Studia ERASMUS+

Wyjazd na studia Erasmus+ krok po kroku

etapy programu erasmus+

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktyki za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy „kapitał wyjazdowy” oddzielnie na każdym cyklu studiów, niezależnie od typu i liczby okresów mobilności. Wcześniejszy udział w programie LLP Erasmus i Erasmus+ zostanie uwzględniony (pomniejszy „kapitał wyjazdowy”) w przypadku wyjazdów w ramach tego samego cyklu studiów z programu Erasmus+. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.

Osoba ubiegająca się o stypendium Erasmus+ na studia musi spełniać poniższe kryteria:

 • może wyjechać tylko do uczelni partnerskiej, z którą dany wydział ma podpisaną umowę dwustronną (UCZELNIE)
 • być studentem na kierunku studiów/dyscyplinie studiów doktoranckich prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w PB
 • w momencie wyjazdu mieć zaliczone co najmniej dwa semestry studiów w PB
 • w przypadku studiów doktoranckich o terminie wyjazdu decyduje kierownik studiów doktoranckich
 • być studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
 • w trakcie wymiany nie może być urlopowana na kierunku, z którego kierowana jest na wymianę
 • posiadać (w momencie ubiegania się o wyjazd zagraniczny) minimalną średnią ocen 3,2 z dwóch ostatnich semestrów lub jednego semestru w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia
 • posiadać znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym organizowanym przez Biuro, ważnym certyfikatem lub innym dokumentem uprawniającym do zwolnienia z egzaminu. 
  Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego i uznawanych w procesie rekrutacji
 • przejść procedurę kwalifikacyjną przewidzianą na wydziale macierzystym (Dziekan może określić dodatkowe wymogi wobec kandydatów na okresowe studia zagraniczne jak: rozmowa kwalifikacyjna, projekt, inne)
 • w momencie wyjazdu na studia może mieć dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów, przy czym w każdym takim przypadku student powinien zwrócić się do Koordynatora wydziałowego z prośbą o zgodę na wyjazd i uzyskać taką zgodę na piśmie. W wyjątkowych przypadkach, student może posiadać dług kredytowy większy niż 6 pkt. ECTS, przy czym w każdym takim przypadku student powinien zwrócić się do Dziekana swojego wydziału (studenci I i II stopnia) lub do kierownika studiów doktoranckich na wydziale (studenci III stopnia) z prośbą o zgode na wyjazd i uzyskać taką zgodę na piśmie
 • w trakcie kwalifikowania nie może na niej ciążyć kara dyscyplinarna
 • nie może otrzymywać innego dofinansowania z funduszy UE na pokrycie identycznych kosztów

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

A. stypendium główne (wypłacane w EUR) 
B. stypendium główne + dodatek socjalny (całość jest wypłacana w PLN z funduszu PO WER).

Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego przysługuje studentom pobierającym stypendium socjalne w PB w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Od roku 2016/17 studenci programu Erasmus+, uprawnieni do stypendium socjalnego w PB, będą otrzymywali dodatek do stypendium Erasmus+ w wysokości 861 PLN/mies. (w roku akademickim 2017/18) z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu POWER.

Od roku 2016/17 możliwy jest jednokrotny wyjazd finansowany z tego budżetu. Kolejne mobilności będą finansowane pod warunkiem uzyskania zgody Narodowej Agencji.

Dziekanaty będą wypłacać stypendium socjalne, nasze Biuro stypendium główne na wyjazd + dodatek socjalny.
Nie potrzebujemy zaświadczenia z Dziekanatu o otrzymywaniu stypendium socjalnego. Dziekanaty wysyłają takie informacje bezpośrednio do naszego BIURA.
Zakwalifikowanie przez dziekanaty do pobierania stypendium socjalnego PB jest warunkiem otrzymania powyższego dodatku. Wyjazd studentów uprawnionych do otrzymywania dodatku socjalnego jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu PO WER. Stypendium główne i dodatek socjalny będą wypłacane w PLN na wskazane konto bankowe.

STAWKI STYPENDIUM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 – WYJAZD NA STUDIA:

KRAJE
 

miesięczna stawka
(w euro)

miesięczna stawka
z dodatkiem socjalnym
(w złotych)

miesięczna stawka 
dla studentów niepełnosprawnych
(w złotych)

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia
Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania

520

3069

2217

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy

500

2984

2131

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

2771

1918

 
W terminie 30 dni od podpisania Umowy finansowej przez obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności lub po otrzymaniu przez PB potwierdzenia przybycia do organizacji przyjmującej, zostanie wypłacone Uczestnikowi 80% stypendium. Pozostała kwota zostanie wypłacona na podstawie dat z umowy finansowej potwierdzonych przez uczelnię zagraniczną po dopełnieniu formalności wskazanych przez BWM.

Termin wypłat pozostałych rat stypendium uzależniony jest od okresu mobilności (jeden semestr, oba semestry).

Stypendium Erasmus-a to jedynie wsparcie finansowe, a nie pokrycie pełnych kosztów związanych ze studiowaniem w uczelni partnerskiej. Przeznaczone jest na wyrównanie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i w kraju przyjmującym. Trzeba będzie zapłacić za zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywki.

Mobilność studentów niepełnosprawnych

Wyjazd studentów niepełnosprawnych również jest finansowany z budżetu PO WER (stypendium w PLN).

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabeli powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

PRZELEW STYPENDIUM

Aby otrzymać stypendium:
1. Wypełnij DRUK PRZELEWU – dostępny na stronie Wyjazdy studentów – Program KA103 w nagłówku Formularze do pobrania – PRZED WYJAZDEM NA STUDIA (DLA STUDENTÓW)
2. Wypełniony DRUK PRZELEWU (w Wordzie) prześlij na adres: m.orpik [at] pb.edu.pl

Na naszej stronie dostępne są dwa rodzaje formularzy:
– druk przelewu dla osób, które będą finansowane z budżetu PO WER (dostaną stypendium w PLN)
– druk przelewu dla osób, które otrzymają stypendium w EUR

Trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem podanego konta.

Nie możemy sugerować jakie konto bankowe (walutowe czy złotówkowe) trzeba podać. W tym celu trzeba zapoznać się z ofertą banków.

Np. osoba, która będzie finansowana z budżetu PO WER wypełniając DRUK PRZELEWU PO WER może tam podać zarówno konto złotówkowe, jak i walutowe.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej co roku ogłasza HARMONOGRAM działań, który określa m.in. terminy rekrutacji i składania dokumentów. Rekrutacja odbywa się ok. pół roku przed wyjazdem.

PRZED WYJAZDEM STUDENCI:

 • przechodzą kwalifikacje językowe dla przyszłych Erasmusów (zdają egzamin lub przynoszą odpowiedni dokument do BWM),
 • zbierają informacje o uczelniach zagranicznych,
 • wypełniają ANKIETĘ KANDYDATA (w której wskazują dwie wybrane uczelnie).

Po ogłoszeniu przez Koordynatorów Wydziałowych list rankingowych do poszczególnych uczelni należy:

 • wypełnić wymagane dokumenty: druki z naszej strony internetowej: LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES oraz WYKAZ ZALICZEŃ (jeśli wymaga tego uczelnia zagraniczna), formularze ze strony internetowej uczelni zagranicznej (nawet jeśli są podobne) + ewentualnie Accommodation Form do akademika oraz rejestrują się online (jeśli jest taki wymóg),
 • czekać na akceptację ze strony uczelni zagranicznej i poinformować o tym BWM PB, przesyłając podpisane dokumenty aplikacyjne (nasze druki).

Po uzyskaniu akceptacji przez uczelnię zagraniczną należy:

 • ubezpieczyć się (ok. 2 tygodni przed wyjazdem)
 • uzupełnić test językowy online na platformie OLS (wytypowani studenci)
 • załatwić transport, adresy kontaktowe, wyżywienie, zakwaterowanie
 • poinformować Dziekanat o swoim wyjeździe
 • podpisać umowę finansową w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (ok. 1,5 – 2 tygodni przed wyjazdem)

WSZYSTKIE DOKUMENTY APLIKACYJNE WYSYŁANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM BIURA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PB!

ZBIERANIE INFORMACJI O UCZELNI I KRAJU

Strony internetowe poszczególnych uczelni są skarbnicą potrzebnej wiedzy. Można tam znaleźć adresy, telefony oraz wiele innych przydatnych informacji. Warto spotkać się ze studentami, którzy korzystali już z takiego stypendium (dane kontaktowe dostępne w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej). Chętnie podzielą się zdobytym doświadczeniem. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej udostępni Ci przewodniki, informatory, pakiety informacyjne. Dużą pomoc można uzyskać w organizacji studenckiej ESN PB zrzeszającej byłych i przyszłych Erasmusów.

KONTAKT Z KOORDYNATOREM

Koordynator wydziałowy jest upoważniony do prowadzenia spraw związanych z programem Erasmus+. Bierze on udział w procedurze kwalifikacji studentów na wyjazd, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów (LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES) w uczelni partnerskiej i zatwierdza je. 
LISTA KOORDYNATORÓW WYDZIAŁOWYCH

ECTS

Student jest zobowiązany zdobyć 60 punktów w ciągu całego roku akademickiego, a więc 30 na semestr lub 20 na trymestr. Aby uzyskać punkty za jakiś przedmiot niezbędne jest jego zaliczenie zgodnie z procedurami przewidzianymi dla danej uczelni. Odnotowuje się tu wszystkie przedmioty i zajęcia, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów (punkty ECTS). Niżej przedstawiamy porównanie ocen obowiązujących na PB ze skalą ocen ECTS:

Ocena (PB) – Podstawa oceny (PB) – Ocena ECTS
5 – Wybitne wyniki z dopuszczeniem drugorzędnych błędów – A 
4,5 – Powyżej średniego standardu z pewnymi błędami – B 
4 – Generalnie solidna praca z szeregiem zauważonych błędów – C 
3,5 – Wynik zadowalający, ale z istotnymi błędami – D 
3 – Praca/wyniki spełniają minimalne kryteria – E 
2 – Student ma podstawowe braki w opanowaniu materiału: ocena niedostateczna jest traktowana jako nieukończenie (brak zaliczenia) zajęć – FX/F

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA – druki PB:      /PROSIMY O KOMPUTEROWE WYPEŁNIANIE/

 • ANKIETA KANDYDATA – zgłoszenie wzięcia udziału w procesie rekrutacji
 • Studenci, którzy planują wyjazd na pierwszym semestrze studiów II stopnia, do ankiety kandydata dołączają oświadczenie o zamiarze rekrutacji na studia II stopnia w PB. Decyzję Komisji Rekrutacyjnej należy dostarczyć niezwłocznie po jej otrzymaniu

Dokumenty aplikacyjne o przyjęcie studenta na konkretną uczelnię zagraniczną:

WYKAZ ZALICZEŃ z dwóch ostatnich zaliczonych semestrów lub z całego toku studiów, uzupełniany jest tylko, jeśli jest wymagany przez uczelnię zagraniczną. Wpisuje się tu przedmioty w języku angielskim z dwóch ostatnich zaliczonych semestrów, chyba że uczelnia zagraniczna wymaga zaliczeń z całego toku studiów. Każdy przedmiot wpisujemy tylko raz. Jeśli są wykłady i ćwiczenia, obliczamy średnią arytmetyczną. Obok trzeba zamienić uzyskaną ocenę w skali A-F (zaokrąglamy w górę jeśli trzeba) i przełamać przez punkty ECTS z USOSA. W efekcie przy nazwie przedmiotu powinno widnieć np. B/3, C/2, A/6. Proszę nie pisać polskich ocen ani średniej. Ten dokument również podpisuje koordynator wydziałowy/Dziekan.

Czasami zdarza się, że uczelnia zagraniczna załącza poza standardowym wnioskiem zgłoszeniowym także inne dodatkowe formularze np. dotyczące rezerwacji zakwaterowania, uczestnictwa w programie orientacyjnym itp. Warto więc zawsze upewnić się, czy wypełnione formularze to wszystkie, jakich wymaga uczelnia zagraniczna.

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES – Student uzgadnia przedmioty z Koordynatorem wydziałowym na podstawie materiałów przekazanych przez uczelnię zagraniczną lub czerpiąc informacje ze strony www uczelni, do której się wybiera. W dokumencie tym przedstawia listę przedmiotów, które chciałby studiować, a także liczbę punktów ECTS, które zamierza zdobyć studiując wybrane przedmioty (Tabela A na druku LA FOR STUDIES). Wpisuje tu również przedmioty, które w tym czasie realizowałby pozostając w Polsce (Tabela B na druku LA FOR STUDIES). Porozumienie o programie studiów jest dokumentem wiążącym trzy strony, które ten dokument podpisują. Studenta zobowiązuje on do zaliczenia wybranych przedmiotów. Koordynator w PB potwierdza, że wybrane przedmioty stanowią część programu studiów realizowanego w PB oraz, że studia zagraniczne zaliczone zostaną do okresu studiów w PB. Natomiast Koordynator uczelni przyjmującej potwierdza swoim podpisem, że student będzie mógł studiować wybrane przedmioty na takich samych zasadach, co studenci tejże uczelni. Istnieje również możliwość zmodyfikowania zaplanowanego porozumienia o programie studiów już po przyjeździe do uczelni zagranicznej.

UBEZPIECZENIE

Student wyjeżdżając na studia zagraniczne powinien posiadać ubezpieczenie. Ubezpieczenie obowiązkowe to karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub, w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE, prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie. Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ muszą zapoznać się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia – www.ekuz.nfz.gov.pl z procedurą uzyskania ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki któremu będą mogli skorzystać z podstawowej opieki medycznej w krajach UE.

Jednakże ochrona ubezpieczeniowa na podstawie karty EKUZ lub prywatnego ubezpieczenia może nie być wystarczająca, szczególnie w przypadku konieczności powrotu do kraju i wymaganych interwencji medycznych. Dlatego też zalecamy, aby studenci wykupili dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC (np. karta Euro26, ISIC). Ubezpieczenie to można wykupić w biurach podróży i przez Internet.

Po otrzymaniu Karty EKUZ z NFZ, prosimy o wysłanie jej skanu/zdjęcia do BWM. Potwierdzeń ubezpieczenia dodatkowego  nie trzeba do nas dostarczać (jeśli nie wymaga tego uczelnia zagraniczna).

ZAŚWIADCZENIE DO NFZ

Aby otrzymać kartę EKUZ, należy uzupełnione ZAŚWIADCZENIE DO NFZ przesłać do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej na adres m.orpik@pb.edu.pl. Podpisane zaświadczenie można odebrać w dniu jego wysłania i dostarczyć do właściwego oddziału NFZ (np. Białystok, ul. Pałacowa 3). Karta powinna być wydana na miejscu od ręki.

PODPISANIE UMOWY

Około 2 tygodni przed wyjazdem na studia w BWM trzeba podpisać UMOWĘ FINANSOWĄ Z Politechniką Białostocką. Zgłaszając się mailowo należy podać daty okresu mobilności:

 • data rozpoczęcia mobilności – pierwszy dzień, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej
 • data zakończenia mobilności – ostatni dzień, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej

Umowę finansową można podpisać dopiero wtedy, gdy do BWM uczelnia zagraniczna lub student dostarczy podpisany przez wszystkie strony LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES. Umowa dotyczy m.in. warunków przyznania stypendium na studia za granicą.

TESTY I KURSY JĘZYKOWE

Na początku i na końcu pobytu studenci muszą wypełnić test językowy online przesłany na adres mailowy z systemu OLS. Dotyczy to wyjazdów do uczelni, gdzie językiem wykładowym jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski. W przypadku otrzymania licencji na kurs językowy, student zobowiązuje się do korzystania z licencji.

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu OLS (790 KB)

UPORZĄDKOWANIE SPRAW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ

Gdy student ma już niezbędne dokumenty (na wszelki wypadek można zabrać ze sobą ich kopie, np. Acceptance Letter, potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania itp.), kupuje bilet, załatwia wszystkie sprawy bieżące w swojej uczelni, pakuje się i rusza w drogę. Przydatne może być zabranie ze sobą kilku aktualnych zdjęć. Mogą się one okazać potrzebne na przykład do legitymacji studenckiej, kart wstępu, biletu miesięcznego itp.

KONTAKT Z BWM PB

Podczas pobytu najlepiej i najszybciej można skontaktować się z BWM za pomocą poczty elektronicznej. Należy więc dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób będzie możliwe korzystanie z poczty elektronicznej na uczelni przyjmującej.

Należy również pamiętać o statusie stypendysty programu Erasmus+. Zgodnie z zasadami tego programu Erasmusi mogą cieszyć się takimi samymi prawami jak studenci lokalni. Mają jednak również takie same obowiązki. Czekają ich takie same wymagania i rygory egzaminacyjne. A więc uczęszczają na zajęcia, spotykają się z tutorem i uzyskują zaliczenia oraz zdają egzaminy. Wszystkie osiągnięcia Erasmusów odnotowane zostaną w wykazie zaliczeń.

ZMIANY W LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

Wszelkie zmiany w programie studiów zagranicznych muszą być zaakceptowane przez koordynatora wydziałowego PB oraz koordynatora zagranicznego. Student ma na to maksymalnie miesiąc od przyjazdu do uczelni zagranicznej. W formularzu CHANGES TO LEARNING AGREEMENT wypisuje tylko usunięte i dodane przedmioty oraz powód usunięcia i dodania każdego przedmiotu, a także uzyskuje podpis Koordynatora uczelnianego/wydziałowego programu Erasmus uczelni zagranicznej. Następnie dokument powinien zostać przesyłany (mailem i pocztą) do BWM PB, które przekazuje go do koordynatora wydziałowego PB.

PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA DRUGI SEMESTR

Student może przedłużyć pobyt w ramach jednego roku akademickiego, ale jest to możliwe tylko przy wyjeździe na pierwszy semestr (zimowy). Najpierw musi zapytać o możliwość pozostania na drugi semestr w uczelni zagranicznej. Naprzełomie października i listopada BWM wysyła wiadomość do wszystkich studentów z zapytaniem o chęć przedłużenia pobytu. Następnie koordynatorzy wydziałowi podejmują decyzję, kto będzie mógł pozostać na drugi semestr w ramach wolnych miejsc. Wtedy student musi przygotować CHANGES TO THE ORIGINAL LA.

PO PRZYJEŹDZIE Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ NALEŻY:

 • dostarczyć do BWM zaświadczenie z uczelni zagranicznej potwierdzające okres pobytu za granicą,
 • dostarczyć do BWM oryginał transkryptu (wykaz zaliczonych za granicą przedmiotów z punktami ECTS), chyba że uczelnia zagraniczna wysyła je sama),
 • dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego PB tłumaczenie ww. transkryptu – WYCIĄG OCEN Z ZAGRANICZNEGO TRANSKRYPTU,
 • wypełnić ankietę online, która zostanie przesłana z systemu na adres mailowy,
 • uzupełnić test językowy online na platformie OLS (wytypowani studenci),
 • napisać relację z pobytu i przesłać ją do BWM m.orpik [at] pb.edu.pl.

Ponieważ poszczególne wydziały mogą potrzebować jeszcze dodatkowych dokumentów, dokładny spis formalności uzyskasz u swojego Koordynatora Wydziałowego.

WYKAZ OCEN = TRANSCRIPT OF RECORDS

Po podpisaniu tego dokumentu przez Koordynatora uczelnianego/wydziałowego programu Erasmus w uczelni zagranicznej, powinien on zostać przekazany do BWM PB. Student powinien dopilnować, aby Transcript of Records został jak najszybciej przesłany do PB, a jeśli to możliwe, najlepiej przywieźć go ze sobą. Muszą się na nim znajdować punkty ECTS, oceny w skali lokalnej i w skali ECTS.

ZALICZENIE STUDIÓW ZAGRANICZNYCH

Po powrocie do kraju student udaje się do BWM, aby złożyć tam oryginały dokumentów potwierdzające długość okresu spędzonego na stypendium oraz oryginał Transcript of Records wystawionego przez zagraniczną uczelnię. W celu zaliczenia okresu zagranicznych studiów do okresu studiów w PB, student musi przedłożyć do Dziekanatu wydziału tłumaczenie transkryptu z zagranicy na formularzu WYCIĄG OCEN Z ZAGRANICZNEGO TRANSKRYPTU wraz z kopią Transcript of Records otrzymanego za granicą. Do zaliczenia okresu studiów na stypendium do okresu studiów w uczelni macierzystej wykorzystuje się Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych (ECTS) – European Credit Transfer System.

ANKIETA I SPRAWOZDANIE

Każdy student po powrocie zobowiązany jest do wypełnienia ankiety online, która jest wysyłana na adres mailowy. Ankieta zawiera pytania, które będą przydatne do celów sprawozdawczych oraz pomogą usprawnić procedury wysyłania stypendystów za granicę. Bardzo ważne jest również przysłanie do nas sprawozdania z wyjazdu zawierającego wskazówki, plusy i minusy, rady dla przyszłych Erasmusów (min. 2 strony). Prosimy o podanie wszelkich praktycznych rad, które ułatwią życie kolejnym stypendystom.

OPIEKA NAD STYPENDYSTAMI ZAGRANICZNYMI W PB

Studenci chcący pomóc studentom zagranicznym, którzy przyjeżdżają na naszą Uczelnię, mogą dołączyć do organizacji ESN PB i zostać mentorem! Można nawiązać wiele znajomości, kontynuować naukę języka obcego i czuć dalej klimat Erasmusa. Erasmus once – Erasmus forever!

ESN PB

POWODZENIA I DO ZOBACZENIA PO POWROCIE !

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.