oko

Regulacje

Zasady uczestnictwa w VIII Konferencji Naukowej ,,Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

 1. Organizatorem VIII edycji Konferencji Naukowej ,,Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest Politechnika Białostocka i Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 28-30.11.2022 i będzie prowadzona w systemie hybrydowym przy wykorzystaniu MS Teams oraz na żywo w studiu konferencyjnym .
 3. Konferencja będzie rejestrowana przez Organizatora. Wybrane nagrania z wydarzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora oraz streamowane na platformach społecznościowych m.in. Youtube, FB, IG. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników.
 4. W celu informacyjno-promocyjnym Konferencji dokonujemy rejestracji jej przebiegu za pomocą relacji fotograficznych oraz audio-video. Wybrane fragmenty Konferencji mogą być udostępnianie wszystkim Uczestnikom Konferencji oraz upubliczniane na naszej stronie internetowej, stronach m.in. Youtube, FB, IG, kanałach branżowych.
 5. Uczestnicy (nie dotyczy Prelegentów), którzy nie chcą, aby ich wizerunek był rozpowszechniany w ramach działań informacyjno-promocyjnych konferencji, zobowiązani są do wyłączenia kamery na swoim urządzeniu.
 6. Włączając kamerę w swoim urządzeniu podczas Konferencji, Uczestnik wyraża przez to działanie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora Konferencji w związku z działaniami promocyjnymi dotyczącymi Konferencji.
 7. Przesłanie do Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konferencji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Zasad uczestnictwa w Konferencji.

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. rejestracji uczestnictwa,
  b. organizacji konferencji przy wykorzystaniu narzędzia MS Teams,
  c. komunikowania się z Uczestnikami w sprawach związanych z konferencją i udokumentowania jej przebiegu
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich,
  d. promocyjnym i informacyjnym – przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Prelegentów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie publikacji wizerunku.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące usługi na rzecz Uczelni m.in. dostawcy usług internetowych, obsługa prawna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, użytkownicy stron internetowych administratora i portali społecznościowych na których administrator posiada konta.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres niezbędny do prawidłowej organizacji konferencji a następnie przez okres 6 miesięcy oraz do czasu cofnięcia udzielonej zgody – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
  b) sprostowania danych,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji i udziału w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konferencji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.