“Inkubator Innowacyjności+” – to nazwa wspólnego projektu, który ma wspierać proces zarządzania transferem technologii na trzech największych uczelniach w regionie: Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku.

O projekcie i możliwościach jakie daje on uczelniom, ich pracownikom oraz partnerom biznesowym, mówili dziś (7 czerwca) przedstawiciele specjalnie zawiązanego Konsorcjum.  Briefing prasowy odbył się w Bibliotece UMB, gdzie trwały pierwsze projektowe warsztaty dla kadry administracyjnej i naukowej dotyczące wyceny technologii oraz własności intelektualnej.  

Wspólny projekt Konsorcjum – “Inkubator Innowacyjności+” – znalazł się na prestiżowej liście 20 podmiotów wybranych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pn. “Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). Projekt będzie realizowany do stycznia 2019 roku a jego całkowita wartość wynosi 2 791 140 PLN.

Powołane na rzecz realizacji projektu Konsorcjum, w skład którego weszły: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku realizować będzie działania  służące transferowi technologii w działalności innowacyjnej. To odpowiedź na zbyt niski poziom komercjalizacji i wykorzystania technologii i wiedzy “wytworzonej” na polskich uczelniach jako źródła innowacji – głównego czynnika rozwoju gospodarczego.

W ramach “Inkubatora Innowacyjności+” wsparte zostaną działania związane z zarządzaniem wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu przyczynić się ma do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w szczególności poprzez:

  • inicjowanie i wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym;
  • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  • zarządzanie portfelem technologii
  • prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dofinansowanie i wsparcie projektów naukowców i zespołów naukowych o dużym potencjale komercjalizacyjnym
  • działalność Brokerów Innowacji.

Działania te każdy z członków konsorcjum będzie realizował w wybrany przez siebie sposób otrzymując konkretną część dofinansowania.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej przeznaczy około 600 tysięcy złotych na wsparcie prac przedwdrożeniowych prowadzonych przez pracowników PB. Jeżeli zaproponowany produkt lub usługa będą dawały pozytywne rokowania wdrożeniowe, pracownicy będą mogli otrzymać nawet 100 tysięcy złotych. Nasze działania mają urynkowić to, co powstaje w laboratoriach Politechniki Białostockiej. Do tego chcemy organizować szkolenia dla naukowców i dążyć do tego, by Uczelnia skomercjalizowała jak najwięcej projektów – mówi prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Tomasz Stypułkowski.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizując projekt “Inkubator Innowacyjności +” pragnie rozwinąć współpracę Uczelni z otoczeniem biznesowym. W ramach projektu będziemy promować technologie powstające na UMB, szkolić naukowców i wspierać finansowo badania o potencjale komercyjnym. Każdy z pracowników UMB, który ma pomysł na produkt może otrzymać dofinansowanie w celu jego rozwoju i dostosowania do potrzeb rynkowych. Na opracowanie produktów UMB przeznaczy ponad 500 tysięcy złotych – mówi Andrzej Małkowski,  szef Biura ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii UMB.

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku wspierać będzie interesujące i rokujące komercjalizacją projekty pracowników UwB. Oprócz projektów z chemii, biologii czy informatyki, liczę na ciekawe pomysły wywodzące się z nauk społecznych i humanistycznych, które również mają potencjał komercjalizacyjny, choć czasem sami naukowcy o tym nie wiedzą. Specyfika działalności badawczej na Uniwersytecie w Białymstoku pozwala na transfer technologii, ale też tak ważny w aktualnym kształcie gospodarki transfer wiedzy. Liczę, że oprócz wsparcia finansowego naukowców, realizacja naszego projektu da szansę na pokonanie muru jaki dzieli świat nauki i biznesu, a wypracowanie wspólnych mechanizmów wsparcia umożliwi zwiększenie transferu technologii i wiedzy z uczelni do biznesu. W ten sposób przyczynimy się do wzrostu innowacyjności wszystkich trzech konsorcjantów oraz współpracujących z nimi przedsiębiorstw, a idąc dalej – całego regionu – wyjaśnia dr Karina Sachpazidu-Wójcicka – dyrektor WOTT.

Liderem projektu jest Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Kierujący Instytutem Tomasz Stypułkowski liczy, że dzięki temu projektowi co najmniej 20 innowacyjnych produktów, usług czy spółek spin off pojawi się na rynku. Kapituła oceniająca projekty składać się będzie z przedstawicieli uczelni, biznesu i funduszy inwestycyjnych. W ramach „Inkubatora Innowacyjności+” prowadzone będą także szkolenia, finansowany będzie udział w targach, kupowane mogą być także środki trwałe służące realizacji konkretnego projektu.

 

Wydrukuj ten Post