W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Regulamin

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

 

Studium Języków Obcych (zwane dalej Studium) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Białostockiej (zwaną dalej Uczelnią), podporządkowaną bezpośrednio prorektorowi właściwemu ds. kształcenia, powołaną do wykonywania zadań dydaktycznych służących zdobywaniu i rozwijaniu przez studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej znajomości języków obcych oraz dokonywania oceny znajomości języków obcych w przypadkach koniecznych do realizacji statutowych zadań Uczelni.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Do podstawowych zadań Studium należy:

 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach prowadzonych w Uczelni i w Szkole Doktorskiej oraz kursów języka polskiego jako obcego dla studentów Uczelni – obcokrajowców;
 2. ocena znajomości języków obcych studentów i doktorantów Uczelni oraz kandydatów na stypendia zagraniczne poprzez organizowanie testów językowych i egzaminów;
 3. popularyzacja idei uczenia się języków obcych w powiązaniu z dyscyplinami naukowymi.
§ 2
STUKTURA ORGANIZACYJNA
 1. Strukturę organizacyjną Studium tworzą: kierownik Studium, zastępca kierownika Studium, Kolegium Studium oraz zespoły dydaktyczne i Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, zwane dalej Centrum.
 2. Kierownika Studium powołuje i odwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek prorektora właściwego ds. kształcenia. Do zadań kierownika Studium należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium, w szczególności:
  1. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania oraz nagradzania pracowników Studium;
  2. nadzór nad dyscypliną i jakością pracy w Studium;
  3. prowadzenie spraw związanych z wnioskami pracowników o urlop wypoczynkowy, zdrowotny i naukowy oraz wyjazdów służbowych;
  4. dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników;
  5. organizowanie pracy i ustalanie zakresu obowiązków pracowników Studium;
  6. zatwierdzanie rocznych planów pracy dydaktycznej, organizacyjnej, szkoleniowej oraz finansowej Studium;
  7. opracowanie i wprowadzenie w życie zasad obowiązujących przy organizowaniu zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów z języków obcych, a także kursów i szkoleń;
  8. dysponowanie środkami finansowymi Studium;
  9. prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczeniem finansowym obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium;
  10. odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenia mienia przydzielonego jednostce oraz za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dysponowania środkami finansowymi określonymi w zatwierdzonym przez rektora planie finansowym Studium;
  11. nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości w Studium;
  12. nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów z języków obcych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;
  13. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Statutu, uchwałami Senatu PB oraz zarządzeniami rektora.
 1. Zastępcę kierownika Studium powołuje i odwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego prorektora albo kierownika Studium. Do zakresu obowiązków zastępcy kierownika Studium należy:
  1. zastępowanie (bez uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi Studium) kierownika Studium jednostki podczas jego nieobecności;
  2. nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu nauczania języków obcych;
  3. nadzór nad pracą zespołów dydaktycznych i Centrum;
  4. odpowiedzialność przed kierownikiem Studium za właściwe obciążenie dydaktyczne wszystkich pracowników oraz dokonywanie korekt w uzasadnionych przypadkach;
  5. odpowiedzialność za prawidłowy przebieg zaliczeń i egzaminów z języka obcego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i w Szkole Doktorskiej oraz ustalanie zakresu egzaminów i proponowanie kierownikowi Studium nauczycieli akademickich do składu komisji w przypadku zaliczenia lub egzaminu komisyjnego;
  6. podejmowanie w stosunku do studentów i doktorantów decyzji związanych z przebiegiem wykonywanych przez Studium zadań dydaktycznych;
  7. odpowiedzialność za informacje umieszczane na stronie internetowej Studium oraz za jej aktualizację;
  8. odpowiedzialność za organizację imprez cyklicznych i jednorazowych mających na celu prezentację osiągnięć Studium oraz popularyzację idei uczenia się języków obcych, np. dni otwarte, wykłady, konkursy, olimpiady;
  9. nadzór nad dodatkową działalnością dydaktyczną Studium, o której mowa w § 5;
  10. nawiązywanie współpracy z równorzędnymi jednostkami innych Uczelni w zakresie dydaktyki.
 1. Koordynatora Programu Erasmus+ w Studium Języków Obcych powołuje i odwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego prorektora albo kierownika Studium.
 2. W strukturze Studium wyodrębnia się zespoły dydaktyczne i Centrum, odpowiadające za jednolity i spójny proces dydaktyczny w swoim zakresie działania:
  1. zespół dydaktyczny języka angielskiego;
  2. zespół dydaktyczny języka niemieckiego i rosyjskiego;
  3. Centrum języka i kultury polskiej POLISH LAB.
 1. Kolegium Studium jest organem opiniodawczo-doradczym kierownika Studium. Kadencja Kolegium Studium pokrywa się z kadencją Senatu Uczelni.
 2. W skład Kolegium Studium wchodzą kierownik Studium jako przewodniczący, zastępca kierownika Studium, przedstawiciel każdego zespołu dydaktycznego, przy czym jeśli liczba członków zespołu jest przynajmniej dwukrotnie większa niż liczba członków drugiego zespołu, to posiada on dwóch przedstawicieli, przedstawiciel Centrum oraz jeden przedstawiciel niebędący nauczycielem akademickim.
 3. Posiedzenie Kolegium Studium zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy nie rzadziej niż dwa razy w semestrze lub na żądanie co najmniej trzech członków Kolegium Studium.
 4. Z każdego posiedzenia Kolegium Studium sporządza się protokół przechowywany w aktach Studium. Protokół zawiera w szczególności treść opinii wyrażanej przez Kolegium Studiów. Protokół podpisuje przewodniczący.
 5. Do zadań Kolegium Studium należy:
  1. opiniowanie rocznych planów pracy dydaktycznej, organizacyjnej, szkoleniowej oraz finansowej Studium;
  2. opiniowanie określonych przez kierownika Studium zasad obowiązujących przy organizowaniu zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów z języków obcych, a także innych form kształcenia;
  3. opiniowanie wniosków kierownika Studium w sprawie zatrudnienia i zwolnień, nagród, kar, awansów;
  4. wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez kierownika Studium lub co najmniej trzech członków Kolegium Studium.
 6. Kolegium Studium podejmuje decyzje (wyraża opinie) na posiedzeniu przy obecności co najmniej 2/3 członków Kolegium Studium. Każdy członek Studium Kolegium może zgłosić do protokołu zdanie odrębne co do treści opinii.
§ 3
WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO KOLEGIUM STUDIUM
 1. Każdy pracownik Studium zatrudniony w ramach umowy o pracę posiada czynne i bierne prawo wyborcze do Kolegium Studium.
 2. Kierownik Studium jako przewodniczący Kolegium Studium wyznacza – za ich uprzednią zgodą – trzech pracowników wchodzących w skład komisji wyborczej.
 3. Każdemu z pracowników Studium zatrudnionych w ramach umowy o pracę przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata wybieranego spośród przedstawicieli każdego zespołu dydaktycznego i Centrum, przy czym zgłoszony kandydat nie może reprezentować jednocześnie zespołu i Centrum, oraz jednego kandydata niebędącego nauczycielem akademickim. Kandydatem nie może być członek komisji wyborczej.
 4. Każdy uprawniony głosuje na jednego kandydata z każdego z zespołów dydaktycznych, jednego kandydata z Centrum oraz na jednego kandydata niebędącego nauczycielem akademickim.
 5. Na członków Kolegium zostają wybrani kandydaci, którzy pod obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania otrzymają największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem 2 ust. 7.
 6. Wybory są tajne i bezpośrednie.
 7. Zasady dotyczące przeprowadzania wyborów do Kolegium Studium, w szczególności termin przeprowadzenia wyborów oraz zgłaszania kandydatów na członków Kolegium Studium określa i ogłasza Kierownik Studium przez wysłanie zawiadomień do wszystkich pracowników Studium posiadających bierne i czynne prawo wyborcze na co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem wyborów. Zawiadomienia mogą być przesłane w formie elektronicznej.
§ 4
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ POLISH LAB
 1. Centrum prowadzi działalność dydaktyczną, popularyzatorską i egzaminacyjną w zakresie języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej. Działania te skierowane są do zagranicznych studentów oraz nauczycieli akademickich, jak również do innych obcokrajowców mieszkających zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.
 2. Centrum kieruje koordynator powoływany i odwoływany przez rektora z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika Studium Języków Obcych, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium Języków Obcych.
 3. Do zadań Centrum należą przede wszystkim:
  1. nauczanie języka polskiego jako obcego;
  2. upowszechnianie języka i kultury polskiej wśród obcokrajowców;
  3. przeprowadzanie egzaminów z języka polskiego jako obcego, w tym egzaminów państwowych, dla studentów i pracowników Uczelni oraz osób z zewnątrz;
  4. integracja różnych narodowości ze społecznością polską;
  5. promocja Uczelni w regionie, jak również na świecie poprzez realizację projektów międzynarodowych. 
§ 5
DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA
 1. Studium może prowadzić dodatkową działalność o charakterze komercyjnym na rzecz studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uczelni, np.: kursy językowe, usługi tłumaczeniowe, egzaminy wewnętrzne (UCJ) oraz egzaminy na zewnętrzne certyfikaty językowe – np. TOEIC, BULATS.
 2. Studium może organizować i przeprowadzać szkolenia w oparciu o ideę nauczania interdyscyplinarnego.