W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Projekty zrealizowane

PERSPEKTYWA 2014-2020
HORYZONT 2020
Projekt „NANO2ALL – Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology” realizowany w ramach Programu Ramowego UE – Horyzont 2020.

NANO2ALL jest ambitnym projektem z kategorii działań koordynacji i wsparcia badań naukowych (ang. Coordination and Support Action), finansowanym przez unijny program Horizon 2020 Research and Innovation. Jego celem jest…

ERASMUS+
„More Entrepreneurial Life at European Schools” w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz szkolnictwa wyższego ERASMUS+.

Lider konsorcjum: Akademia Morska w Szczecinie …

VIPSKILLS „Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers” realizowany w ramach Partnerstw Strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+.

Projekt będzie realizowany przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej wspólnie z University of Cordoba (Hiszpania), Vilnius College of Technologies and Design (Litwa) oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Białystok, przy wsparciu wielu firm i przedsiębiorstw z tych trzech krajów.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano uruchomienie szkół letnich dla studentów, które odbędą się w …

Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – beFORE.

Główny cel projektu to podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców, studentów i kadry akademickiej w dziedzinie foresightu zgodnie z koncepcją Futures Literacy.
Partnerzy konsorcjum opracują oraz pilotażowo wdrożą program …

Leadership for mid level menagers

Celem projektu jest wymiana najlepszych praktyk między partnerami oraz stworzenie narzędzi i programów rozwojowych skierowanych do menadżerów średniego szczebla ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania czasem, rozwojem kariery zawodowej i umiejętnościami komunikacyjnymi.

ABC (Academic Business Coach) – MELES 2.0

Podstawowym celem projektu jest stworzenie nowego typu edukatora na uczelniach – Akademickiego Trenera Biznesu (Academic Business Coach – ABC), który wspiera…

POIR
Projekt realizowany w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB).

„PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” – projekt realizowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zamieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Projekt „Technologia morskich kompaktowych skruberów strumienicowych” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 4.1.4 Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie innowacyjnej technologii kompaktowych skruberów strumienicowych dedykowanych do zastosowania w dużych jednostkach morskich.

,,PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER.

Projekt „Rekonfigurowalny system zasilania statków powietrznych 270V -28 V d.c” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest konstruowanie Rekonfigurowanego Systemu Zasilania Statków Powietrznych 270V d.c.-28V d.c.

Projekt „Inteligentna sieć wodociągowa – Platforma danych komunalnych” realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania teleinformatycznego…

Projekt „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przebadanie zespołu powiązanych ze sobą maszyn do zbioru zielonki z wielkopowierzchniowych areałów…

Projekt „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.” realizowany jest w ramach Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi, a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej e-infrastruktury…

Projekt „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”.

Jest to projekt konsorcjalny realizowany przez Politechnikę Białostocką – Wydział Informatyki (lider) oraz Firmę DGT Sp. z o.o. Projekt obejmuje prace rozwojowe oraz badania przemysłowe przeprowadzone w …

„Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” – MAR-CLEAN.

Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0135/16 z dnia 13.02.2017 r. w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Umowy Konsorcjum przez Politechnikę Białostocką – Wydział Mechaniczny (lider) oraz stocznię Marine Projects LTD Sp. z o.o. Projekt obejmuje prace rozwojowe oraz badania przemysłowe przeprowadzone w …

AVAL – Autonomous Vessel with an Air Look “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym”.

Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty zostaną zastosowane w …

Projekt „Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest dogłębna analiza tradycyjnego malarstwa olejnego, przebadanie fizycznych, mierzalnych właściwości każdego składnika (farb, pędzli, podobrazi, rozpuszczalników) oraz sposobów ich użycia w procesie twórczym, a następnie opracowanie oprogramowania, które wiernie przeniesie malarską technikę laserunkową (MTL) do świata cyfrowego.

Projekt „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” – projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest biosynteza i charakterystyka właściwości nowych hierarchicznych nanostruktur ZnO, Ag oraz krzemionkowych z domieszkowaniem jonami metali przejściowych oraz nanocząstek przez hodowlę wybranych rodzajów okrzemek stanowiących punkt wyjścia, fizykochemiczna charakterystyka oraz aplikacja na gruncie zastosowań kosmetycznych oraz żywieniowych.

Projekt „Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową” – projekt realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodnościekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

POIiŚ
Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 2 budynków Politechniki Białostockiej: Budynku Ogólnotechnicznego w części A, B i C (BO) oraz Budynek Wydziału Mechanicznego w części A i B (WM). W ramach projektu przewidziano działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków zmniejszające straty ciepła przez przenikanie i wentylację.

POPC
Projekt realizowany przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Projekt „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” realizowany zg. z umową dofinansowania nr POPC.02.03.01-00-0063/18-00 z dn. 28 lutego 2019r., w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Założeniem projektu „e-Puszcza” jest stworzenie platformy wspierającej rozwój otwartej i nowoczesnej nauki w oparciu o rozwój otwartego oprogramowania z repozytorium do zamieszczania danych przyrodniczych…

Projekt „Aplikacja mobilna MOBIBIP i zaawansowana wyszukiwarka internetowa informacji sektora publicznego” realizowany zg. z umową dofinansowania nr POPC.02.04.00-00-0053/20-00 zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dn. 09 października 2020 r., w ramach Osi priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przedmiotem projektu „MOBIBIP” jest udostępnienie odbiorcom nowej aplikacji mobilnej MobiBIP dostępu do informacji sektora publicznego w tym głównie publikowanych w systemach podmiotowych BIP oraz udostępnienie e-usługi zaawansowanej wyszukiwarki informacji sektora publicznego. Projekt obejmuje wytworzenie nowego oprogramowania oraz zbudowanie aplikacji mobilnej.

POPW
Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowany w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startup’ów.

POWER
Projekt „ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” jest realizowany w ramach POWER 2014-2020, Działanie 3.5.

Głównym celem projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt „PB 2.0. – Zintegrowany Program Rozwoju” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Politechniki Białostockiej, który umożliwi restrukturyzację uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie 19 kursów e-learningowych, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.

Projekt „PB Dostępna”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wzrost dostępności Politechniki Białostockiej dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu kluczowych obszarach, który zostanie osiągnięty przez wprowadzenie modyfikacji  procedur kształcenia na poziomie wyższym, poprawę dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, dostosowanie administrowanych stron internetowych i narzędzi informatycznych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami i podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie dostępności.

Projekt „ZAPROJEKTOWANI.PB – projekt rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Białostockiej” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez min. 48 nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej w zakresie projektowania uniwersalnego.

Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego, indywidualizacji, doskonalenia metod dydaktycznych oraz usprawnienia organizacji dydaktyki.

Głównym celem projektu jest udział w 29 edycji najważniejszych zawodów robotów Sumo, International All Japan Robot-Sumo Tournament, które odbywają się pod koniec każdego roku w Tokio.

Celem projektu jest umożliwienie studentom udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i zawodach ściśle związanych z mechatroniką i robotyką.

Celem projektu jest uczestnictwo studentów w najbardziej prestiżowych zawodach inżynierskich – Formula SAE Michigan w Stanach Zjednoczonych oraz prezentacja autorskich rozwiązań konstrukcyjnych na konferencjach naukowych.

Celem projektu jest propagowanie wśród studentów tematyki kosmicznej oraz rozwój ich umiejętności w samodzielnym tworzeniu konstrukcji robotycznych przeznaczonych do konkretnych zastosowań oraz ich badaniu i testowaniu.

„Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechnik Białostockiej”
Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej…

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez realizację cyklu niekonwencjonalnych zajęć skierowanych do młodzieży.

Głównym celem projektu jest udział w 30 edycji najważniejszych zawodów robotów MegaSumo, International All Japan Robot-Sumo Tournament, które odbywają się pod koniec każdego roku w Tokio.

Projekt „Najlepsi z Najlepszych 3.0 – Robotyczni emisariusze – prezentacja rozwiązań studenckich” uzyskał finansowanie z osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.3 Umiędzynarodowianie polskiego  szkolnictwa wyższego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach zaproszenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert na projekty pozakonkursowe o charakterze koncepcyjnym pt. ”Najlepsi z najlepszych!3.0.”

Celem projektu jest propagowanie wśród studentów tematyki robotyki mobilnej oraz rozwój ich umiejętności w samodzielnym tworzeniu konstrukcji robotycznych przeznaczonych do konkretnych zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem teleoperacji, oraz ich badaniu i testowaniu…

Celem projektu jest uczestnictwo studentów zespołu Cerber Motorsport w 3 prestiżowych zawodach Formula Student organizowanych w sezonie 2018 oraz prezentacja autorskich rozwiązań konstrukcyjnych na konferencjach naukowych.

Nazwa projektu: Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2).

Cel projektu: Podniesienie dostępności międzynarodowych programów studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej …

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 90 studentów studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, poprzez realizację wysokiej jakości programu stażowego opartego na praktycznym wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach studiów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji menedżerskich studentów I i II stopnia kierunku zarządzanie WZPB, szczególnie w obszarze doskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w e-biznesie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zgodnie z efektami kształcenia przewidzianymi w programie kształcenia studiów I stopnia kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Inżynieria Biomedyczna.

Celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich studentów WI PB, kierunków praktycznych Matematyka stosowana (MS) pierwszego stopnia, Matematyka stosowana drugiego stopnia i Informatyka i ekonometria (IiE), przygotowujący ich do wejścia na rynek pracy i odpowiadający potrzebom przedsiębiorców.

„PRACTICAL WORK – Program stażowy dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych I stopnia poprzez nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Inżynierii Zarządzania PB.

Projekt „2WORK ­ kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” jest realizowany w ramach POWER 2014-2020, Działanie 3.1.

Celem projektu 2WORK jest podniesienie konkurencyjności absolwentów Politechniki Białostockiej na rynku pracy poprzez …

Projekt „Udział studentów zespołu Cerber Motorsport w międzynarodowych zawodach Formula Student i konferencjach naukowych”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest uczestnictwo studentów zespołu Cerber Motorsport w 4 prestiżowych międzynarodowych zawodach inżynierskich Formula Student organizowanych w sezonie 2019 oraz prezentacja autorskich rozwiązań konstrukcyjnych na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Celem projektu są prace przygotowawcze na rzecz połączenia Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

Projekt „Inteligentne Bezzałogowe Statki Powietrzne – projektowanie, budowa, weryfikacja i prezentacja innowacyjnych rozwiązań na międzynarodowych zawodach i konferencjach”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest umożliwienie studentom pracującym nad autonomicznymi statkami powietrznymi udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i zawodach ściśle związanych z mechatroniką i robotyką.

Projekt „System wspomagający komunikację człowieka z maszyną w postaci bota połączonego z humanoidalnym robotem społecznym”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest stworzenie spersonalizowanego bota – asystenta, mogącego imitować wybraną postać oraz prezentacja autorskich rozwiązań: udział w międzynarodowych targach wynalazczości, w międzynarodowym festiwalu wynalazków w USA.

CBSE – Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Engineering na studiach I stopnia na WBiIŚ Politechniki Białostockiej” w ramach POWER 2014-2020 Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie nowego interdyscyplinarnego kierunku …

Projekt „Wdrażanie, rozwój i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach autonomicznych robotów mobilnych”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest udział w najważniejszych zawodach autonomicznych robotów sumo – 31 edycji All Japan Robot-Sumo Tournament w Japonii, na których członkowie projektu (drużyna SumoMasters) ponownie spróbują jak w 2017 roku wygrać i zostać najlepszą drużyną świata.

Projekt „Robotyczni emisariusze 2.0 – prezentacja rozwiązań studenckich”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest udział studentów w kolejnych edycjach prestiżowych zawodów konstrukcji studenckich, gdzie będą mogli zaprezentować autorskie rozwiązania z domeny zdalnie sterowanych oraz autonomicznych mobilnych platform robotycznych. W szczególności ważne są wyjazdy na zawody University Rover Challenge 2020 w Stanach Zjednoczonych oraz European Rover Challenge 2019 (będące częścią Rover Series-serii zawodów analogów łazików marsjańskich), do udziału w których drużyna przygotowuje się od ponad roku.

Projekt „Robotyczni emisariusze 3.0″ uzyskał finansowanie z osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.3 Umiędzynarodowianie polskiego  szkolnictwa wyższego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach zaproszenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert na projekty pozakonkursowe o charakterze koncepcyjnym pt. ”Najlepsi z najlepszych!4.0.”

Celem głównym projektu jest udział studentów w kolejnych edycjach prestiżowych zawodów konstrukcji studenckich, gdzie będą mogli zaprezentować autorskie rozwiązania z domeny zdalnie sterowanych oraz autonomicznych mobilnych platform robotycznych.

Projekt „Bolid CMS-07 Cerber Motorsport – udział w międzynarodowych zawodach Formuła Student oraz konferencji naukowej” uzyskał finansowanie z osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.3 Umiędzynarodowianie polskiego szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach zaproszenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert na projekty pozakonkursowe o charakterze koncepcyjnym pt. ”Najlepsi z najlepszych!4.0.”

Celem projektu jest uczestnictwo studentów zespołu Cerber Motorsport w 3 prestiżowych międzynarodowych zawodach inżynierskich Formula Student organizowanych w sezonie 2021 oraz prezentacja autorskich rozwiązań konstrukcyjnych na międzynarodowej konferencji naukowej.

Projekt „SumoMasters 4.0 – rozwój innowacyjności robotów MegaSumo, MiniSumo oraz NanoSumo poprzez udział w międzynarodowych zawodach robotycznych” uzyskał finansowanie z osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.3 Umiędzynarodowianie polskiego szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach zaproszenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert na projekty pozakonkursowe o charakterze koncepcyjnym pt. ”Najlepsi z najlepszych!4.0.”

Celem projektu jest udział członków Koła Naukowego Robotyków z sekcji SumoMasters w Międzynarodowym Forum Gospodarczym oraz trzech międzynarodowych zawodach robotycznych, które mają szanse odbyć się w 2021r. Wytypowane zawody są uznawane za największe zawody robotyczne na świecie: Robotex ( Tallin, Estonia), Robomotion (Rzeszów, Polska) oraz All Japan Robot-Sumo Tournament (Tokio,Japonia).

Projekt „Udział studentów zespołu Cerber Motorsport w międzynarodowych zawodach Formula Student i konferencji naukowej” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest uczestnictwo studentów zespołu Cerber Motorsport w 5 prestiżowych międzynarodowych zawodach inżynierskich Formula Student organizowanych w sezonie 2022 oraz prezentacja autorskich rozwiązań konstrukcyjnych na międzynarodowej konferencji naukowej.

Projekt „Robotyczni emisariusze 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest propagowanie wśród studentów tematyki robotyki mobilnej oraz rozwój ich umiejętności w samodzielnym tworzeniu konstrukcji robotycznych przeznaczonych do konkretnych zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem teleoperacji, zdalnego przeprowadzania eksperymentów i oceny środowiska oraz wykonywania wybranych czynności w sposób autonomiczny.

Projekt „SumoMasters 4.3 – rozwój innowacyjności robotów MegaSumo, MiniSumo oraz NanoSumo poprzez udział w międzynarodowych zawodach robotycznych” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest udział członków Koła Naukowego Robotyków z sekcji SumoMasters w 7 międzynarodowych zawodach robotycznych, które mają szansę odbyć się w 2022r i 2023r.

RPO WP
Projekt „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

INTERREG
LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship – LT-PL COOPLATFORM
Project overall objective is to promote business creation, development and cooperation through improved business support services in Cooperation Programme area by knowledge and …

Projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom ze spektrum autyzmu na pograniczu polsko-litewskim”realizowany w ramach INTERREG LT-PL, Priorytet 3 – promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją), 3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej).

Celem projektu jest realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem poprzez szeroką kampanię informacyjną oraz wspólne szkolenia i warsztaty specjalistyczne.

Projekt „GoSmart BSR – Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020), Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja.

Celem projektu jest rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji (ang. Smart Specialisation Strategies– 3S) w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim poprzez zwiększenie umiędzynarodowienia biznesu, międzynarodowy przepływ innowacji oraz…

Projekt „Acceleration of business support ecosystem / Akceleracja ekosystemu wsparcia biznesu” jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska.

Celem projektu jest promowanie tworzenia biznesu, rozwoju, innowacyjności i kooperacji poprzez poprawę usług wparcia biznesu w Kownie, regionie Mariampolu po stronie Litwy, jak też w subregionach suwalskim i białostockim w Polsce.

Projekt „MARA (Mobility and Accesibility in Rural Areas” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020).

Celem projektu jest podniesienie mobilności mieszkańców i turystów na obszarach peryferyjnych Państw basenu Morza Bałtyckiego.

Projekt „Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture (DESIRE)” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020).

Celem projektu jest jest poprawa efektywności zarządzania mokradłami w zlewni Niemna na obszarze Białorusi, Litwy, Rosji oraz Polski, a także opracowanie planów strategicznych i operacyjnych prowadzących do zmniejszenia ładunku związków biogenicznych napływających ze zlewni Niemna do Bałtyku.

Projekt „GoSmart&Excel BSR – Wzmocnienie inteligentnej specjalizacji poprzez wspieranie współpracy transnarodowej i praktyczne zastosowanie nowatorskich rozwiązań dla regionów i MŚP ” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności podmiotów innowacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego (i poza nim) do praktycznego i wspólnego stosowania podejścia strategii inteligentnych specjalizacji (S3).

INNE
Wnioski Politechniki Białostockiej zatwierdzone do finansowania w projekcie „Akredytacje zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. zlecenia zadań do realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt Rhodiola – różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec” w ramach działania M16 – „Współpraca” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności uprawy rośliny leczniczej Różenca górskiego (Rhodiola rosea L.) poprzez zastosowanie biotechnologicznej metody mikroklonalnego rozmnażania rzadkich gatunków roślin a także znacznie udoskonalonej technologii cięcia i suszenia surowca- kłączy z korzeniami.

PRACE ZLECONE
Przedmiot umowy: Podwykonawstwo części prac merytorycznych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie obejmującym obliczenia projektowe układów chłodniczych strumienicowych, opracowanie prototypowych rozwiązań dwóch układów chłodniczych oraz ewaluację pracy dwóch prototypowych układów w instalacji Marani Sp. z o.o.

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji projektu: „Model audytu oparty na metodyce ciągłej oceny ryzyka i mechanizmów kontrolnych z wykorzystaniem metod statystycznych i sztucznej inteligencji”

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii wysokotemperaturowych amoniakalnych pomp ciepła”

Przedmiot umowy: przygotowanie modułu analizy semantycznej języka angielskiego kompatybilnego z dotychczasowym oprogramowaniem zamawiającego.

Przedmiot umowy: opracowanie nowego produktu w zakresie opracowania systemu szalunkowego do wykonywania stropów żelbetowych.

Przedmiot umowy: wykonanie badań doświadczalnych w warunkach obciążeń laboratoryjnych wg norm PN-EN 12810 oraz PN-EN 12811.

Przedmiot umowy: Wykonanie usługi badawczej i sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zawierający zalecenia dotyczące metodyki przeprowadzania odbioru technicznego robót ziemnych w zakresie spełnienia kryteriów zagęszczenia lub nośności gruntów spoistych.

Przedmiot umowy: Nadzór we właściwym wdrożeniu przez  Zamawiającego opracowanej technologii produkcji peletu, z wykorzystaniem dodatków lepiszczowych.

Współpraca przy badaniu podwozia pt. Optymalizacja konstrukcji, badania eksploatacyjne i technologiczne platformy „Triffid”.

Celem szczegółowym projektu jest doprowadzenie do stworzenia nowego produktu: automatycznego systemu do zbierania danych i wspierania decyzji w uprawach roślin szklarniowych.

Realizacja wszechstronnych badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w tym głownie w zakresie fizyki budowli i komfortu cieplnego ludzi.

Przedmiot umowy: wykonanie prac merytorycznych w zakresie usług badawczych i rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji, przeprowadzeniu analiz, badań symulacyjnych oraz wytworzeniu dokumentacji, prototypów oraz produktu końcowego w zakresie: systemu nawijania-odwijania przewodu zasilającego z automatyczną kontrolą naciągu, układu zasilania bezzałogowego statku powietrznego, systemu wizyjnego oraz rozpoznawania obrazów, systemu rejestracji składu chemicznego, bezzałogowego statku powietrznego, integracja poszczególnych modułów systemu.

Przedmiot umowy: wykonanie prac badawczo-rozwojowych.

Przedmiot umowy: Realizacja wszechstronnych badań których celem praktycznym jest weryfikacja komponentów technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, w celu wyłonienia rozwiązań optymalnych- Badanie cech mechanicznych, badania przewodności cieplnej w różnych warunkach klimatycznych.

Przedmiot umowy: Realizacja wszechstronnych badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w tym głównie w zakresie fizyki budowli i komfortu cieplnego ludzi.

Przedmiot umowy: Wykonania prac merytorycznych w zakresie usług badawczych i rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji, przeprowadzeniu analiz, badań symulacyjnych oraz wytworzeniu dokumentacji, prototypów oraz produktu końcowego w zakresie opracowanie i wytworzenie prototypu inteligentnego hamulca umożliwiającego rodzicom kontrolę roweru dziecka.

Przedmiot umowy: Realizacja wszechstronnych badań których celem praktycznym jest wykonanie badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w tym głównie w zakresie fizyki budowli i komfortu cieplnego ludzi.

Przedmiot umowy: Usługa badawcza polegająca na stworzeniu technologii pomiarowej stawu kolanowego.

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji projektu: „Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami jako strategiczny element umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności Agrimet Sp. z o.o.”

Realizacja zadań badawczych, obejmujących wykonanie obliczeń projektowych układów chłodniczych hybrydowych strumienicowo-sprężarkowych, opracowanie prototypowych rozwiązań typoszeregu hybrydowych systemów chłodniczych i wstępną ewaluację pracy prototypowego układu hybrydowego.

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Smart Panel II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.”

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji projektu: „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”

PERSPEKTYWA 2007-2013, m.in.