W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN

Klauzula informacyjna Operatora – Politechniki Białostockiej
dla Abonentów będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących Abonentów, pełnomocników Abonentów oraz pracowników i/lub współpracowników wyznaczonych do kontaktu
i odpowiedzialnych za wykonanie umowy

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) Politechnika Białostocka informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią),
  tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat [at] pb.edu.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod [at] pb.edu.pl.
 3. W ramach realizacji Umowy Politechnika Białostocka przetwarza dane osobowe w celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku Abonenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Abonenta;
  2. wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących realizację umowy z Abonentem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -w przypadku osoby wskazanej do kontaktu przez Abonenta w związku z realizacją zawartej umowy;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących na administratorze tj. rachunkowych, podatkowych, archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Politechnika Białostocka pozyskała dane osobowe osoby wskazanej przez Abonenta w związku z realizacją umowy od Abonenta, z którym zawarto Umowę. Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania danych;
  2. usunięcia danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 
Strona Umowy zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie osoby, których dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi w ramach realizacji przedmiotu Umowy, zapoznały się z informacją Administratora dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych.