W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Regulamin rekrutacji 2024/2025

 

Regulamin rekrutacji kandydatów

do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2024/2025

 

 1. Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.
 2. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej Regulamin.
 3. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 52.
 4. Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (Załącznik nr 1), Kwestionariusza zgłoszenia do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej (Załącznik nr 2).
 5. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do Liceum należy do dnia 05 lipca 2024 r. do godziny 15:00 uzupełnić złożony kwestionariusz o następujące dokumenty:
  • oryginał* świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał* zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • podpisane zdjęcie w formie papierowej i elektronicznej (na pendrive),
  • zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka.

* w przypadku dostarczenia kopii lub skanów kandydat będzie zdyskwalifikowany
   w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż limit miejsc, o przyjęciu do Liceum decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, obliczona na podstawie następującego wzoru(L):

 

L = 20 x Ś + 1 x EM + 0,5 x EP + 0,5 x EA

 

Ś – średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, j. polski, j. angielski;

EM – wynik uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z matematyki (wyrażony
w procentach), zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu;

EP – wynik uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego (wyrażony
w procentach), zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu;

EA – wynik uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego (wyrażony
w procentach), zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu.

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata
  na podstawie powyższego wzoru wynosi320.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym dodatkowo 100 punktów za zdobyty tytuł z każdego przedmiotu: matematyka, fizyka, informatyka.
 3. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów przyjętych na ustalone profile.
 4. Profile zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 10 uczniów. Przy mniejszej liczbie uczniów w grupie decyzję o uruchomieniu profili podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.
 5. Lista kandydatów przyjętych do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy sekretariacie szkoły (ul. Wiejska 45 A pok. 20B), w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
 6. Ostateczne wpisanie na listę uczniów odbywa się po podpisaniu Umowy
  o Naukę/Załącznik nr 3/i wpłaceniu jednorazowego wpisowego określonego
  w Umowie.
 7. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca z uwzględnieniem utworzonych profili.