Certyfikat styczeń 2020

Sesja egzaminacyjna 25 – 26 stycznia 2020

 

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

 

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU:

EGZAMIN PISEMNY:

 1. Rejestracja: sobota, 25 stycznia 2020 r. godz. 8:30 – 9:10.
 2. Oficjalne rozpoczęcie: 9:20 (potem nastąpi podział zdających na 2 aule)
 3. Miejsce rozpoczęcia: aula C – INNO-EKO-TECH  na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, (Centrum INNO-EKO-TECH). Wejście od strony kampusu (budynek nr 4 na mapie kampusu) oraz od strony parkingu (budynek nr 5 na mapie kampusu).
 4. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: sobota, 25 stycznia 2020 r. godz. 10.00. Egzamin odbędzie się w dwóch aulach: aula C oraz aula B – obie na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.
 5. Egzamin na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut i składa się z następujących modułów: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna i pisanie; dodatkowo między modułami przewidziane są 5-10 minutowe przerwy techniczne.
 6. Na salę egzaminacyjną niedozwolone jest wnoszenie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (takich jak telefon, laptop, tablet, zegarek typu smartwatch, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu (nieodpłatnie) przed wejściem na salę egzaminacyjną. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu, czyli nie wcześniej niż o godzinie 13:30.
 7. Zdający muszą mieć ze sobą ważny paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej ten, który został wpisany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Po zamknięciu rejestracji wejście na salę egzaminacyjną możliwe będzie do godziny 9:59.

EGZAMIN USTNY:

 1. Egzamin ustny odbędzie się w sobotę i niedzielę. Osoby zainteresowane podejściem do egzaminu w sobotę, od godz. 15:00, proszone są o zgłoszenie mailowe na adres iplc@pb.edu.pl.
 2. W niedzielę, 26 stycznia 2020 r. egzamin ustny rozpocznie się o godzinie 9:00.
 3. Listy imienne z przybliżoną godziną podejścia do egzaminu ustnego będą dostępne po egzaminie pisemnym w sobotę.
 4. Miejsce: Centrum Języka i Kultury Polskiej ‘Polish Lab’ w Studium Języków Obcych PB, ul. Zwierzyniecka 16, (drugie piętro), 15-333 Białystok, (Centrum Nowoczesnego Kształcenia, budynek nr 6 na mapie kampusu).
 5. Egzamin ustny na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 15 minut.
 6. Zdający muszą mieć ze sobą ważny paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej ten, który został wpisany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Na salę egzaminacyjną niedozwolone jest wnoszenie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (takich jak telefon, laptop, tablet, smartwatch, itp.).
 8. Struktura egzaminu wygląda następująco:
 części egzaminu elementy składowe egzaminu B1
 
część pisemna Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 40 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut
Pisanie 75 minut
część ustna Mówienie 15 minut

 

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie B1 jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu.

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO

W tygodniu poprzedzającym egzamin odbędzie się kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Kurs jest wliczony w cenę egzaminu. Nasze zajęcia pozwolą Państwu zapoznać się z formułą egzaminu oraz technikami zdawania jego poszczególnych części (rozumienie ze słuchu, czytanie, gramatyka, pisanie i mówienie). Podczas szkolenia uczestnicy będą rozwiązywać próbne zadania egzaminacyjne oraz będą mogli skonsultować z nauczycielami elementy wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Termin:  20 – 22 stycznia 2020 r. :

– poniedziałek, 20/01, godz. 17:00 – 18:30,

– wtorek, 21/01, godz. 17:30 – 19:00

– środa, 22/01, godz. 17:00 – 18:30

Miejsce kursu: Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16, sale 2/2 i 2/19 (drugie piętro), 15-333 Białystok, (Centrum Nowoczesnego Kształcenia (budynek nr 6 na mapie kampusu)

Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje zdania egzaminu.

    

WYNIKI  EGZAMINU

Wyniki egzaminu przekazywane są zdającym w formie pisemnej przez ośrodki organizujące egzamin (podmioty uprawnione).

Zanim podmiot uprawniony przekaże ostateczne wyniki egzaminu muszą być dopełnione następujące wymogi określone w przepisach regulujących poświadczanie znajomości języka polskiego:

 1. Komisja egzaminacyjna ocenia prace egzaminacyjne w miejscu przeprowadzenia egzaminu i ustala wstępne wyniki.
 2. Komisja egzaminacyjna przekazuje ocenione zestawy egzaminacyjne Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO).
 3. PKdsPZJPjO zleca badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnej w danym ośrodku (co najmniej 20% prac z każdego ośrodka). Ze względu na rosnące zainteresowanie egzaminem z języka polskiego jako obcego proces może objąć nawet kilkaset prac egzaminacyjnych.
 4. Wyniki badania prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych przekazywane są do ośrodków.
 5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala ostateczne wyniki uwzględniając uwagi wynikające z badania poprawności oceny.
 6. Informacja o wynikach przekazywana jest osobom zdającym przez ośrodek
  egzaminacyjny w terminie 3 dni od momentu otrzymania od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej protokołu z ostatecznymi wynikami.

 W praktyce procedury te mogą potrwać do 8 tygodni po egzaminie.

 

WYDAWANIE CERTYFIKATU

PKdsPZJPjO wydaje certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego ośrodkom organizującym egzamin. Zanim certyfikat zostanie wydany, ośrodek egzaminacyjny zobowiązany jest do:

 1. Przekazania PKdsPZJPjO protokołu z egzaminu wraz z ostatecznymi wynikami.
 2. Przekazania opłaty za certyfikaty osób, które zdały egzamin.

Certyfikaty wydawane są po zaksięgowaniu opłat, w ustawowym terminie do 30 dni od dnia otrzymania protokołu z egzaminu wraz z ostatecznymi wynikami.

W związku z powyższym prosimy wszystkich, którzy otrzymają informację o zdanym egzaminie, o dokonanie opłaty za wydanie Certyfikatu w ciągu 3 dni. To zapewni nam szybkie przekazanie Certyfikatów do naszego ośrodka.

 

Koszt wystawienia certyfikatu: równowartość 20 EUR w złotych polskich (płatne po ogłoszeniu wyników egzaminu) po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wpłaty. Kwota w złotych polskich zostanie przesłana w mailu wraz z wynikiem egzaminu.

Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni przelewem w złotych polskich na konto:

BANK PEKAO S.A ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,

– płatność w złotówkach z konta zwykłego: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604,
– płatność z konta walutowego: SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPW, IBAN: PL 30 1240  1154 1111 0000 2148 7604.

Odbiorca wpłaty: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Certyfikat B1-styczeń 2020, według przykładu: Anna Nowak, Certyfikat B1-styczeń 2020

 

ODBIÓR CERTYFIKATÓW

 • Certyfikaty będą wydawane w naszym ośrodku w określonych dniach i godzinach, które zostaną podane w terminie późniejszym.
 • Osobom zamieszkałym w odległości powyżej 50 km od Białegostoku możliwe będzie przesłanie Certyfikatów listem poleconym, za dodatkową opłatą. Prosimy o zgłoszenie mailowe w tej sprawie i uwzględnienie kosztu przesyłki przy płatności za Certyfikat.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.