Certyfikat Polski

 

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, działające w strukturze SJO Politechniki Białostockiej, uzyskało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 2/DWM/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Można go uzyskać zdając egzamin certyfikatowy, m.in. w naszym ośrodku. Ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów oraz wydawanie certyfikatów – to zadania Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zgodnie z zaleceniami Rady Europy, poziom egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego odzwierciedla europejskie standardy wymagań egzaminacyjnych (CEFR).

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.

Najbliższy przewidywany termin państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w naszym ośrodku23-24 listopada 2019 r. Decyzja o przeprowadzeniu egzaminu w tym terminie zostanie podjęta do 15 września 2019.

 

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu w dniach 15-16 czerwca 2019 r.

Egzamin pisemny:

 1. Rejestracja przed egzaminem: sobota,15 czerwca 2019 r. godz. 9:00 – 9:30.
 2. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: sobota 15 czerwca 2019 r. godz. 10.00.
 3. Miejsce: aula INNO-EKO-TECH na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, Wiejska 45E, 15-351 Białystok, (Centrum INNO-EKO-TECH, wejście od strony kampusu oraz od strony parkingu, budynek nr 5 na mapie kampusu).
 4. Egzamin na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut i składa się z następujących modułów: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna i pisanie; dodatkowo między modułami przewidziane są 5-10 minutowe przerwy.
 5. Na salę egzaminacyjną niedozwolone jest wnoszenie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (takich jak telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu w trakcie rejestracji. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu, czyli nie wcześniej niż o godzinie 13:30.
 6. Zdający muszą mieć ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, taki jaki został wpisany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Po zamknięciu rejestracji wejście na salę egzaminacyjną możliwe będzie do godziny 9:55.

Egzamin ustny:

 1. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: niedziela, 16 czerwca 2019 r. godz. 9.00.
 2. Egzamin ustny dla osób przystępujących w dniu 15 czerwca 2019 rozpocznie się o godzinie 15:00.
 3. Miejsce: Centrum Języka i Kultury Polskiej ‘Polish Lab’ w Studium Języków Obcych PB, Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok, (Centrum Nowoczesnego Kształcenia, budynek nr 6 na mapie kampusu).
 4. Egzamin ustny na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 15 minut.
 5. Zdający muszą mieć ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, taki jaki został wpisany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Na salę egzaminacyjną niedozwolone jest wnoszenie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (takich jak telefon, laptop, tablet, itp.).

Struktura egzaminu

  B1
Rozumienie ze słuchu 25 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut
Pisanie 75 minut
Mówienie 15 minut

 

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie B1 jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu,

 

W terminie 10 – 13 czerwca 2019 r. godz. 17:00 – 18:30 organizujemy  bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. Kurs pozwoli Państwu zapoznać się z formułą egzaminu oraz technikami zdawania jego poszczególnych części (rozumienie ze słuchu, czytanie, gramatyka, pisanie i mówienie). Podczas szkolenia uczestnicy będą rozwiązywać próbne zadania egzaminacyjne oraz będą mogli skonsultować z nauczycielami elementy wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Miejsce kursu:  Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16, sale 2/19 i 2/2 (drugie piętro), 15-333 Białystok, (Centrum Nowoczesnego Kształcenia (budynek nr 6 na mapie kampusu)

Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje zdania egzaminu.

 

Mapa kampusu Politechniki Białostockiej

mapa kampusu PB

Legenda:

5 – Centrum INNO-EKO-TECH
6 – Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB:
       Studium Języków Obcych (SJO)

 

WYNIKI EGZAMINU

Wyniki egzaminu przekazywane są zdającym w formie pisemnej przez ośrodki organizujące egzamin (podmioty uprawnione).

Zanim podmiot uprawniony przekaże ostateczne wyniki egzaminu muszą być dopełnione następujące wymogi określone w przepisach regulujących poświadczanie znajomości języka polskiego:

 1. Komisja egzaminacyjna ocenia prace egzaminacyjne w miejscu przeprowadzenia egzaminu i ustala wstępne wyniki.
 2. Komisja egzaminacyjna przekazuje ocenione zestawy egzaminacyjne Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO).
 3. PKdsPZJPjO zleca badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnej w danym ośrodku (co najmniej 20% prac z każdego ośrodka). Ze względu na rosnące zainteresowanie egzaminem z języka polskiego jako obcego proces może objąć nawet kilkaset prac egzaminacyjnych.
 4. Wyniki badania prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych przekazywane są do ośrodków.
 5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala ostateczne wyniki uwzględniając uwagi wynikające z badania poprawności oceny.
 6. Informacja o wynikach przekazywana jest osobom zdającym przez ośrodek egzaminacyjny w terminie 3 dni od momentu otrzymania od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej protokołu z ostatecznymi wynikami.

 W praktyce procedury te mogą potrwać do 8 tygodni po egzaminie.

 

WYDAWANIE CERTYFIKATU

PKdsPZJPjO wydaje certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego ośrodkom organizującym egzamin. Zanim certyfikat zostanie wydany, ośrodek egzaminacyjny
zobowiązany jest do:

 1. Przekazania PKdsPZJPjO protokołu z egzaminu wraz z ostatecznymi wynikami.
 2. Przekazania opłaty za certyfikaty osób, które zdały egzamin.

Certyfikaty wydawane są po zaksięgowaniu opłat, w ustawowym terminie do 30 dni od dnia otrzymania protokołu z egzaminu wraz z ostatecznymi wynikami.

 

Informacje dotyczące wydania Certyfikatu osobom, które zdały egzamin w dniach15-16 czerwca 2019 r.

Wysokość opłaty za Certyfikat: 85,82 zł (równowartość 20 EUR, przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 31 lipca 2019 r.: 1EUR = 4,2911 zł)

Termin dokonania przelewu: 20 sierpnia 2019

Opłaty należy dokonać przelewem w złotych polskich na konto:

BANK PEKAO S.A ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,

– płatność w złotówkach z konta zwykłego: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604,
– płatność z konta walutowego: SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPW, IBAN: PL 30 1240  1154 1111 0000 2148 7604.

Odbiorca wpłaty: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Certyfikat polski B1, według przykładu: Anna Nowak, Certyfikat polski, B1

 

Centrum Polish Lab nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat.

 

 

 

Kontakt:  
Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB
Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16
15-333 Białystok
Polska
 
iplc [at] pb.edu.pl
 
+48 85 746 9067 – sekretariat, mgr Anna Kryńska, pokój 2/15
+48 85 746 9143 – Koordynator Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, mgr Alina Jabłońska Domurat, pokój 2/06

 

Dokumenty i informacje o egzaminie:

Regulamin Egzaminów certyfikatowych

Dodatkowe informacje dla zdających

Mapa kampusu Politechniki Białostockiej (2 MB)

Opis kompetencji w języku polskim jako obcym na poziomie B1 (z ustawy) (673 KB)

Przykładowe testy egzaminacyjne

Procedury dla kandydatów o specjalnych potrzebach

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu podane zostaną na stronie internetowej w terminie późniejszym. Ponadto, wszyscy zarejestrowani kandydaci otrzymają informacje mailowo w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.