W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Informacje o stypendiach

01-06-2023

Informacje o stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania w 2023 r.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, zgodnie z art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i  finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Prosimy o staranne przygotowanie wniosków (na podstawie uchwały rady pedagogicznej) i zwrócenie uwagi na właściwe zaklasyfikowanie i opis osiągnięć według wskazania w nawiasach w każdej z wymienionych we wniosku kategorii osiągnięć oraz ich udokumentowanie. Niewłaściwe wypełnienie, brak pełnych informacji lub kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do stypendium może skutkować negatywną opinią Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Dokumentację prosimy przygotować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania należy wypełnić komputerowo pozostawiając nieuzupełnione pola dotyczące daty oraz podpisu i pieczątki (wypełnia kurator);
 • we wniosku należy wpisać osiągnięcia (wg wskazania w nawiasach) uzyskane tylko w roku szkolnym 2022/2023;
 • przy klasyfikowaniu osiągnięć pomocne mogą być wykazy olimpiad, konkursów i turniejów zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • zawartość wniosku powinna zmieścić się na 2 stronach, jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy liczba osiągnięć jest duża, dopuszczalna jest większa liczba stron;
 • wnioski należy drukować dwustronnie;
 • do każdego wniosku należy dołączyć obowiązkowo:
  1. potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wszystkie osiągnięcia wpisane we wniosku;
  2. podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia dotyczące danych osobowych (załącznik nr 2).

Pismo przewodnie dyrektora zawierające alfabetyczny wykaz kandydatów do stypendium oraz wnioski kandydatów z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia i podpisanymi przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczeniami dotyczącymi danych osobowych, należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium MEiN”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2023 r. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Przypominamy również o konieczności uzyskania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia (załącznik nr 2) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania koordynuje starszy wizytator Andrzej Korolczuk, tel. 85 748 48 18.

Więcej informacji: https://kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/informacje-o-stypendium-ministra-do-spraw-oswiaty-i-wychowania-w-2023-r.html

Informacja o wnioskach o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Z zapisu rozporządzenia wynika, że kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który w roku szkolnym 2022/2023 spełnił przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1)  otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

2)  wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W przypadku zespołu szkół każda szkoła dla młodzieży wchodząca w skład zespołu, a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania swojego kandydata.

W celu zgłoszenia kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć do Podlaskiego Kuratora Oświaty:

·    wniosek o przyznanie stypendium, który musi być wypełniony pismem komputerowym (z podaniem wszystkich aktualnych danych, które zawarte są we wniosku),

·    poprawnie wypełnione i podpisane oświadczenie (oryginał – nie kopia ani skan) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Uwaga:
Nie należy przesyłać żadnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem innych dokumentów (np. świadectw promocyjnych z wyróżnieniem).

W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły obowiązkowo przesyła do Podlaskiego Kuratora Oświaty, w terminie do dnia 10 lipca 2023 r., informację  z  podaniem  przyczyny braku kandydata do stypendium.

Dokumentację w formie papierowej należy przesłać w terminie do 10 lipca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) tradycyjną pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok z dopiskiem na kopercie: „Stypendium PRM” lub dostarczyć osobiście do kancelarii ogólnej (pokój 104). Osobą koordynującą jest st. wizytator Krzysztof Ostrowski

Więcej informacji i załączniki: https://kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-o-wnioskach-o-stypendnium-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-2023-2024.html
 
Uczniowie wnioski wraz z załącznikami mają dostarczyć do pedagoga szkolnego do dnia 15 czerwca 2023r. W razie wątpliwości stypendia w ALOPB pomaga uzupełniać pani Helena Sajewicz
 
UWAGA UCZNIOWIE ALOPB: proszę uważnie przeczytać warunki wypełniania wniosku!