W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Usługa PB-GUEST

O usłudze

Usługa PB-GUEST umożliwia połączenie z internetem własnego komputera lub telefonu z siecią Wi-Fi w obiektach Politechniki Białostockiej. Aby z niej skorzystać należy uzyskać od osoby upoważnionej indywidualny identyfikator i hasło umożliwiające zalogowanie się do sieci bezprzewodowej o nazwie „PB-GUEST”.

Usługę uruchomiono na potrzeby zapewnienia dostępu do internetu dla konferencji naukowych, zjazdów, zebrań, spotkań, konkursów, warsztatów, szkoleń, seminariów oraz usług hotelowych. Na terenie Politechniki Białostockiej zakazane jest uruchamianie własnych sieci bezprzewodowych o nazwie „PB-GUEST” oraz gościnne udostępnianie Internetu w inny sposób.

Aby uzyskać dostęp do sieci PB-GUEST niezbędne jest podanie swoich danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub zameldowania.

Osoby upoważnione do udzielania dostępu do sieci bezprzewodowej PB-GUEST:
Podstawa prawna świadczenie usługi

Zasady działania sieci PB-GUEST reguluje Zarządzenie nr 583 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 20 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami)

Informacje dla użytkownika
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania sieciowe dokonane po uwierzytelnieniu przy pomocy jego danych uwierzytelniających.
 • W przypadku podejrzenia, że dane uwierzytelniające mogły dostać się w ręce osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich korzystających z jego danych uwierzytelniających.
 • Użytkownik może korzystać z gościnnego dostępu do Internetu wyłącznie na swój własny użytek.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do Internetu oraz w celu komunikacji związanej z realizacją usługi – na podstawie umowy;
  • archiwizacji – na podstawie zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 650 ze zm.);
  • zatrzymania i przechowywania danych niezbędnych do ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego inicjującego połączenie oraz do ustalenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania (Dz. U. 2009 Nr 226 poz.1828) w zw. z ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz innych aktów prawnych regulujących te kwestie;
  • dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń;
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Brak ich podania spowoduje brak możliwości realizacji usługi;
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnym do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski;
 • Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.