W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Zasady odbywania i zaliczania zajęć dydaktycznych z języków obcych w SJO PB dotyczące studentów od roku akademickiego 2023/2024

§ 1
PRZEPISY OGÓLNE

Zajęcia z języków obcych, zwanych dalej lektoratami, w Politechnice Białostockiej prowadzi Studium Języków Obcych, zwane dalej SJO.

§ 2
ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH

I Studia pierwszego stopnia

 1. SJO prowadzi lektoraty na poziomach A1 – C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).
 2. Lektoraty są obowiązkowe, zgodnie z obowiązującym programem studiów.
 3. SJO oferuje trzy typy lektoratów:
  1. lektoraty kierunkowe dla studentów studiów pierwszego stopnia z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego nawiązujące tematyką do studiowanego kierunku1, prowadzone na trzech poziomach biegłości językowej B1+ (z poziomem docelowym B2), B2, C1;
  2. lektoraty z drugiego języka obcego, zwane dalej lektoratami obieralnymi, tj. z języka hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego prowadzone na poziomie A1, dostępne dla studentów studiów pierwszego stopnia (dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych);
  3. lektoraty z języka polskiego oraz z Polish Culture and Social Issues dla studentów zagranicznych figurujące w ofercie przedmiotów w systemie IRK2.
 4. Przydział studentów na pierwszym semestrze nauki języków obcych do grup B1+ (z poziomem docelowym B2), B2, lub C1 dokonywany jest przez opiekunów wydziałowych w SJO i odbywa się na podstawie deklaracji studentów oraz w oparciu o wyniki matur pisemnych.
 5. Zmiana poziomu lektoratu kierunkowego możliwa jest do końca trzeciego tygodnia nauki języka obcego na lektoracie na wniosek studenta lub prowadzącego zajęcia, skierowany do kierownika SJO oraz za jego zgodą.
 6. Studenci, którzy osiągnęli poziom B2 lub wyższy z języka obcego dostępnego na egzaminie maturalnym2 potwierdzony certyfikatem3 zweryfikowanym przez kierownika SJO mogą uczęszczać na lektorat kierunkowy zgodnie z obowiązującym programem studiów albo ubiegać się o uznanie efektów uczenia się zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Białostockiej, albo zapisać się na lektorat obieralny. Studenci mogą zapisać się na wybrany lektorat obieralny od pierwszego semestru lektoratu (dotyczy studentów rozpoczynających lektorat w semestrze letnim danego roku akademickiego) lub drugiego semestru lektoratu (dotyczy studentów rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym danego roku akademickiego). Lektorat ten staje się dla nich obowiązkowy i podlega zaliczeniu semestralnemu na zasadach podanych w § 3.
 7. Na lektorat obieralny student rejestruje się poprzez system USOS przed rozpoczęciem danego semestru. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Po zatwierdzeniu przez kierownika SJO certyfikatu, o którym mowa w pkt. 6, student składa podanie do dziekana wydziału z prośbą o zgodę na realizację lektoratu obieralnego.
 9. Zajęcia z lektoratów obieralnych mogą odbywać się poza wyznaczonym dla języków obcych na danym wydziale blokiem czasowym (w godzinach popołudniowych).
 10. W przypadku wyboru lektoratu obieralnego, student zobowiązany jest do kontynuacji tego lektoratu przez wszystkie pozostałe semestry nauki języka obcego przewidziane w programie studiów.
 11. W przypadku wyboru lektoratu obieralnego liczba godzin i punktów ECTS określona programem studiów na każdym semestrze lektoratu jest przypisana lektoratowi z tego języka, a zaliczenie podlega ocenie. Zaliczenie każdego semestru lektoratu odbywa się na zasadach podanych w § 3.
 12. SJO zamieszcza w systemie USOS informację o osiągnięciu przez studenta wymaganego poziomu B2 z języka obcego potwierdzonego certyfikatem z tego języka na poziomie B2 lub wyższym. Ta informacja umieszczana jest również w suplemencie do dyplomu. W suplemencie do dyplomu umieszczana jest także informacja o zaliczeniu lektoratu obieralnego.

II Studia drugiego stopnia

 1. Studenci odbywają lektorat jednosemestralny na poziomie B2+ z języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego z elementami terminologii specjalistycznej związanej ze studiowanym kierunkiem.
 2. Studenci, którzy osiągnęli poziom B2+ lub wyższy z języka obcego ujętego w programie ich studiów potwierdzony certyfikatem4 zweryfikowanym przez kierownika SJO mogą uczęszczać na lektoraty zgodnie z obowiązującym programem studiów albo ubiegać się o uznanie efektów uczenia się zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Białostockiej, albo zapisać się na wybrany lektorat z drugiego języka obcego, zwany dalej lektoratem obieralnym, tj. z języka hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub ukraińskiego prowadzony na poziomie A1, dostępny dla studentów studiów drugiego stopnia (dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych). Lektorat ten staje się dla nich obowiązkowy i podlega zaliczeniu semestralnemu na zasadach podanych w § 3.
 3. Student zgłasza chęć zapisu na lektorat obieralny na pierwszych zajęciach w danym semestrze po zatwierdzeniu przez kierownika SJO certyfikatu, o którym mowa w pkt.2. i składa podanie do dziekana wydziału z prośbą o zgodę na realizację lektoratu obieralnego.
 4. Zajęcia z lektoratów obieralnych mogą odbywać się poza wyznaczonym dla języków obcych na danym wydziale blokiem czasowym (w godzinach popołudniowych).
 5. W przypadku wyboru lektoratu obieralnego liczba godzin i punktów ECTS określona programem studiów jest przypisana lektoratowi z tego języka, a zaliczenie podlega ocenie na zasadach podanych w § 3.
 6. SJO zamieszcza w systemie USOS informację o osiągnięciu przez studenta wymaganego poziomu B2+ z języka obcego potwierdzonego certyfikatem z tego języka na poziomie B2+ lub wyższym. Ta informacja umieszczana jest również w suplemencie do dyplomu. W suplemencie do dyplomu umieszczana jest także informacja o zaliczeniu lektoratu obieralnego.

§ 3
ZALICZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO

 1. Zaliczenie zajęć jest dokonywane na podstawie kontroli wyników uczenia się w trakcie semestru przez prowadzącego lektorat i odbywa się zgodnie z zasadami zaliczenia semestru zawartymi w Regulaminie Studiów Politechniki Białostockiej.
 2. Zasady zaliczenia, zgodne z celami przedmiotu oraz efektami uczenia się zapisanymi w karcie przedmiotu zamieszczonej razem z tymi zasadami w systemie USOS, ustalane są przez prowadzącego i podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.
 3. Łącznie student może uzyskać maksymalnie 100 pkt. w danym semestrze. Ocena zależy od sumy uzyskanych punktów według poniższej skali:
  • Poniżej 51 pkt. – ocena niedostateczna (2,0),
  • od 51 do 60 pkt. – ocena dostateczna (3,0),
  • od 61 do 70 pkt. – ocena dostateczna plus (3,5),
  • od 71 do 80 pkt. – ocena dobra (4,0),
  • od 81 do 90 pkt. – ocena dobra (4,5),
  • od 91 do 100 pkt – ocena bardzo dobra (5,0).
 4. Warunkiem zaliczenia lektoratu w danym semestrze i uzyskania przez studenta liczby punktów ECTS przypisanych przedmiotowi jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3,0) z zastrzeżeniem, że każdy z założonych efektów uczenia się został osiągnięty.

1 lub kierunków, w przypadku grup międzykierunkowych,
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r.,poz. 1644 w sprawie egzaminu maturalnego (z późniejszymi zmianami),
3 Lista honorowanych certyfikatów oraz przelicznik punktowy dla danej oceny/poziomu jest dostępna na stronie internetowej SJO: http://pb.edu.pl/sjo/
4 Lista honorowanych certyfikatów oraz przelicznik punktowy dla danej oceny/poziomu wraz z wymaganymi dla poziomu B2+ minimalnymi wynikami jest dostępna na stronie internetowej SJO: http://pb.edu.pl/sjo/