W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Poczta elektroniczna PB

 • Adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej: poczta.pb.edu.pl
 • Numery portów połączenia szyfrowanego SSL (min. TLS v1.2):
  – serwer poczty wychodzącej SMTP – 465
  – serwer poczty przychodzącej IMAP – 993
  – Serwer poczty przychodzącej POP3 – 995
 • Dodatkowo musi zostać włączona opcja uwierzytelniania serwera SMTP.
  W zależności od programu pocztowego opcja ta może znajdować się w różnych miejscach. W przypadku wątpliwości proszę skonsultować się z pomocą zawartą w programie pocztowym.
Warunki techniczne świadczenia usługi służbowej poczty elektronicznej dla Politechniki Białostockiej
Obowiązujące od 14 grudnia 2021 r.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Nadzór i opiekę techniczną nad systemem służbowej poczty elektronicznej sprawuje Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej zwane dalej Administratorem, zgodnie z określonymi poniżej warunkami technicznymi.
 2. We wszystkich sprawach związanych z działaniem służbowej poczty elektronicznej Użytkownicy mogą kontaktować się na adres:
  administrator [at] pb.edu.pl
Zasady dostępu do skrzynek pocztowych

§ 2.

 1. Administrator umożliwia dostęp do skrzynek pocztowych za pomocą:
  • 1) strony www udostępnionej pod adresem https://poczta.pb.edu.pl, z wykorzystaniem aktualnych wersji wspieranych przez producenta systemu pocztowego przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari,
  • 2) programów pocztowych zainstalowanych na komputerach Użytkowników, obsługujących połączenia z wykorzystaniem szyfrowanych wersji protokołów: SMTP, IMAP, POP3 (np. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook).
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze skrzynki pocztowej wyłącznie z wykorzystaniem szyfrowanych metod komunikacji.
 3. Nieszyfrowane połączenie do skrzynki pocztowej jest dozwolone wyłącznie z urządzeń biurowych (np. drukarki, skanery) przyłączonych do sieci komputerowej zarządzanej przez Politechnikę Białostocką i tylko w przypadku, gdy urządzenie biurowe nie obsługuje poprawnie połączeń szyfrowanych.
 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa skrzynki pocztowej, w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 90 dni, dostęp do skrzynki jest automatycznie blokowany. Ponowne uaktywnienie skrzynki pocztowej zablokowanej wskutek braku aktywności Użytkownika wykonywane jest na wniosek jego bezpośredniego przełożonego.
 5. Administrator ma prawo do zablokowania skrzynki pocztowej w przypadku stwierdzenia wykorzystania jej w sposób niezgodny z Regulaminem funkcjonowania służbowej poczty elektronicznej w Politechnice Białostockiej lub warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. W takim przypadku Administrator sporządza raport zawierający opis naruszenia, do którego dołącza zabezpieczone w tej sprawie dowody oraz informuje o zaistniałym fakcie Użytkownika, którego skrzynka pocztowa została zablokowana oraz kierownika jednostki organizacyjnej Użytkownika. Decyzję o ponownym uruchomieniu skrzynki pocztowej podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Użytkownika, po uzyskaniu pisemnych wyjaśnień Użytkownika, dotyczących niezgodnego z Regulaminem funkcjonowania służbowej poczty elektronicznej w Politechnice Białostockiej wykorzystywania skrzynki.
 6. W przypadku planowanej nieobecności Użytkownika dłuższej niż 30 dni, jego bezpośredni przełożony może wystąpić do Administratora z pisemnym wnioskiem o zablokowanie dostępu do skrzynki pocztowej Użytkownika.
Minimalne wymogi złożoności haseł

§ 3.

 1. Hasło musi się składać się z co najmniej z 10 znaków i zawierać przynajmniej: 1 dużą literę oraz 1 cyfrę oraz 1 znak specjalny i nie może zawierać nazwy skrzynki pocztowej.
 2. Zaleca się cykliczną zmianę hasła – nie rzadziej niż co 90 dni.
 3. Zmiana utraconego hasła dostępowego do konta jest możliwa tylko po wcześniejszej identyfikacji Użytkownika – poprzez jego bezpośredni kontakt z Administratorem lub na pisemny wniosek jego bezpośredniego przełożonego.
 4. Użytkownikom, którzy wskazali alternatywny adres poczty elektronicznej udostępnia się możliwość samodzielnej zmiany utraconego hasła za pośrednictwem strony https://poczta.pb.edu.pl.
Pojemność skrzynek pocztowych i zasady jej przyznawania

§ 4.

 1. Pojemność skrzynki pocztowej ustala się na 12 GB.
 2. Pojemność skrzynki funkcyjnej ustala się na 12 GB.
 3. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może wystąpić do Administratora z pisemnym, pozytywnie zaopiniowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej wnioskiem o zwiększenie pojemności skrzynki. Pojemność skrzynki pocztowej może zostać zwiększona maksymalnie do 200% wielkości określonych dla standardowych pojemności skrzynek.
Limity i ograniczenia w wysyłaniu korespondencji

§ 5.

 1. Liczba wysłanych wiadomości z jednej skrzynki pocztowej jest ograniczona do 200 wiadomości na dobę.
 2. Liczba odbiorców w pojedynczej wiadomości jest ograniczona do 200.
 3. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może wystąpić do Administratora z pisemnym, pozytywnie zaopiniowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej wnioskiem o zwiększenie dobowego limitu wysyłanych wiadomości.
Wysyłanie korespondencji masowej za pomocą list dystrybucyjnych

§ 6.

 1. Na potrzeby wysyłania korespondencji skierowanej do wielu odbiorców Administrator udostępnia funkcjonalność listy dystrybucyjnej w postaci dedykowanych do tego celu adresów poczty elektronicznej.
 2. Lista dystrybucyjna może zawierać wyszczególnione przez wnioskodawcę adresy odbiorców lub kierować wiadomości do określonej grupy skrzynek pocztowych istniejących w Poczcie PB w momencie wysyłki:
  • 1) wszystkich Użytkowników Poczty PB,
  • 2) wszystkich Użytkowników Poczty PB z wyłączeniem pracowników emerytowanych,
  • 3) pracowników emerytowanych.
 3. Lista dystrybucyjna kierująca wiadomości do wszystkich Użytkowników jest zabezpieczona przed nieuprawnionym użyciem za pomocą hasła oraz podlega ograniczeniom chroniącym serwery Poczty PB przed przeciążeniem:
  • 1) maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości nie może przekraczać 1 MB,
  • 2) dostarczanie wiadomości do skrzynek pocztowych odbiorców jest rozłożone w czasie.
Kopie zapasowe i zasady odzyskiwania danych

§ 7.

 1. Na potrzeby zabezpieczenia trwałości komunikacji Administrator automatycznie tworzy archiwum wszystkich wiadomości przychodzących oraz wysłanych ze skrzynek Użytkowników. Kopia wiadomości jest automatycznie usuwana z archiwum po upływie 90 dni od umieszczenia jej w archiwum.
 2. Niezależnie od archiwizacji Administrator raz dziennie wykonuje kopię zapasową stanu zawartości wszystkich skrzynek pocztowych i przechowuje 30 ostatnich takich kopii.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności odzyskania wiadomości z archiwum lub kopii zapasowej, Użytkownik może wystąpić do Administratora z pisemnym wnioskiem o odtworzenie zawartości swojej skrzynki.