Nasi naukowcy nagrodzeni przez ministra edukacji i nauki

22-02-2021
Prof. Joanicjusz Nazarko za całokształt dorobku naukowego oraz dr hab. inż. Wojciech Walendziuk za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej zostali nagrodzeni przez ministra edukacji i nauki. Lista laureatów tej prestiżowej nagrody została ogłoszona 19 lutego 2021 r., podczas obchodów Dnia Nauki Polskiej.

W tym roku szef MEiN przyznał 74 nagrody, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych. Zostały one przyznane w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Chcę wam podziękować za wielki wkład w rozwój państwa polskiego, bez was Polska nie byłaby w tym miejscu, w którym dzisiaj jest. Wszystkiego najlepszego Szanowni Państwo. Życzę, ażeby nauka polska wzmacniała się każdego dnia – tymi słowami minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił się do wyróżnionych naukowców i nauczycieli akademickich.

W kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej przyznano 10 nagród indywidualnych i zespołowych. Za znaczące osiągnięcia wdrożeniowe uznaje się: praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej; komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami; wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

dr hab. inż. Wojciech Walendziuk

 

Za wyróżniającą się działalność badawczo-rozwojową nagrodę w powyższej kategorii otrzymał dr hab. inż. Wojciech Walendziuk. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej na macierzystym wydziale zdobywał kolejne stopnie awansu naukowego, w 2007 roku –doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, w lutym 2020 r. – doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Już po uzyskaniu stopnia doktora, dr hab. inż. Wojciech Walendziuk aktywnie poszukiwał możliwości wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi. W roku 2016 był pomysłodawcą koncepcji systemu zasilania platformy wielowirnikowej ze stacji naziemnej oraz autorem systemu stabilizacji lotu opartego na multispektralnej analizie obrazu. Wspomniane rozwiązanie prezentował na tzw. panelu ekspertów NCBiR wraz z przedstawicielami firmy MOOSE sp. z o. o., co zaowocowało otrzymaniem dofinansowania na prowadzenie badań. W roku 2017 rozpoczął koordynowanie prac badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką Białostocką a firmą MOOSE sp. z o. o. W projekcie tym zarządzał dwunastoosobowym zespołem pracowników z czterech wydziałów Politechniki Białostockiej: Elektrycznego, Mechanicznego, Informatyki i Inżynierii Zarządzania. Prace nad projektem zakończono w 2019 roku, a ich efektem było powstanie publikacji oraz sześciu zgłoszeń patentowych.

Dr hab. inż. Wojciech Walendziuk uczestniczył też w pracach interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-przemysłowego w składzie: lider konsorcjum – Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki oraz Wydział Mechaniczny), Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie oraz firmy akademickie: Sup4NAV sp. z o.o. i UpLogic sp. z o. o. spin-off Politechniki Białostockiej. Konsorcjum realizowało projekt o akronimie: AVAL (Autonomous Vessel with an Air Look) związany z badaniami aplikacyjnymi w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym. W projekcie tym występował jako ekspert naukowy i wykonawca w zakresie projektowania testów technologii systemu przetwarzania obrazu, przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych, rzeczywistych i zbliżonych do rzeczywistych.

Dr hab. inż. Wojciech Walendziuk był wykonawcą projektu realizowanego przez konsorcjum naukowo-badawcze złożone z jednostek: Politechnika Wrocławska, Politechnika Białostocka, Politechnika Rzeszowska, ITWL, Dolam Sp. z o.o., Bumar Sp. z o. o. We wspólnym projekcie pn. „Sieciocentryczny system wsparcia rozpoznania i dowodzenia sytuacjami kryzysowymi na terenach zurbanizowanych z autonomicznymi bezzałogowymi aparatami latającymi” realizował zagadnienia dotyczące m.in. realizacji modułu obrazowania oraz monitorowania parametrów lotu bezpilotowego aparatu latającego.

Ścieżka badawczo-rozwojowa dr. hab. inż. Wojciecha Walendziuka w znacznym stopniu przyczyniła się do komercjalizacji wyników badań i pozyskiwania środków finansowych z programów międzynarodowych. Jest współautorem dwóch udzielonych patentów oraz siedmiu zgłoszeń patentowych (sześć z nich wiąże się bezpośrednio z osiągnięciami prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych). Również w sferze naukowej dr hab. inż. Wojciech Walendziuk posiada osiągnięcia charakteryzujące się bardzo dobrymi współczynnikami bibliometrycznymi: Sumaryczny Impact Factor: 32.3911; Indeks Hirscha: 9 (WoS), 9 (Scopus), 10 (Google Scholar); Liczba cytowań: 217 (WoS), bez autocytowań: 144 (WoS); Liczba cytowań:267 (Scopus), bez autocytowań:182 (Scopus); Liczba cytowań: 329 (Google Scholar). Dr hab. inż. W. Walendziuk jest autorem 118 publikacji naukowych, z czego 68 publikacji jest indeksowanych w bazie Web of Science, a 21 posiada tzw. współczynnik wpływu.

 

W kategorii nagrody za całokształt dorobku naukowego przyznano 18 nagród indywidualnych. To kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Laureaci to osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

Prof. Joanicjusz Nazarko

 

Takim uczonym jest profesor dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko. Jako jedyny w kraju posiada tytuły profesora nadane przez Prezydenta RP w dwóch dziedzinach nauki: naukach technicznych (w 1998 r.) i naukach ekonomicznych (w 2015 roku). Od 1982 roku nieprzerwanie pracuje na Politechnice Białostockiej. W latach 2002-2005 oraz 2008-2016 jako dziekan kierował Wydziałem Zarządzania PB.W kadencji 2005-2008 pełnił funkcję rektora uczelni. Obecnie jest profesorem na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB. Przewodniczy Radzie Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Jest również profesorem stowarzyszonym Université du Québec w Trois-Rivières w Kanadzie i profesorem honorowym Zhejiang University Ningbo Institute of Technology w Ningbo w Chinach.

Osiągnięcia i zakres podejmowanej przez niego tematyki badawczej odzwierciedlają interdyscyplinarność jego zainteresowań naukowych. Charakteryzują się też głębokim związkiem z praktyką i problemami gospodarczymi. Prof. Nazarko umiejętnie łączy obszary i metody badawcze właściwe dla nauk techniczno-inżynieryjnych oraz nauk społecznych. Był jednym z inicjatorów i twórców nowej dyscypliny naukowej inżynieria produkcji, która jest swoistym interfejsem wielu innych dyscyplin naukowych. Wśród najważniejszych osiągnięć Profesora wymienić należy:

  • opracowanie podstaw teoretycznych statycznej i dynamicznej estymacji stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych (w zakresie elektrotechniki),
  • opracowanie metodologii regionalnego foresightu gospodarczego i budowę szkoły naukowej foresightu (w zakresie nauk o zarządzaniu),
  • inkorporacja foresightu technologicznego jako ważnego nurtu badawczego w inżynierii produkcji.

Profesor Joanicjusz Nazarko kierował licznymi projektami badawczymi finansowanymi ze środków instytucji krajowych i zagranicznych (m.in. KBN, NCN, NCBR, KE UE). Jest autorem bądź współautorem ponad trzystu publikacji, w tym około 50 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych indeksowanych w bazach Web of Science i/lub Scopus. Swoje prace przedstawiał na licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Zasiadał i zasiada w licznych komitetach i radach naukowych prestiżowych czasopism i konferencji.

Wypromował dotychczas 18 doktorów: 5 w dziedzinie nauk technicznych i 13 w dziedzinie nauk ekonomicznych, w tym 5 z wyróżnieniem. Obecnie jest promotorem w kolejnych dwóch wszczętych przewodach doktorskich. Kierował realizacją ponad trzystu prac dyplomowych (w większości magisterskich). Jest współautorem pięciu podręczników akademickich. Doceniany jest jako wybitny specjalista i nauczyciel również za granicą, prowadził gościnne zajęcia na wielu uczelniach zagranicznych. Był pionierem wdrażania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Politechnice Białostockiej. Kierował m.in. trzema projektami międzynarodowymi w ramach programu TEMPUS, których realizacja pozwoliła na opracowanie koncepcji i przygotowanie kadry do wdrażania systemu zapewnienia jakości kształcenia na uczelni. Ponadto brał udział jako ekspert w międzynarodowych projektach z zakresu jakości kształcenia.

Jest czynnie zaangażowany w działalność międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń i organizacji naukowych. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Był inicjatorem powołania i pierwszym przewodniczącym IEEE Poland Section Technology and Engineering Management Society Chapter (2015-2020). W latach 2018-2020 pełnił funkcję prezydenta EPPM – Association of Engineering, Project and Production Management. Jest członkiem z wyboru Komitetu Inżynierii Produkcji PAN (od 2009 roku), a także Akademii Inżynierskiej w Polsce. W latach 2017-2020 zasiadał w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a od 2020 roku jest członkiem Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.

Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej był nagrodzony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), Złotą Odznaką Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (2007), Srebrną Odznaką Honorową SEP (1994), medalem SEP im. prof. Stanisława Fryzego (2019), nagrodą indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2007, 2008) oraz licznymi nagrodami Rektora Politechniki Białostockiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Serdecznie gratulujemy obu naukowcom tego nadzwyczajnego wyróżnienia!

Lista laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki

 

Zdjęcie użyte w miniaturze informacji pochodzi ze strony: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swietujemy-dzien-nauki-polskiej


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.