Praktyki ERASMUS+

Obecnie nasze Biuro prowadzi nabór na praktyki studenckie i absolwenckie ze środków ERASMUS+ 2019-2020.

Przez cały okres odbywania praktyki trzeba posiadać status studenta PB. Okres mobilności wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. W programie Erasmus+ student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. To jest właśnie „kapitał wyjazdowy”. Wyjazd na praktykę trwa 2 lub 3 miesiące.

 1. Student uzupełnia Wniosek dla studentów oraz LA (Learning Agreement for Traineeships- before the mobility) i przesyła je do:
  k.kilarji [at] pb.edu.pl w celu wstępnego sprawdzenia.
 2. Student dostarcza do BWM oryginał LA i Wniosek (dokumenty z oryginalnymi podpisami wszystkich stron) przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki.
 3. Student przesyła do BWM mailem wypełnione ZAŚWIADCZENIE DO NFZ- WYJAZD NA PRAKTYKĘ.
 4. Student odbiera z BWM podpisane ZAŚWIADCZENIE DO NFZ i udaje się do właściwego oddziału NFZ.
 5. Student dostarcza do BWM kopię karty EKUZ oraz potwierdzenie ubezpieczenia NNW i OC w pracy.
 6. Student przesyła do BWM mailem wypełniony DRUK PRZELEWU z danymi konta.
 7. Student wypełnia test językowy online przesłany z systemu OLS (jeśli zostanie mu przyznany).
 8. Student podpisuje w BWM umowę finansową z PB (najpóźniej tydzień przed wyjazdem!).
 9. Student wyjeżdża na praktykę.

Formularze do pobrania przed wyjazdem na praktyki

Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego). Okres mobilności absolwenta wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. W programie Erasmus+ student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. To jest właśnie „kapitał wyjazdowy”. Wyjazd na praktykę trwa 2 lub 3 miesiące. Mobilności absolwentów nie mogą być finansowane z projektu PO WER.

 1. Student uzupełnia Wniosek dla absolwentów oraz LA (Learning Agreement for Traineeships- before the mobility) i przesyła je do k.kilarji@pb.edu.pl w celu wstępnego sprawdzenia.
 2. Student dostarcza do BWM oryginał LA i Wniosek (dokumenty z oryginalnymi podpisami wszystkich stron) przed terminem obrony.
 3. Student/absolwent PB przesyła do BWM mailem wypełnione ZAŚWIADCZENIE DO NFZ- WYJAZD NA PRAKTYKĘ.
 4. Student/absolwent PB odbiera z BWM podpisane ZAŚWIADCZENIE DO NFZ i udaje się do właściwego oddziału NFZ.
 5. Student/absolwent PB dostarcza do BWM kopię karty EKUZ oraz potwierdzenie ubezpieczenia NNW i OC w pracy.
 6. Student/absolwent PB przesyła do BWM mailem wypełniony DRUK PRZELEWU z danymi konta.
 7. Student/absolwent wypełnia test językowy online przesłany z systemu OLS (jeśli zostanie mu przyznany).
 8. Student/absolwent PB podpisuje w BWM umowę finansową z PB (najpóźniej tydzień przed wyjazdem!).
 9. Absolwent PB wyjeżdża na praktykę (wyjazd po obronie!).

Formularze do pobrania przed wyjazdem na praktyki

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:
A – stypendium główne (wypłacane w EUR),
B – stypendium główne + dodatek socjalny (całość jest wypłacana w PLN z funduszu PO WER).

Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego przy wyjeździe na praktyki przysługuje studentom pobierającym stypendium socjalne w PB w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, ze środków którego finansowany jest wyjazd na praktyki. Np. jeżeli student wyjeżdża na praktyki ze środków 2019/20, dodatek socjalny otrzyma pod warunkiem pobierania stypendium socjalnego w PB w roku akademickim 2018/19.

Studenci programu Erasmus+, uprawnieni do stypendium socjalnego w PB, będą otrzymywali dodatek do stypendium Erasmus+ z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu POWER.

Możliwy jest jednokrotny wyjazd finansowany z tego budżetu. Kolejne mobilności będą finansowane pod warunkiem uzyskania zgody Narodowej Agencji.

Dziekanaty będą wypłacać stypendium socjalne, nasze Biuro stypendium główne na wyjazd + dodatek socjalny.
Nie potrzebujemy zaświadczenia z Dziekanatu o otrzymywaniu stypendium socjalnego. Dziekanaty wysyłają takie informacje bezpośrednio do naszego BIURA.
Zakwalifikowanie przez dziekanaty do pobierania stypendium socjalnego PB jest warunkiem otrzymania powyższego dodatku. Wyjazd studentów uprawnionych do otrzymywania dodatku socjalnego jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu PO WER. Stypendium główne i dodatek socjalny będą wypłacane w PLN na wskazane konto bankowe.

KRAJE

miesięczna stawka
(w euro)

miesięczna stawka
z dodatkiem socjalnym
(w złotych)

 

miesięczna stawka
dla studentów niepełnosprawnych
(w złotych)
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania

600 €

2995 PLN

2567 PLN
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Gracja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy
550 € 2781 PLN 2353 PLN
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM,
Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Turcja, Węgry

500 €

2567 PLN

2139 PLN

Mobilność studentów niepełnosprawnych

Wyjazd studentów niepełnosprawnych również jest finansowany z budżetu PO WER (stypendium w PLN).

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabeli powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI:

 1. Wypełnij – DRUK PRZELEWU (tylko czerwone pola w tabelce!)
 2. Wypełniony druk przelewu prześlij na adres k.kilarji [at] pb.edu.pl

Cała kwota stypendium zostanie przelana na początku pobytu na praktykach.

Na naszej stronie dostępne są dwa rodzaje formularzy:

 • druk przelewu dla osób, które będą finansowane z budżetu PO WER (dostaną stypendium w PLN),
 • druk przelewu dla osób, które otrzymają stypendium w EUR.

Trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem podanego konta.

Nie możemy sugerować jakie konto bankowe (walutowe czy złotówkowe) trzeba podać. W tym celu trzeba zapoznać się z ofertą banków.

Np. osoba, która będzie finansowana z budżetu PO WER wypełniając DRUK PRZELEWU PO WER może tam podać zarówno konto złotówkowe, jak i walutowe.

Formularze do pobrania przed wyjazdem na praktyki

 • Student musi być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w PB;
 • nie wymagamy potwierdzenia znajomości języków obcych;
 • praktyka powinna trwać 2 lub 3 miesiące;
 • praktyka musi być związana z kierunkiem studiów;
 • można ją odbyć jako praktykę obowiązkową (przed wyjazdem należy to uzgodnić z opiekunem praktyk na wydziale) lub nieobowiązkową (ale także zaliczoną do dorobku studenta – po powrocie należy skontaktować się w tej sprawie z Dziekanatem swojego wydziału);
 • student sam zajmuje się poszukiwaniem pracodawcy, przykładowe oferty znajdują się poniżej;
 • przed wyjazdem na praktykę muszą zostać przygotowane następujące dokumenty FORMULARZE:
  • Wniosek dla absolwentów/studentów – praktyka Erasmus+;
  • Learning Agreement for Traineeships- before the mobility;
  • Umowa finansowa (umowa dotycząca wyjazdu na praktykę, zawierana między Uczelnią a studentem, mówiąca o zobowiązaniach obu stron).
 • nabór na praktyki prowadzony jest do wyczerpania środków finansowych;
 • warunkiem przyznania stypendium jest dostarczenie przez studenta do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej wniosku- praktyki Erasmus;
 • następnym wymaganym dokumentem jest Learning Agreement for Traineeships- before the mobility z podpisem zainteresowanego, przyszłego pracodawcy oraz koordynatora wydziałowego;
 • Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej nie pośredniczy w poszukiwaniu miejsca ich odbywania;
 • oryginały podpisanych przez wszystkie strony dokumentów: Wniosek i Learning Agreement for Traineeships należy dostarczyć do BWM co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem. Przed zebraniem podpisów wypełnione dokumenty proszę wysłać do wstępnego sprawdzenia do k.kilarji [at] pb.edu.pl .

studenci na praktykachNa praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

Nie można odbyć praktyki Erasmusa w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.

Instytucjami, do których nie można wyjechać na praktykę są:

 • instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje, których wykaz jest dostępny na stronie internetowej: europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en;
 • organizacje zarządzające programami UE, np. Narodowe Agencje Programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego dofinansowania).

Praktyka w programie Erasmus+ może być realizowana przez studenta w innej niż wyżej wskazana organizacji międzynarodowej lub polskiej instytucji zlokalizowanej za granicą, która prowadzi działalność w kraju programu Erasmus+, do którego wyjeżdża stypendysta i która jest zarejestrowana jako podmiot prowadzący działalność zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym kraju. Zadania stawiane studentowi podczas praktyki i określone w „Porozumieniu o programie praktyki” (LA) muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku, w tym także kompetencji językowych. 

Studenci wyjeżdżający w ramach Erasmus-a muszą zapoznać się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia z procedurą uzyskania ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki któremu będą mogli skorzystać z podstawowej opieki medycznej w krajach UE.

Obowiązkowe ubezpieczenie to Karta EKUZ, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pracy.

Ubezpieczenie dla absolwentów wyjeżdżających na praktykę

Zasady korzystania oraz warunki i okres utraty uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ zawiera następująca informacja Narodowego Funduszu Zdrowia: INFORMACJA Z NFZ: w pkt. 8 napisano, że „prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studentów z tytułu zgłoszenia jako członek rodziny wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów oraz z chwilą ukończenia 26 roku życia.”

Dla każdego wyjazdu absolwenta niezbędne jest ustalenie, czy jako osoba indywidualna ma możliwość dalszego korzystania z ubezpieczenia na podstawie EKUZ i  przez jaki okres.  Warunkiem korzystania z EKUZ może być wykupienie dobrowolnego, indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Inną możliwością jest także wykupienie indywidualnej, komercyjnej polisy ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb danego absolwenta.

W odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – absolwenci korzystają z wykupionych indywidualne polis i/lub międzynarodowych kart studenckich (należy sprawdzić zakres i okres ważności NNW).

ZAŚWIADCZENIE DO NFZ

Proszę wypełnić ZAŚWIADCZENIE DO NFZ i przesłać do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej na adres: k.kilarji [at] pb.edu.pl.

Podpisane zaświadczenie można odebrać w dniu jego wysłania.

studenci na praktykachBWM PB nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone oferty.

EUROPEAN COMMISSION

Hiszpania – Madryt (IT, Graphic Design, Digital Marketing)

PRAKTYKI NA SYCYLII DLA STUDENTÓW TURYSTYKI I REKREACJI

OFERTY ML COMPONENTS

SEALAND KRETA – studenci Turystyki i Rekreacji

CARTAGENA 1

CARTAGENA 2

CARTAGENA 3

SPAIN/FRANCE

VIENNA

ALGOOS

LISBOA

FINLANDIA PORI

VIGO 1

VIGO 2

Foggia

Job Trust 1

Job Trust 2

Cartagena 1

Cartagena 2

Cartagena 3

PRAKTYKI NA MALCIE

TRAINING EXPERIENCE

JOB TRUST- Grecja

bab.la praktyki

The Job Offer Exchange platform

portal EURASMUS

ErasmusIntern Platform

DODATKOWE INFORMACJE

OFERTA G`s FRESH

ANKIETA KANDYDATA G`s FRESH

PODRĘCZNIK PRACOWNIKA G`s FRESH

INFORMATOR DOTYCZĄCY ZASAD BHP G`s FRESH

OFERTY – IRO – POLYTECHNIC INSTITUTE OF BRAGANCA

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Katarzyna Kilarji
pokój 3 w części C
85 746 9044

k.kilarji [at] pb.edu.pl
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.