W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Wyjazdy pracowników

Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych obsługuje wyjazdy zagraniczne pracowników PB zgodnie z Zarządzeniem nr 752/2017 (tekst ujednolicony z 18.02.2020) – podróże pracowników Politechniki Białostockiej na obszarze kraju i poza jego granicami

Wyjazdy za granicę mogą być realizowane w następujących celach:

 1. realizacja umów o współpracy naukowej z zagranicą,
 2. prowadzenia badań naukowych,
 3. podejmowania działalności dydaktycznej,
 4. szkoleniowych na:
  • odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub uzupełniających studiów magisterskich albo wyższych studiów zawodowych,
  • studia doktoranckie,
  • studia podyplomowe,
  • staże naukowe i artystyczne oraz specjalizacje zawodowe,
  • kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  • praktyki zawodowe,
 5. innych, np. udział w konferencjach naukowych, sympozjach, zjazdach itp.

Na okres nieprzekraczający miesiąca przysługuje urlop szkoleniowy płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (Zarządzenie Rektora PB Nr 16 z 28 lutego 2011 dotyczące zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów PB za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych).

Na okres przekraczający miesiąc pracownik może uzyskać urlop szkoleniowy, na ogólnych warunkach udzielania urlopów lub urlop bezpłatny.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o wypłacanie świadczeń na rzecz pracownika lub pozostającej w kraju jego rodziny. Rektor może wyrazić zgodę i zawrzeć umowę o wypłacaniu ustalonych świadczeń na wniosek wyjeżdżającego zaopiniowany przez dyrektora instytutu i radę wydziału.

Pracownik starający się o wyjazd za granicę w celu realizacji konkretnych zadań winien uzyskać zgodę, odpowiednio do charakteru wyjazdu i źródła finansowania, dysponenta środków finansowych i dyrektora instytutu/kierownika katedry.

Zakres i wysokość świadczeń, które mogą być przyznane wyjeżdżającym zależy od rodzaju i celu wyjazdu oraz od możliwości finansowych jednostki organizacyjnej PB.

Osobom udającym się w zagraniczną podróż służbową (np. udział w konferencjach naukowych, sympozjach, kongresach) przysługują następujące świadczenia:
diety oraz sfinansowanie kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów, opłat wizowych, ubezpieczenia, opłat związanych z udziałem w konferencjach, kongresach itp.

Dieta na utrzymanie

Przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki podczas pobytu za granicą i przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego kraju wyjazdu.

Czas pobytu poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:

 • lądowej – od przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju,
 • lotniczej – od startu samolotu z ostatniego lotniska w kraju do lądowania w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
 • morskiej – od wyjścia statku/promu z portu polskiego do wejścia statku/promu w drodze powrotnej do portu polskiego.

Jeżeli wyjeżdżający otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, dieta zostaje zmniejszona odpowiednio o:

 • 30% gdy jest to obiad,
 • 30% gdy jest to kolacja,
 • 15% gdy jest to śniadanie.

Dieta dojazdowa

Jest to ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów dojazdu z/do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego, w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której wyjeżdżający korzystał z noclegu.
Dieta komunikacyjna 10%
Jest to ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety za rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

Diety dojazdowe i diety komunikacyjne nie przysługują, jeżeli:

 • wyjeżdżający odbywa podróż samochodem,
 • strona zagraniczna zapewnia bezpłatne przejazdy,
 • delegowany nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są w/w ryczałty

Za nocleg przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym w granicach ustalonego na ten cel limitu. W razie nieprzedłożenia rachunku, za nocleg przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.
Ryczałt nie przysługuje gdy strona zagraniczna zapewniła bezpłatny nocleg lub pokryła koszty noclegu.

Wyjeżdżającym przysługują bilety:

 • przy podróży samolotami – w klasie ekonomicznej,
 • przy podróży kolejami – w klasie 2 (z miejscówkami lub w wagonach sypialnych).

Politechnika Białostocka zawarła umowę z Warta Business Travel w sprawie ubezpieczenia pracowników na czas ich pobytu za granicą (w kraju docelowym).

Zakres ubezpieczenia obejmuje: Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Ubezpieczenie bagażu, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie Assistance.

Ubezpieczeni otrzymują w Dziale Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych potwierdzenie ubezpieczenia w formie jednorazowej karty z numerem polisy i warunkami umowy.

Wysokość opłat z tytułu uczestnictwa w imprezach naukowych ustala organizator tych imprez i określa również termin wniesienia opłat i podaje numer konta. Jednostka organizacyjna delegująca swojego przedstawiciela na zagraniczną imprezę naukową kieruje do Kwestury PB dyspozycje przelewu za granicę oraz załączone do niej dokumenty źródłowe dotyczące szczegółów wydatku, np. formularz zgłoszeniowy udziału w konferencji, faktura proforma, itp. Dyspozycję podpisują osoby upoważnione do dysponowania finansami jednostki organizacyjnej.

Pracownik Politechniki Białostockiej może zostać skierowany za granicę, jeżeli uzyska zgodę własnej jednostki organizacyjnej oraz zostanie mu udzielony urlop szkoleniowy lub urlop bezpłatny:

 • w przypadku wyjazdu za granicę na okres nieprzekraczający miesiąca pracownik otrzymuje urlop szkoleniowy płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy;
 • w przypadku skierowania za granicę na okres przekraczający miesiąc lub w przypadku przedłużenia okresu skierowania na pozostały okres skierowania pracownik może otrzymać urlop szkoleniowy.

Wyjeżdżający lub osoba przez niego upoważniona odbiera w:

 1. Dziale Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych
 • potwierdzenie ubezpieczenia na czas pobytu za granicą.
 1. Banku PEKAO S.A. ,ul. Wiejska 45 A ( na terenie Uczelni)
 • zaliczkę dewizową

 1. Rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w terminie 14 dni od zakończenia podróży. Do rozliczenia należy załączyć: rachunki za hotel, oryginał faktury za uczestnictwo, inne rachunki podlegające rozliczeniu.
 2. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego wyjeżdżający składa pisemne sprawozdanie z wyjazdu i przekazuje je do Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych.
 3. Materiały konferencyjne /otrzymane w ramach Registration Fee / i inne wydawnictwa naukowe zakupione na koszt jednostki delegującej muszą być zarejestrowane w Bibliotece Głównej PB.

Wyjazdy pracowników
pok. 1/1C

mgr Aneta Juchnicka
(85) 746-90-43

a.juchnicka [at] pb.edu.pl