W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Zasady odbywania i zaliczania zajęć dydaktycznych z języków obcych w SJO PB

ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH

 

I Studia pierwszego stopnia

 1. SJO prowadzi lektoraty na poziomach A1-C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework).
 2. Lektoraty są obowiązkowe, zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku planami studiów.
 3. SJO oferuje trzy typy lektoratów:
 • Lektoraty profilowane – nawiązujące tematyką do studiowanego kierunku (lub kierunków, w przypadku grup międzykierunkowych), prowadzone na trzech poziomach biegłości językowej B1+ (z poziomem docelowym B2), B2, C1.
 • Lektoraty tematyczne ­– z oferty SJO (np. pisanie akademickie), dostępne tylko po osiągnięciu efektów uczenia się dla danego kierunku zatwierdzonych decyzją dziekana na podstawie przedstawionego certyfikatu z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym, honorowanego przez SJO (Lista honorowanych certyfikatów oraz przelicznik punktowy dla danej oceny/poziomu);
 • Lektoraty z drugiego języka obcego – nauka drugiego języka na dowolnym poziomie (A1-B1) z oferty SJO, dostępne tylko po osiągnięciu efektów uczenia się dla danego kierunku zatwierdzonych decyzją dziekana na podstawie przedstawionego certyfikatu z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym, honorowanego przez SJO.
 1. Przydział studentów na pierwszym semestrze nauki języków obcych  do grup B1+ (z poziomem docelowym B2), B2, lub C1 odbywa się na podstawie deklaracji studentów lub testu kompetencyjnego oraz w oparciu o wyniki matur pisemnych.
 2. Zmiana poziomu lektoratu możliwa jest do końca pierwszego miesiąca nauki języka obcego wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta lub prowadzącego zajęcia oraz za zgodą kierownika SJO.
 3. Studenci posiadający certyfikat z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym, honorowany przez SJO, mogą zostać zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu przeprowadzanego na ostatnim semestrze lektoratu. Ocena z egzaminu wystawiona zostaje na podstawie przedstawionego certyfikatu.
 4. Studenci, o których mowa w ust. 6 mogą, nie wcześniej niż od drugiego (pierwszego, w przypadku studentów realizujących drugi kierunek, dotyczy tylko lektoratów tematycznych) semestru lektoratu, zapisać się na lektoraty tematyczne lub lektoraty z drugiego języka obcego. Lektoraty te stają się dla nich obowiązkowe i podlegają zaliczeniu semestralnemu.
 5. Zapisy na zajęcia z lektoratów tematycznych lub lektoratów z drugiego języka obcego odbywają się w ramach oferty przedstawionej w danym semestrze przez SJO.
 6. Zajęcia z lektoratów tematycznych lub lektoratów z drugiego języka obcego mogą odbywać się poza wyznaczonym dla języków obcych na danym wydziale blokiem czasowym (w godzinach popołudniowych).
 7. W przypadku wyboru lektoratu z języka drugiego student zobowiązany jest do kontynuacji tego lektoratu przez wszystkie pozostałe semestry nauki języka obcego przewidziane planem studiów.
 8. W przypadku wyboru lektoratu z języka drugiego zajęciom na ostatnim semestrze lektoratu przypisuje się liczbę punktów ECTS wynikającą z planu studiów, a zaliczenie podlega ocenie. Student otrzymuje również ocenę z egzaminu z pierwszego języka obcego na podstawie przedłożonego wcześniej certyfikatu na poziomie B2 (patrz pkt. 3). Ocena z egzaminu stanowi ocenę dodatkową i nie jest wliczana do średniej ocen.
 9. W przypadku wyboru lektoratu tematycznego student w każdym semestrze może wybrać inny lektorat tematyczny lub profilowany, pod warunkiem, że jest prowadzony na tym samym (lub wyższym) poziomie biegłości językowej.

 

II Studia drugiego stopnia

 1. Studenci odbywają lektorat na poziomie B2+ zawierający elementy terminologii specjalistycznej związanej ze studiowanym kierunkiem.
 2. Zaliczenie semestru odbywa się na zasadach podanych w 3, z wyłączeniem pkt. 4.
 3. Studenci, którzy osiągnęli efekty uczenia się dla danego kierunku zatwierdzone decyzją dziekana na podstawie przedstawionego certyfikatu z języka obcego na poziomie B2+ lub wyższym, honorowanego przez SJO oraz zaliczenia testu z terminologii specjalistycznej przed rozpoczęciem lektoratu, mogą uczęszczać na lektorat tematyczny lub lektorat z drugiego języka obcego.

 

 

ZALICZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO

 1. Zaliczenie zajęć jest dokonywane na podstawie kontroli wyników uczenia się w trakcie semestru przez prowadzącego lektorat.
 2. Zasady zaliczenia, zgodne z celami przedmiotu oraz efektami uczenia się zapisanymi w karcie przedmiotu zamieszczonej razem z tymi zasadami w systemie USOS, ustalane są przez prowadzącego i podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.
 3. Łącznie student może uzyskać maksymalnie 100 pkt. w semestrze. Ocena zależy od sumy zdobytych punktów według poniższej skali:

poniżej 51 pkt. – ocena niedostateczna (2,0)

– od 51 do 60 pkt. – ocena dostateczna (3,0),

– od 61 do 70 pkt. – ocena dostateczna plus (3,5),

– od 71 do 80 pkt. – ocena dobra (4,0),

– od 81 do 90 pkt. – ocena dobra plus (4,5),

– od 91 do 100 pkt. – ocena bardzo dobra (5,0).

Ocena z zaliczenia zostaje wpisana do systemu USOS.

 1. Warunkiem zaliczenia lektoratu w danym semestrze i uzyskania przez studenta liczby punktów ECTS przypisanych przedmiotowi jest uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej (3,0). Ostatni semestr lektoratu zaliczany jest na podstawie egzaminu (z wyjątkiem lektoratów tematycznych i z drugiego języka obcego).  
 2. O dopuszczeniu do egzaminu decyduje prowadzący zajęcia na zasadach określonych ze studentami na pierwszych zajęciach, zgodne z celami przedmiotu oraz efektami uczenia się zapisanymi w karcie przedmiotu zamieszczonej razem z tymi zasadami w systemie USOS.
 3. Jeżeli w trakcie zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia.
 4. Dziekan może zarządzić na wniosek studenta przeprowadzenie zaliczenia w formie komisyjnej. Umotywowany wniosek, przedstawiający szczegółowe uzasadnienie, należy złożyć najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia w systemie USOS.

 

EGZAMIN B2 Z JĘZYKA OBCEGO

 1. Egzamin na poziomie B2 przeprowadzany jest z języków nauczanych w SJO.
 2. Egzamin przeprowadza się raz w semestrze, w terminach wspólnych dla studentów całej Politechniki Białostockiej.
 3. Szczegółowa forma oraz zakres wymagań egzaminacyjnych wraz z przykładowymi poleceniami są na stałe podane do wiadomości studentów na stronie internetowej SJO.
 4. Termin egzaminu podawany jest do wiadomości studentów najpóźniej na 6 tygodni przed terminem na stronie internetowej SJO.
 5. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe. Na danym kierunku egzamin zdawany jest po ostatnim semestrze nauki języka obcego.
 6. Na egzamin student ma obowiązek zgłosić się z ważną legitymacją studencką. Zabrania się korzystania w czasie egzaminu z urządzeń komunikacyjnych i multimedialnych.
 7. Jeżeli w trakcie egzaminu przeprowadzający egzamin stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje z egzaminu ocenę niedostateczną.
 8. Egzamin oceniany jest według następującej skali:
 • poniżej 51 %. – ocena niedostateczna (2,0)
 • od 51 do 60 %. – ocena dostateczna (3,0),
 • od 61 do 70 %. – ocena dostateczna plus (3,5),
 • od 71 do 80 %. – ocena dobra (4,0),
 • od 81 do 90 %. – ocena dobra plus (4,5),
 • od 91 do 100 %. – ocena bardzo dobra (5,0).

Ocena z egzaminu zostaje wpisana do systemu USOS.

 1. Student ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym i podanym do wiadomości studentów na stronie SJO przed terminem egzaminu.
 2. Student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego (w sesji poprawkowej) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej.
 3. Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu.
 4. Dziekan może zarządzić na wniosek studenta przeprowadzenie egzaminu w formie komisyjnej. Umotywowany wniosek, przedstawiający szczegółowe uzasadnienie, należy złożyć najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS.
 5. W przypadku studentów, którzy na podstawie posiadanego certyfikatu z języka obcego nie przystępują do egzaminu (patrz 2 ust. 6), ocena z egzaminu jest wystawiona podstawie wyniku uzyskanego na certyfikacie.