Zarządzenie Rektora Politechniki Białostockiej

25-03-2020

Rektor Politechniki Białostockiej wydał zarządzenie w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarządzenie Nr 1100 wchodzi w życie 26 marca 2020 roku, uchylając jednocześnie wydane 11 marca br. Zarządzenie Nr 1087 w sprawie funkcjonowania Politechniki Białostockiej w okresie występowania zagrożenia COVID-19.

Zarządzenie Nr 1100 określa nowe zasady prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej, obowiązujące w okresie zawieszenia tradycyjnych zajęć dydaktycznych. Poniżej przedstawiamy nowe regulacje w nim ujęte.

Przede wszystkim wprowadza kształcenie na odległość jako główną formę realizacji zajęć uwzględnionych w programach poszczególnych kierunków studiów w semestrze letnim 2019/2020.

Kształcenie na odległość ma odbywać się z wykorzystaniem technik i narzędzi audiowizualnych umożliwiających realizację zajęć w czasie rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć w semestrze letnim 2019/2020. Udział studentów lub doktorantów w zajęciach prowadzonych w ramach kształcenia na odległość jest obowiązkowy. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach synchronicznych, student lub doktorant jest zobowiązany do niezwłocznego ustalenia z prowadzącym innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego przedmiotu.

Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do realizacji zakładanych efektów kształcenia/uczenia się w terminie do 21 czerwca 2020 roku. Do prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość mogą wykorzystywać w szczególności narzędzia dostępne za pośrednictwem: platformy edukacyjnej Centrum Kształcenia Zdalnego, USOSa, kompleksowego pakietu Microsoft 365, w tym poczty elektronicznej oraz Microsoft Teams. Obsługę w zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego narzędzi zapewnią im pracownicy Uczelnianego Centrum Informatycznego: Magdalena Wasilewska i Marcin Kiełbowicz. W okresie obowiązywania zarządzenia nauczyciele mogą korzystać ze służbowego sprzętu komputerowego poza terenem uczelni, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia za pomocą e-maila osoby odpowiedzialnej materialnie.

O formie i treściach zaliczenia zajęć dostosowanych do kształcenia na odległość nauczyciele akademiccy poinformują studentów i doktorantów do końca kwietnia 2020 roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w odniesieniu do zajęć laboratoryjnych i  pracowni specjalistycznych) dopuszcza się możliwość określenia alternatywnego sposobu realizacji zajęć i osiągnięcia przez studentów wymaganych efektów uczenia się. Wniosek w sprawie alternatywnego sposobu realizacji zajęć, wraz z uzasadnieniem oraz harmonogramem realizacji zajęć, nauczyciel akademicki składa do prorektora ds. kształcenia, za pośrednictwem dziekana.

Zajęcia wychowania fizycznego zostają zastąpione indywidualnymi ćwiczenia opracowanymi przez nauczyciela prowadzącego grupy zajęciowe. Taki indywidualny program ćwiczeń zostanie studentom przekazany za pośrednictwem dostępnych środków zdalnego nauczania i przekazywania informacji.

Na studiach podyplomowych kierownik studiów podyplomowych, w uzgodnieniu z dziekanem, może przesunąć zajęcia na terminy późniejsze lub kontynuować realizację zajęć w trybie kształcenia na odległość, pod warunkiem, że zgodzi się na to przynajmniej 80% uczestników studiów podyplomowych.

 

Zarządzenie nr 1100 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.