Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Białostockiej

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1
Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Białostockiej, zwany dalej Kodeksem, jest zbiorem wartości etycznych i wynikających z nich zasad postępowania, zgodnie z którymi doktorant, jako student, badacz naukowy oraz dydaktyk, powinien postępować.
§2
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o doktorancie, należy przez to rozumieć każdą osobę będącą uczestnikiem studiów doktoranckich na Politechnice Białostockiej.
§3
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Uczelni, należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką.
§4
Obowiązkiem doktoranta jest zapoznanie się z Kodeksem oraz jego rozpowszechnianie w środowisku akademickim.
§5
Doktorant powinien przestrzegać obowiązującego prawa, przepisów uczelnianych, Regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad zawartych w ślubowaniu.
§6
Mając na uwadze honor, godność oraz dobre imię społeczności doktorantów, doktorant jest zobowiązany do przestrzegania i obrony zasad zawartych w Kodeksie, niezależnie od sytuacji oraz presji ze strony otoczenia.

Rozdział II
Doktorant jako student

§7
Doktorant jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy oraz ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności w trakcie całego okresu trwania studiów.
§8
Doktorant powinien dążyć do rozwoju naukowego poprzez uczestnictwo w zajęciach nadprogramowych, konferencjach i seminariach naukowych.
§9
Doktorant powinien opanować zakres wiedzy z danej specjalności, zgodnie z wymaganiami opiekuna naukowego.
§10
Obowiązkiem doktoranta jest sumienne przygotowanie do egzaminów oraz innych form weryfikacji wiedzy. Wszelkie nieuczciwe działanie, mogące mieć wpływ na nieobiektywną i błędną ocenę wiedzy doktoranta, jest niedozwolone.
§11
Niedozwolone jest przedstawianie przez doktoranta fałszywych sprawozdań z postępów w nauce i osiągnięć naukowych, w tym publikacji, w celu osiągnięcia korzyści materialnych.

Rozdział III
Stosunek do pracowników naukowych

§12
Doktorant powinien z należytym szacunkiem odnosić się do pracowników naukowych, przestrzegając zasad dobrego wychowania i norm współżycia w społeczności akademickiej.
§13
Doktorant powinien darzyć pracowników naukowych zaufaniem.
§14
Doktorant nie może pozostawać obojętny wobec wszelkich przejawów negatywnych i nieetycznych zachowań pracowników naukowych, przeciwdziała mnożeniu się negatywnych zjawisk w społeczności akademickiej.
§15
Doktorant nie wykorzystuje powiązań rodzinnych oraz bliskich relacji z pracownikami naukowymi w celu osiągnięcia korzyści osobistych.

Rozdział IV
Doktorant jako członek społeczności akademickiej

§16
Doktorant zachowuje takt, życzliwość oraz wysoką kulturę osobistą w relacjach z innymi członkami społeczności akademickiej.
§17
Doktorant traktuje pozostałych członków społeczności akademickiej z szacunkiem, nie dyskryminując nikogo z powodu rasy, narodowości, statusu materialnego i zawodowego, wyglądu, stanu zdrowia, przekonań politycznych i religijnych czy orientacji seksualnej.
§18
Doktorant nie podejmuje żadnych czynności nieetycznych mających na celu skrzywdzenie oraz poniżenie innych członków społeczności akademickiej.
§19
Doktorant reaguje i przeciwstawia się wszelkim zachowaniom nieetycznym innych doktorantów.

Rozdział V
Doktorant jako badacz naukowy

§20
Doktorant, prowadząc prace badawcze, powinien opierać się na dążeniu do poznania prawdy.
§21
Doktorant przestrzega zasad uczciwości i nie fałszuje wyników swojej pracy. Nie przypisuje sobie autorstwa ani współautorstwa osiągnięć, które nie były jego udziałem.
§22
Doktorant, korzystając z cudzych badań, publikacji, dorobku naukowego, respektuje prawa autorskie i nie popełnia plagiatu. W przypadku wykorzystywania cudzych efektów pracy, w tym wszelkich publikacji, zawsze przywołuje ich autora oraz źródło.
§23
Doktorant prowadzi badania w taki sposób, aby nie zagrażały one społeczeństwu i środowisku.

Rozdział VI
Doktorant jako dydaktyk

§24
Doktorant odnosi się do studentów z szacunkiem, powagą i życzliwością. Jego zachowanie powinien cechować obiektywizm, takt oraz wysoki poziom kultury osobistej. Doktorant nie dyskryminuje ani nie faworyzuje żadnego ze studentów.
§25
Doktorant dba o rzetelne i sumienne przygotowanie powierzonych mu zajęć dydaktycznych, mając na uwadze odpowiedzialność za jakość przekazywanej przez niego wiedzy. W swojej pracy stara się o przedstawienie najbardziej aktualnej i zgodnej z nauką wiedzy z danej dziedziny.
§26
Doktorant rzetelnie wypełnia obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze godzin określonym w Regulaminie studiów doktoranckich Politechniki Białostockiej. Nie spóźnia się i nie opuszcza zajęć. Doktorant nie podaje fałszywej ilości przepracowanych godzin dydaktycznych, w celu osiągnięcia świadczeń materialnych ze strony Uczelni.
§27
Doktorant sprawiedliwie ocenia wiedzę studentów, stosując jednolity i jawny system oceniania.

Rozdział VII
Stosunek do Politechniki Białostockiej

§28
Doktorant szanuje tradycje Uczelni.
§29
Doktorant, zarówno na Uczelni jak i poza nią, dba o dobry wizerunek oraz prestiż Politechniki Białostockiej i zawsze godnie ją reprezentuje, mając świadomość, że jego poziom wiedzy oraz kultura osobista budują wizerunek Uczelni.
§30
Doktorant, w miarę możliwości, bierze czynny udział w ważnych dla doktorantów wydarzeniach. Wspiera inicjatywy mające na celu rozwój i promocję Politechniki Białostockiej.
§31
Doktorant wspiera działalność organów samorządów doktorantów jako swoich przedstawicieli. Zwraca się do nich w sprawach spornych wymagających współpracy z władzami wydziałowymi i uczelnianymi.
§32
Doktorant szanuje mienie Politechniki Białostockiej, nie wykorzystuje go do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością naukową i działalnością organów samorządu doktorantów.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§33
W sprawach nieobjętych treścią Kodeksu obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), przepisy obowiązujące na Politechnice Białostockiej oraz powszechnie przyjęte normy etyczne i społeczne.

Wydrukuj tą stronę