Prof. Lech Dzienis, jako reprezentant Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, weźmie udział w pierwszym – inaugurującym pracę organu – spotkaniu Rady Programowej do spraw Kompetencji. W jego trakcie Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz wręczy prof. Dzienisowi nominację na członka Rady. Zaplanowano seminarium z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a także debatę ekspercką pt. „Jak wzmocnić współpracę biznesu i edukacji”, w trakcie której nakreślone zostaną kluczowe zadania stawiane przed Radą Programową. Spotkanie odbędzie się w Warszawie 26 marca 2018 r.

Rada Programowa ds. Kompetencji to przedsięwzięcie o charakterze koncepcyjnym dofinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem Rady jest dostosowanie kształcenia do zapotrzebowania gospodarki, między innymi stymulowanie aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki ze szkołami wyższymi.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PARP, Rada Programowa ds. kompetencji będzie powoływana zarządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki. W jej skład wejdą przedstawiciele resortu gospodarki, oświaty, szkolnictwa wyższego i pracy, partnerów społecznych, przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej. Rada ma być skuteczną platformą dialogu i wskazywania istniejących słabości w systemie edukacji, a także inicjatorem zmian systemowych, które pozwolą na zwiększenie dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców. W strukturze Rady Programowej ma funkcjonować 15 sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis, od września 2016 roku, pełni funkcję członka Prezydium oraz Przewodniczącego Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. KRASP, zrzeszające obecnie ponad 100 szkół wyższych, jest organem reprezentującym polskie uczelnie i koordynującym ich wspólne działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

 

 

 

 

Wydrukuj ten Post