W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU
„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – BIAŁOSTOCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB BUD, organizowanego w Politechnice Białostockiej, której siedziba mieści się
  w Białymstoku przy ulicy Wiejskiej 45A.
 2. Uczestnictwo w zajęciach PB BUD jest nieodpłatne.

DEFINICJE
§2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką.
 2. Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB BUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć.
 3. Studencie PB BUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału
  w zajęciach w ramach PB BUD.
 4. Stronie internetowej PB BUD – należy przez to rozumieć stronę PB BUD dostępną pod adresem: www.pb.edu.pl/pbbud.
 5. Formularzu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć formularz dostępny na stronie internetowej PB BUD, niezbędny do zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach
  w ramach PB BUD w danym roku akademickim. Wzór formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Deklaracji uczestnictwa – należy przez to rozumieć formularz zgodny z określonym przez Organizatora wzorem, uzupełniany przez rodziców/opiekunów prawnych Studenta PB BUD w danym roku akademickim. Wzór deklaracji „Deklaracja Uczestnictwa – Przyjęcie do Udziału w Projekcie na Podstawie Regulaminu PB BUD” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór deklaracji „Deklaracja Uczestnictwa – Przyjęcie do Udziału w Projekcie  na Podstawie §4 ust. 3 Regulaminu PB BUD” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

CELE i ZADANIA PB BUD
§3

 1. Celem PB BUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
 2. Program zajęć w ramach PB BUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

ZASADY REKRUTACJI
§4

 1. Studentem PB BUD może zostać uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej.
 2. Limit miejsc w ramach PB BUD określany jest przed rozpoczęciem rekrutacji.
 3. Poza limitem miejsc, o którym mowa w ust. 2, Organizator może przyznać status Studenta PB BUD dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo
  -wychowawczych lub innych zajmujących się tego typu działalnością, na podstawie stosownych porozumień.
 4. Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza rekrutacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej PB BUD. Organizator określa zasady oraz termin rekrutacji i podaje je do wiadomości publicznej na stronie internetowej PB BUD, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.
 6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB BUD, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej PB BUD i odesłać go na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie oznaczonym przez Organizatora.
 7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.
 8. Kandydaci przyjęci w danym roku akademickim PB BUD otrzymają stosowną informację na adres poczty elektronicznej podany podczas rekrutacji.
 9. Otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 8, jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB BUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 10. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, zostają automatycznie wpisani na listę rezerwową, według kolejności wpływania zgłoszeń
  o których mowa w ust. 7.
 11. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.
 12. Przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc o których mowa w ust. 11 mogą odbywać się maksymalnie do drugich zajęć.

§5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa, w terminie podanym przez Organizatora.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających osobiste złożenie deklaracji uczestnictwa dopuszcza się za zgodą Organizatora przesłanie deklaracji uczestnictwa drogą elektroniczną.

ZASADY UCZESTNICTWA
§6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do:

 1. zapoznania się z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB BUD,
 2. zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB BUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
 3. śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB BUD
  i stosowania się do nich.

§7

 1. Student PB BUD otrzymuje indeks, identyfikator i kartę biblioteczną, które mają charakter symboliczny. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przekazanie studentowi indeksu, identyfikatora i karty bibliotecznej, Organizator zastrzega sobie prawo do ich niewydawania.
 2. W przypadku zgubienia indeksu, identyfikatora bądź karty bibliotecznej, należy wysłać na adres poczty elektronicznej PB BUD pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
 3. Rodzic/opiekun prawny dziecka może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji
  z udziału Studenta PB BUD w zajęciach w ramach PB BUD.

§8

Skreślenie Studenta PB BUD z listy uczestników następuje w przypadku:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
 2. dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
 3. rażącego naruszania przez Studenta PB BUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§9

 1. Zajęcia w ramach PB BUD (w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów) prowadzone są w cyklu zwanym rokiem akademickim.
 2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej i/lub specjalistów spoza Uczelni.
 3. Z zastrzeżeniem §15 zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej lub w przestrzeni innych instytucji, które są partnerami PB BUD.

§10

 1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB BUD.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać poinformowani drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej PB BUD.

§11

 1. Każdy Student PB BUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 2. Student PB BUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego osobę, listy obecności dostępnej przy punkcie informacyjnym. Wzór oświadczenia upoważniającego
  do sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem stanowi załącznik nr 4
  do niniejszego Regulaminu.
 4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze ani zbędne przedmioty.
 5. Z uwagi na specyfikę prowadzonych zajęć i w trosce o komfort wszystkich uczestników, na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz wszelkich innych urządzeń mobilnych.
 6. Studenci PB BUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia,
  a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać miejsca w którym odbywają się zajęcia.
  W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.

§12

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych osoby nie biorą udziału w zajęciach.
 2. Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych osoby nie mogą opuszczać terenu, na którym odbywają się zajęcia.

§13

 1. Student PB BUD na zakończenie roku akademickiego otrzymuje dyplom uczestnictwa w zajęciach PB BUD.
 2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

§14

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,
  • dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć,
  • rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB BUD.

§15

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć PB BUD w formie stacjonarnej, w tym w przypadku zaistnienia siły wyższej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej zawiera §16.

KSZTAŁCENIE ZDALNE
§16

 1. Kształcenie zdalne prowadzone jest przy użyciu usługi MS Office 365 (aplikacja Microsoft Teams).
 2. Logowanie do aplikacji odbywać się będzie na podstawie loginu i hasła przekazanego przez Organizatora na wskazany w Deklaracji Uczestnictwa adres e-mail.
 3. Organizator nie zapewnia Studentom PB BUD dostępu do Internetu oraz sprzętu niezbędnego do  udziału w zajęciach. Organizator nie pokrywa również kosztów poniesionych przez uczestników zajęć związanych z transmisją online oraz połączeniami telefonicznymi i internetowymi.
 4. Szczegółowe informacje na temat kształcenia zdalnego dostępne będą na stronie internetowej PB BUD.
 5. W przypadku wprowadzenia kształcenia zdalnego §17 nie stosuje się z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku, gdy zostanie wprowadzone kształcenie zdalne, korzystanie z Biblioteki Młodego Naukowca ogranicza się tylko do możliwości zwrotu wypożyczonych książek, zgodnie z zasadami funkcjonowania Biblioteki Politechniki Białostockiej.

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA
§17

 1. Student PB BUD pod opieką osoby dorosłej na podstawie karty bibliotecznej może korzystać ze specjalnie przygotowanego księgozbioru w Czytelni Książek Biblioteki Politechniki Białostockiej.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni oraz wypożyczania książek zawierają załączniki nr 5 i 6 do niniejszego Regulaminu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§18

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach PB BUD jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej: Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach PB BUD można napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.
 2. Szczegółowa informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach PB BUD znajduje się w formularzu rekrutacyjnym oraz w deklaracji uczestnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19

 1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB BUD poprzez przesłanie formularza rekrutacyjnego, jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB BUD.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB BUD.
 4. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć PB BUD, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 roku  i dotyczy zajęć realizowanych od roku akademickiego 2020/2021.

Regulamin PB BUD – obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 010 KB)

Regulamin PB BUD – obowiązujący od roku akademickiego (PDF, 867 KB)

REGULAMIN PROJEKTU

„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – BIAŁOSTOCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB BUD, organizowanego w Politechnice Białostockiej, której siedziba mieści się  w Białymstoku przy ulicy Wiejskiej 45A.
 2. Uczestnictwo w zajęciach PB BUD jest nieodpłatne.

 

DEFINICJE

§2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką,
 2. Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB BUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,
 3. Studencie PB BUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału  w zajęciach w ramach PB BUD,
 4. Stronie internetowej PB BUD – należy przez to rozumieć stronę PB BUD dostępną pod adresem: www.pbbud.pb.edu.pl ,
 5. Formularzu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej PB BUD, niezbędny do zgłoszenia dziecka  do udziału w zajęciach w ramach PB BUD w danym roku akademickim,
 6. Deklaracji uczestnictwa – należy przez to rozumieć formularz papierowy zgodny  z określonym przez Organizatora wzorem, uzupełniany przez rodziców/opiekunów prawnych Studenta PB BUD w danym roku akademickim.

 

CELE i ZADANIA PB BUD

§3

 1. Celem PB BUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
 2. Program zajęć w ramach PB BUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

 

ZASADY REKRUTACJI

§4

 1. Studentem PB BUD może zostać uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej.
 2. Limit miejsc w ramach PB BUD określany jest na początku roku akademickiego przed rozpoczęciem rekrutacji.
 3. Poza limitem miejsc, o którym mowa w ust. 2, Organizator może przyznać status Studenta PB BUD dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo -wychowawczych lub innych zajmujących się tego typu działalnością, na podstawie stosownych porozumień.
 4. Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza rekrutacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej PB BUD. Organizator określa zasady oraz termin rekrutacji i podaje je do wiadomości publicznej na stronie internetowej PB BUD, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.
 6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB BUD, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej PB BUD i odesłać go na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie oznaczonym przez Organizatora. Wzór formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.
 8. Kandydaci przyjęci w danym roku akademickim PB BUD otrzymają stosowną informację na adres poczty elektronicznej podany podczas rekrutacji.
 9. Otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 8, jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB BUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 10. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, zostają automatycznie wpisani na listę rezerwową, według kolejności wpływania zgłoszeń  o których mowa w ust. 7.
 11. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.
 12. Przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc o których mowa w ust. 11 mogą odbywać się maksymalnie do drugich zajęć.

 

§5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa, w terminie podanym przez Organizatora.

Wzór deklaracji „Deklaracja Uczestnictwa – Przyjęcie do Udziału w Projekcie  na Podstawie Regulaminu PB BUD” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór deklaracji „Deklaracja Uczestnictwa – Przyjęcie do Udziału w Projekcie  na Podstawie §4 ust. 3 Regulaminu PB BUD” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

§6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do:

 1. zapoznania się z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB BUD,
 2. zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB BUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
 3. śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB BUD  i stosowania się do nich.

 

§7

 1. Student PB BUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
 2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres poczty elektronicznej PB BUD pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
 3. Rodzic/opiekun prawny dziecka może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji  z udziału Studenta PB BUD w zajęciach w ramach PB BUD.

 

§8

Skreślenie Studenta PB BUD z listy uczestników następuje w przypadku:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
 2. dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
 3. rażącego naruszania przez Studenta PB BUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§9

 1. Zajęcia w ramach PB BUD (w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów) prowadzone są w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim.
 2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej  i/lub specjalistów spoza Uczelni w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć poza terenem Politechniki Białostockiej w przestrzeni innych instytucji, które są partnerami PB BUD.

 

§10

 1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB BUD.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać poinformowani drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej PB BUD.

 

§11

 1. Każdy Student PB BUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 2. Student PB BUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego osobę, listy obecności dostępnej przy punkcie informacyjnym. Wzór oświadczenia upoważniającego  do sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem stanowi załącznik nr 4  do niniejszego Regulaminu.
 4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
 5. Studenci PB BUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia,  a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc  o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
 6. Na zakończenie zajęć Student PB BUD otrzymuje wpis w indeksie.

 

§12

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych osoby nie biorą udziału w zajęciach.
 2. Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych osoby nie mogą opuszczać terenu, na którym odbywają się zajęcia.

 

§13

 1. Student PB BUD na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB BUD.
 2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

 

§14

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,
  2. dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć,
  3. rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB BUD.

 

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA

§15

 1. Student PB BUD pod opieką osoby dorosłej może korzystać ze specjalnie przygotowanego księgozbioru w Czytelni Książek Biblioteki Politechniki Białostockiej.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni oraz wypożyczania książek zawierają załączniki nr 5 i 6 do niniejszego Regulaminu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§16

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają i przesyłają formularze rekrutacyjne wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej PB BUD na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą  w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej: Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • rekrutacji,
  • promocji – na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1,
  • realizacji PB BUD w tym jego rozliczenia,
  • komunikacji elektronicznej i telefonicznej dotyczącej realizacji PB BUD – na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO1,
  • archiwizacji – na podstawie zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw.  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz.U. 2018, poz. 650 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO1,
  • statystyki,
  • w celu dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń i prowadzenia statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO1.
 1. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka mogą być udostępnione Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku i innym instytucjom w przypadku, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów nie krócej niż przez okres 5 lat.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi udział w PB BUD.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO1 rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dodatkowo prawo do przenoszenia danych.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 poza wymienionymi wyżej prawami z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dodatkowo prawo do:

  1. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem,
  2. wniesienia sprzeciwu.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 2. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

 1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB BUD poprzez przesłanie formularza rekrutacyjnego, jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB BUD.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB BUD.
 4. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć PB BUD, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 września 2018 roku.

1   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

Regulamin PB BUD (PDF, wersja skanowana, 4 MB)