oko

Cele konferencji

Podstawowym zadaniem każdej edycji Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest wzmacnianie dialogu naukowego, który ma sprzyjać sieciowaniu współpracy między instytucjami ochrony przyrody, instytucjami ochrony dziedzictwa kultury, ośrodkami naukowymi i samorządami lokalnymi.

Konferencja łączy problematykę rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo i kulturowo cennych z metodyką rozwiązań społecznych i gospodarczych, aktywizacją społeczności lokalnych oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Wszystkie planowane, merytoryczne obszary konferencji poddawane są dyskursowi teoretycznemu wzbogaconemu o przykłady rozwiązań praktycznych z kraju i zagranicy. Pozwala to na identyfikację szans i zagrożeń, które w efekcie tworzą zasób wyjątkowej wagi rekomendacji środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Głównym celem konferencji jest przegląd wyników prac naukowych oraz aktualnych rozwiązań dotyczących problemów rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych.

VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” (28-30 listopada 2022) realizowana jest pod hasłem: „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”.

W 2022 roku organizatorzy chcą zwrócić uwagę na istotne uwarunkowania doktrynalne (Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Konwencja o różnorodności biologicznej) i kluczowe procesy rozwojowe świata i Europy. Planowany jest dialog naukowy na temat nowych rozwiązań ekosystemowych oraz form ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Szczególny wymiar będzie miała sesja poświęcona 50-tej rocznicy uchwalenia „Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego”, sesja na temat znaczenia „Konwencji o różnorodności biologicznej”, sesja, której tematem będzie „Ochrona Puszczy Białowieskiej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” oraz sesja na temat przyszłości turystyki w parkach narodowych i krajobrazowych. Zaplanowane zostały także X Forum Idei Miast Turystycznych oraz VI Gala Nagrody Kronenberga 2022 „Omne Trinum Perfectum”.