W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Regulamin rekrutacji 2023/2024

Regulamin rekrutacji kandydatów

do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2023/2024

 

 1. Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.
 2. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej Regulamin.
 3. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 52.
 4. Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (Załącznik nr 1), Kwestionariusza zgłoszenia do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej (Załącznik nr 2).
 5. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do Liceum należy w dniach 6 – 10 lipca 2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00 uzupełnić złożony kwestionariusz o następujące dokumenty:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • podpisane zdjęcie w formie papierowej i elektronicznej (na płycie CD),
  • zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów, niż limit miejsc, o przyjęciu do Liceum decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, obliczona na podstawie następującego wzoru(L):

 

L = 20 x Ś + 1 x EM + 0,5 x EP + 0,5 x EA

 

Ś – średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, j. polski, j. angielski;

EM – wynik uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z matematyki (wyrażony w procentach), zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu;

EP – wynik uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego (wyrażony w procentach), zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu;

EA – wynik uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego (wyrażony w procentach), zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu.

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata na podstawie powyższego wzoru wynosi 320.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym dodatkowo 100 punktów za zdobyty tytuł z każdego przedmiotu: matematyka, fizyka, informatyka.
 3. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów przyjętych na ustalone profile.
 4. Profile zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 10 uczniów. Przy mniejszej liczbie uczniów w grupie decyzję o uruchomieniu profili podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.
 5. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo przyjęcia mają osoby z niepełnosprawnością.
 6. Lista kandydatów przyjętych do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy sekretariacie szkoły (ul. Wiejska 45 A pok. 20B), w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, a informacja o przyjęciu kandydata może być przekazana telefonicznie.
 7. Ostateczne wpisanie na listę uczniów odbywa się po podpisaniu Umowy o Naukę/Załącznik nr 3/i wpłaceniu jednorazowego wpisowego określonego w Umowie.
 8. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca z uwzględnieniem utworzonych profili.