Regulamin

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
 

Studium Języków Obcych (zwane dalej Studium) jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Białostockiej (zwaną dalej Uczelnią), podporządkowaną bezpośrednio prorektorowi ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej, powołaną do wykonywania zadań dydaktycznych służących zdobywaniu i rozwijaniu przez studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej znajomości języków obcych i języka polskiego jako obcego oraz dokonywania oceny znajomości języków obcych w przypadkach koniecznych do realizacji statutowych zadań Uczelni. Studium jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (SERMO).

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Do podstawowych zadań Studium należy:

 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz kursów języka polskiego jako obcego dla studentów Uczelni – obcokrajowców;
 2. ocena znajomości języków obcych studentów i doktorantów Uczelni oraz kandydatów na stypendia zagraniczne poprzez organizowanie testów językowych i egzaminów;
 3. popularyzacja idei uczenia się języków obcych w powiązaniu z dyscyplinami naukowymi.

§ 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Strukturę organizacyjną Studium tworzą: kierownik Studium, zastępca kierownika Studium, Kolegium Studium oraz zespoły dydaktyczne.
 1. Kierownika Studium powołuje i odwołuje rektor na wniosek prorektora ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej na czas określony nie dłuższy niż okres kadencji Senatu Uczelni. Do zadań kierownika Studium należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni, w szczególności:
 1. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania oraz nagradzania pracowników Studium;
 2. nadzór nad dyscypliną i jakością pracy w Studium;
 3. dokonywanie oceny okresowej pracowników Studium;
 4. zatwierdzanie wniosków pracowników o urlop wypoczynkowy, zdrowotny i naukowy oraz wyjazdów służbowych;
 5. wystawianie skierowań na okresowe badania lekarskie pracowników;
 6. dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników;
 7. organizowanie pracy i ustalanie zakresu obowiązków pracowników Studium niebędących nauczycielami akademickimi w oparciu o obowiązujące przepisy;
 8. zatwierdzanie rocznych planów pracy dydaktycznej, organizacyjnej, szkoleniowej oraz finansowej Studium, po zaopiniowaniu przez Kolegium Studium;
 9. opracowanie i wprowadzenie w życie zasad obowiązujących przy organizowaniu zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów z języków obcych, a także kursów i szkoleń, po zaopiniowaniu przez Kolegium Studium;
 10. dysponowanie środkami finansowymi Studium, po zaopiniowaniu przez Kolegium Studium w ramach planu rzeczowo–finansowego jednostki;
 11. prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczeniem finansowym obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium;
 12. odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenia mienia przydzielonego jednostce oraz za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dysponowania środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Studium;
 13. nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości w Studium;
 14. nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów z języków obcych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;
 15. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Statutu, uchwałami Senatu PB oraz zarządzeniami i pismami okólnymi rektora. 
 1. Zastępcę kierownika Studium powołuje i odwołuje rektor na wniosek kierownika Studium na czas określony, nie dłuższy niż okres kadencji Senatu Uczelni. Do zakresu obowiązków zastępcy kierownika Studium należy:
 1. zastępowanie (bez uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi Studium) kierownika Studium jednostki podczas jego nieobecności;
 2. nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu nauczania języków obcych;
 3. nadzór nad pracą koordynatora ds. studiów niestacjonarnych oraz zespołów dydaktycznych i sekcji języka i kultury polskiej;
 4. odpowiedzialność przed kierownikiem Studium za właściwe obciążenie dydaktyczne wszystkich pracowników oraz dokonywanie korekt w uzasadnionych przypadkach;
 5. odpowiedzialność za prawidłowy przebieg zaliczeń i egzaminów z języka obcego na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz ustalanie zakresu egzaminów i proponowanie kierownikowi Studium nauczycieli akademickich do składu komisji w przypadku zaliczenia lub egzaminu komisyjnego;
 6. podejmowanie w stosunku do studentów i doktorantów decyzji związanych z przebiegiem wykonywanych przez Studium zadań dydaktycznych;
 7. odpowiedzialność za informacje umieszczane na stronie internetowej Studium oraz za jej aktualizację;
 8. odpowiedzialność za organizację imprez cyklicznych i jednorazowych mających na celu prezentację osiągnięć Studium oraz popularyzację idei uczenia się języków obcych, np. dni otwarte, wykłady, konkursy, olimpiady;
 9. nadzór nad dodatkową działalnością dydaktyczną Studium, o której mowa w § 4;
 10. nawiązywanie współpracy z równorzędnymi jednostkami innych Uczelni w zakresie dydaktyki. 
 1. Kolegium Studium jest organem opiniodawczo-doradczym kierownika Studium. Kadencja Kolegium Studium pokrywa się z kadencją Senatu Uczelni.
 2. W skład Kolegium Studium wchodzą kierownik Studium jako przewodniczący, zastępca kierownika Studium, koordynator ds. studiów niestacjonarnych, koordynator Programu Erasmus w Studium Języków Obcych, po jednym przedstawicielu każdego zespołu dydaktycznego, jeden pracownik Studium niebędący nauczycielem akademickim.
 3. Koordynatora ds. studiów niestacjonarnych oraz koordynatora Programu Erasmus w Studium Języków Obcych powołuje i odwołuje rektor na wniosek kierownika Studium na czas określony nie dłuższy niż kadencja Senatu Uczelni.
 4. Posiedzenie Kolegium Studium zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy nie rzadziej niż dwa razy w semestrze lub na żądanie co najmniej trzech członków Kolegium Studium.
 5. Z każdego posiedzenia organu kolegialnego sporządza się protokół przechowywany w aktach Studium. Protokół zawiera w szczególności treść opinii wyrażanej przez Kolegium Studiów. Protokół podpisuje przewodniczący.
 6. Do zadań Kolegium Studium należy:
  1. opiniowanie rocznych planów pracy dydaktycznej, organizacyjnej, szkoleniowej oraz finansowej Studium;
  2. opiniowanie określonych przez kierownika Studium zasad obowiązujących przy organizowaniu zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów z języków obcych, a także kursów i szkoleń;
  3. opiniowanie wniosków kierownika Studium w sprawie zatrudnienia i zwolnień, nagród, kar, awansów;
  4. wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez kierownika Studium lub co najmniej trzech członków Kolegium Studium.
 1. Kolegium Studium podejmuje decyzje (wyraża opinie) na posiedzeniu przy obecności co najmniej 2/3 członków Kolegium Studium. Każdy członek Studium Kolegium może zgłosić do protokołu zdanie odrębne co do treści opinii. 
 2. Opinie Kolegium Studium nie są wiążące.
 1. Zespoły dydaktyczne

W strukturze Studium wyodrębnia się następujące zespoły i sekcję, odpowiadające za jednolity i spójny proces dydaktyczny w swoim zakresie działania:

 1. zespół dydaktyczny języka angielskiego;
 2. zespół dydaktyczny języka niemieckiego i rosyjskiego;
 3. sekcja języka i kultury polskiej.

§ 3

Wybory przedstawicieli do Kolegium Studium

 1. Każdy pracownik Studium zatrudniony w ramach umowy o pracę posiada czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Kierownik Studium jako przewodniczący Kolegium Studium wyznacza – za ich uprzednią zgodą – trzech pracowników wchodzących w skład komisji wyborczej.
 3. Każdemu z pracowników Studium zatrudnionych w ramach umowy o pracę przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata wybieranego spośród przedstawicieli każdego zespołu dydaktycznego oraz odrębnie jednego pracownika Studium niebędącego nauczycielem akademickim. Kandydatem nie może być członek komisji wyborczej. 
 4. Wybór następuje, gdy w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania kandydat uzyska bezwzględną większość głosów.
 5. Każdy uprawniony głosuje odrębnie na przedstawiciela każdego zespołu dydaktycznego oraz odrębnie na jednego pracownika Studium niebędącego nauczycielem akademickim.
 6. Wybory są tajne i bezpośrednie.
 7. Zasady dotyczące przeprowadzania wyborów do Kolegium Studium, w szczególności termin przeprowadzenia wyborów oraz zgłaszania kandydatów na członków Kolegium Studium określa i ogłasza Kierownik Studium przez wysłanie zawiadomień do wszystkich pracowników Studium posiadających bierne i czynne prawo wyborcze na co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem wyborów. Zawiadomienia mogą być przesłane w formie elektronicznej.

§ 4

Działalność dodatkowa

 1. Studium może prowadzić dodatkową działalność o charakterze komercyjnym na rzecz studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uczelni wg stawek obowiązujących w Uczelni, np.: kursy językowe, usługi tłumaczeniowe, egzaminy wewnętrzne (UCJ) oraz egzaminy na zewnętrzne certyfikaty językowe – np. TOEIC, BULATS – wg stawek rynkowych.
 2. Studium może organizować i przeprowadzać szkolenia w oparciu o ideę nauczania interdyscyplinarnego. 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w strukturze organizacyjnej Studium wprowadza rektor na wniosek kierownika Studium.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje prorektor ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w zakresie swoich kompetencji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.

 

Regulamin studiów PB (888 KB)

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.