invite you to participate in a solemn session of the Senate of BUT, during which the title of Honorary Professor of Bialystok University of Technology will be conferred on:

 • Li Zhongxian – President of Tianjin Chengjian University, China
 • Volodymyr Onyshchenko – Rector of National University Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic, Ukraine
 • David Gurgenidze – Rector of Georgian Technical University, Georgia.

Ceremony will take place on Thursday, 22nd April 2021. The broadcast will start at 12:15 p.m. and will be available on the Bialystok University of Technology’s YouTube channel.

Programme:

 • speech by Rector of Bialystok University of Technology, Assoc. Prof. Marta Kosior-Kazberuk, DSc, PhD, Eng.
 • laudation by the Promoter, Prof. Lech Dzienis.
 • awarding the title of Honorary Professor of Bialystok University of Technology
 • Honorary Professors' speeches

The title of Honorary Professor of Bialystok University of Technology is conferred by the University Senate to personalities associated with Bialystok University of Technology who have a real impact on shaping favourable conditions for its functioning and development, and who significantly enrich the achievements of the University. The awarding the title of Honorary Professor is a form of appreciation expressed by the whole academic community of the university. In the history of the university, the title of Honorary Professor of Bialystok University of Technology has been awarded 11 times so far.

Professor Li Zhongxian, President of Tianjin Chengjian University in China, is a recognised scientific authority in the field of prevention and mitigation of construction disasters. An advocate of internationalisation of Chinese technical education through contacts with European academic centres, including Bialystok University of Technology. Initiator of the creation of International School of Engineering within the structures of Tianjin Chengjian University. This educational project enables Chinese students to pursue international studies in their home country and obtain double diplomas in the following fields: civil engineering, environmental engineering, architecture, landscape architecture. The study programmes were prepared by Tianjin Chengjian University, Bialystok University of Technology and Cracow University of Technology and meet the curriculum requirements of these countries. The initiative is implemented under the auspices of the Ministry of Education of the People’s Republic of China and the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland.

Professor Volodymyr Onyshchenko, as Rector of National University Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic – one of the largest universities in Ukraine – has been actively supporting the integration of the Ukrainian higher education system with EU academic centres for years. It identifies Polish universities as its main partners in implementing its internationalisation strategy. Bialystok University of Technology and National University Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic have implemented an English-language mobility programme for students in the field of civil engineering. The experience gained during its implementation was the basis for launching a double diploma programme in the field of civil engineering. At the same time, the Faculty of Engineering Management has started cooperation with Poltava, where a group of Ukrainian students have been awarded a 2-year master’s degree in logistics.

Georgian Technical University, headed by its Rector, professor David Gurgenidze, is one of the most serious partners of Bialystok University of Technology in efforts to obtain grants from the Polish National Agency for Academic Exchange. Agreements concluded under the BUT Inter Academic Partnerships project within International Academic Partnerships programme enabled development of student and academic staff mobility and the organisation of summer schools. The combined Georgian-Polish theoretical and practical classes, as well as visits to enterprises and engineering infrastructure facilities, have brought great value to the development of civil engineering students. The collected experience and practices of academic teachers participating in the programme will become the basis for the creation of an integrated textbook to be included in the teaching process of  Bialystok University of Technology and Georgian Technical University. Active cooperation between Bialystok University of Technology and Georgian Technical University also included international exchange within the Erasmus+ programme, which enabled visiting professors from Poland and Georgia to teach students at both partner universities.

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.