W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

System USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS, usos.edu.pl) należy do kategorii ewidencyjnych systemów informatycznych, którego przeznaczeniem jest kompleksowa obsługa spraw studiów, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników naukowo-dydaktycznych. Jego cechą charakterystyczną jest wykorzystanie centralnej bazy danych oraz modułowość poszczególnych elementów.

 

ZASTOSOWANIA
 1. Immatrykulacja
  Dane osobowe każdego przyjętego kandydata na studia mogą zostać zaimportowane z aplikacji rekrutacyjnej IRK przez każdego uprawnionego pracownika dziekanatu. W dowolnym momencie pracy systemu istnieje możliwość podglądu elektronicznej wersji, a także wydruku dokumentu o nazwie „Album studentów”. W przypadku stosowania innych aplikacji rekrutacyjnych import danych przyjętych kandydatów należy przygotować we własnym zakresie. Działania niezbędne przed transferem danych:

  • aktualizacja danych osobowych i adresowych, jeśli jest wymagana,
  • wpisanie na właściwy etap programu studiów,
  • przydzielenie numeru indeksu (automatyczne z puli dostępnych numerów, ręcznie, pozostawienie istniejącego numeru),
  • ustalenie kont niezbędnych do autoryzacji w usługach związanych (stowarzyszonych) z USOS,
  • przydzielenie wirtualnej waluty pozwalającej na korzystanie z rejestracji elektronicznych na zajęcia, które wymagają posiadania takiej waluty (głównie lektoraty i wychowanie fizyczne),
  • pobranie zdjęcia w postaci elektronicznej.
 2. ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka
  ​Uczelnia może wydawać studentom elektroniczne dokumenty poświadczające ich status – legitymacje studenckie. Mogą one także pełnić dodatkowe funkcje, np. karty bibliotecznej, karty miejskiej itp. System USOS zapewnia pełną obsługę tego typu dokumentów, tj:

  • zlecanie wydruku legitymacji z wykorzystaniem danych osobowych i zdjęć przechowywanych w systemie,
  • personalizowanie blankietów (karty stykowo-bezstykowe firm Unicard, Gemalto, Oberthur) na drukarkach firm Evolis lub Fargo,
  • drukowanie kodów kreskowych,
  • podpisywanie i przedłużanie ważności z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego firm Unizeto, KIR lub PWPW,
  • prowadzenie rejestrów:
   • certyfikatów i uprawnień osób,
   • blankietów i hologramów oraz ich zużycia.
 3. Pomoc materialna
  Każdy, spełniający określone kryteria student może otrzymać pomoc finansową ze środków budżetowych. Realizacja tego zadania jest wspierana poprzez:

  • planowanie wydatków funduszu i rozliczanie dokonanych wypłat,
  • prowadzenie rejestru złożonych podań,
  • zastosowanie algorytmów obliczających wysokość należnych kwot na podstawie wprowadzonych średnich dochodów w roku podatkowym, uzyskanych ocen i informacji o niepełnosprawności,
  • kontrolę poprawności dokonywanych wypłat (przekroczenie maksymalnej kwoty, blokada jednoczesnych wypłat stypendiów typu socjalnego z kilku jednostek dla tego samego studenta, uprawnienie do otrzymywania pomocy materialnej),
  • dokonywanie potrąceń ze stypendiów (np. za akademiki dla zakwaterowanych studentów),
  • eksport przelewów do systemu bankowego w najpopularniejszym standardzie VideoTel, ale także do Kredyt Banku i BRE Banku,
  • archiwizacja list stypendialnych w każdym miesiącu, w którym dokonywane są wypłaty,
  • drukowanie decyzji stypendialnych i zaświadczeń o otrzymanej pomocy,
  • raporty i sprawozdania (GUS S-11).
 4. Rozliczanie z wymagań, oferta dydaktyczna
  Elektroniczny indeks studenta jest jednym z istotniejszych elementów przetwarzania danych w systemie informatycznym uczelni. USOS dysponuje mechanizmami, które pozwalają na:

  • przygotowanie oferty dydaktycznej (w języku polskim i angielskim):
   • przedmioty, realizowane treści programowe i niezbędna literatura,
   • sposoby zaliczenia, liczba punktów ECTS uzyskanych za zaliczenie przedmiotu,
   • rodzaje i liczba godzin zajęć,
   • prowadzący i uczestnicy grup zajęciowych, terminy i lokalizacje grup oraz ich dodatkowe właściwości, np. dedykowanie tylko dla studentów z wybranych programów studiów,
  • przechowywanie uzyskanych przez studentów ocen i zaliczeń na protokołach, obliczanie średnich wg różnych kryteriów, związanie tych ocen z programami studiów realizowanymi przez uczestników zajęć,
  • określanie wymagań przedmiotowych i punktowych na poszczególnych etapach programu studiów i wykorzystanie mechanizmów sprawdzających czy wymagania te są spełnione podczas rozliczania studentów, uwzględnienie zmienności wymagań w czasie, nakładanie na studentów dodatkowych wymagań (przedmiotowych, punktowych) lub zwalnianie z istniejących,
  • przechowywanie historii awansów, skreśleń, powtórzeń etapów, zaliczeń warunkowych,
  • wydruk niezbędnych raportów: karty okresowych osiągnięć studenta, karty przebiegu studiów, protokoły, suplementy do dyplomu,
  • ewidencję i zaliczanie odbywanych praktyk przewidzianych programem studiów,
  • elektroniczne przetwarzanie podań studenckich,
  • prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych dotyczących studentów,
  • internetowe wypełnianie protokołów i rejestracje na zajęcia wg kilku metod,
  • obsługę pensum pracowniczego i rozliczania godzin prowadzonych zajęć.
 5. Planowanie zajęć – Asystent planisty
  Każda z jednostek uczelni, która przygotowuje ofertę dydaktyczną może skorzystać z modułu „Planista”, którego zadaniem jest wspomaganie układania planu zajęć. Jest ono realizowane poprzez:

  • graficzne planowanie zajęć,
  • kontrolę poprawności terminów odbywania zajęć i zajętości sal,
  • możliwe uwzględnienie dezyderatów pracowniczych składanych w systemie internetowym,
  • podgląd i wydruk ułożonego planu dla pracownika, sali, grupy przedmiotów, programu i etapu studiów.
 6. Płatności za usługi edukacyjne
  Prowadzenie przez uczelnię studiów niestacjonarnych, podyplomowych czy kursów dokształcających wiąże się z koniecznością poboru opłat za usługi edukacyjne, naliczania odsetek za nieterminowe ich regulowanie, a także windykację należności w przypadku osób uchylających się od obowiązku zapłaty za otrzymaną usługę edukacyjną. Wszystkie te czynności mogą zostać zrealizowane poprzez:

  • zdefiniowanie cenników należności: czesne, opłaty za powtarzanie, wpisy warunkowe, a także za zakwaterowanie w akademiku itp.
  • określenie:
   • kodów, na podstawie których będzie odbywał się eksport danych do systemu finansowego uczelni,
   • systemu kont indywidualnych do wnoszenia opłat,
   • procentowej wysokości odsetek, a także liczby dni zwłoki od terminu płatności, do których nie następuje naliczanie odsetek,
  • zaproponowanie należności studentom, rozbicie na dostępne plany ratalne,
  • import plików zawierających informacje o dokonanych wpłatach z różnych banków,
  • automatyczne rozliczenie wpłat z należnościami, naliczenie należnych odsetek, korekta rozliczeń,
  • raportowanie o dokonanych wpłatach, przeterminowanych transakcjach i nieopłaconych należnościach.
 7. Międzyuczelniana wymiana studencka
  Studenci w czasie studiowania mogą skorzystać z oferty wielu programów wymiany pozwalających na odbycie części studiów na innej uczelni i uznanie zdobytych tam osiągnięć przez uczelnię macierzystą. Przykładami takich programów realizowanych na dużą skalę są ERASMUS oraz MOST. System zapewnia:

  •  prowadzenie rejestru:
   • umów zawieranych pomiędzy uczelniami partnerskimi w ramach wymiany studenckiej z określeniem warunków współpracy,
   • źródeł finansowania i budżetów programu wymiany,
   • osób – koordynatorów wymiany,
   • wydanych dokumentów,
  • dla studentów wyjeżdżających:
   • prowadzenie rekrutacji i kwalifikacji na wyjazd do uczelni partnerskiej,
   • uzgadnianie porozumienia o programie zajęć w uczelni partnerskiej (ang. Learning Agreement),
   • przyznanie i przekazywanie kwot stypendiów płatnych z określonych funduszy,
  • dla studentów przyjeżdżających:
   • rejestrowanie przyjazdów (daty, zakwaterowanie, opiekunowie),
   • wydanie karty przebiegu studiów (ang. Transcript of Records),
  • wydruki wielu niezbędnych raportów (umowy, aneksy, zaświadczenia itp).
 8. Ankietowanie i sprawozdawczość
  Ankietowanie procesu dydaktycznego jest jednym z elementów oceny przeprowadzanej przez komisję akredytacyjną, zatem możliwość przeprowadzenia badań wśród studentów uczelni jest ważną funkcją systemu. Definiowanie ankiety polega na: Innym istotnym elementem systemu do obsługi spraw studiów jest sprawozdawczość:

  • określeniu charakteru ankiety (ogólna, przedmiotowa),
  • wprowadzeniu zadawanych pytań, określeniu skali oceniania i zakresu badań (osoby uprawnione do brania udziału w badaniu),
  • obliczeniu i prezentacji wyników badań.
  • na rzecz organów administracji państwowej – Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
   • S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych,
   • S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów,
   • S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych,
   • PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych,
   • EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne,
  • wewnętrzna:
   • księgi albumów i dyplomów,
   • listy prac dyplomowych, opiekunów, promotorów, recenzentów,
   • oferta dydaktyczna jednostki,
   • karty obciążeń dydaktycznych – zestawienia roczne itp.
 9. Dyplomy
  Ukończenie większości typów studiów jest dokumentowane i potwierdzane wydaniem państwowego dokumentu – dyplomu. Jego wydruk wraz z wymaganymi odpisami i suplementem w polskiej i angielskiej wersji językowej może zostać poprzedzony następującymi czynnościami, które są rejestrowane w systemie:

  • napisanie pracy dyplomowej podlegającej procesowi recenzowania, jeśli wymaga tego program studiów,
  • uzupełnienie osiągnięć przedmiotowych i punktowych zdobytych na innych uczelniach w ramach wyjazdów w programach ERASMUS, MOST i innych,
  • zarejestrowanie innych szczególnych osiągnięć, stypendiów, nagród, zaliczenie praktyk,
  • przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w określonym terminie i składzie komisji egzaminacyjnej,
  • obliczenie średniej ze studiów oraz wyniku końcowego na dyplomie z uwzględnieniem wag przypisanych poszczególnym składowym oceny oraz precyzji obliczeń,
  • nadanie centralnego numeru dyplomu wg jednego z trzech dostępnych sposobów numerowania,
  • wydruk oryginałów i odpisów dyplomów na blankietach z nadrukiem lub bez nadruku oraz suplementu w polskiej i angielskiej wersji językowej.
 10. Studia doktoranckie
  Studia trzeciego stopnia pozwalają na pogłębianie wiedzy zdobytej podczas studiów jednolitych lub drugiego stopnia i uzyskanie stopnia naukowego – doktora. Rejestrowanie przebiegu studiów w systemie odbywa się w taki sam sposób jak studiów pierwszego, drugiego stopnia czy jednolitych i kończy wydrukiem świadectwa ukończenia studiów doktoranckich. Od momentu otwarcia przewodu doktorskiego następuje jego obsługa poprzez:

  • wpisanie tematu rozprawy z wyznaczeniem promotora,
  • zdefiniowanie egzaminów doktorskich z dyscyplin podstawowej i dodatkowej oraz języka obcego wraz ze składami komisji egzaminacyjnych,
  • zdefiniowanie egzaminu doktorskiego wraz ze składem komisji egzaminacyjnej,
  • wydruk niezbędnych raportów,
  • nadanie stopnia naukowego z określonej dyscypliny i numeru dyplomu.

 

Tekst zaczerpnięty z dokumentacji wdrożeniowej systemu USOS autorstwa Mariusz Czerniak, UMK

Janina Mincer-Daszkiewicz, UW