RODO

SZANOWNI PAŃSTWO,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zasady te zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w skrócie RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub GDPR – General Date Protection Regulation). Rozporządzenie to wprowadza jednolite prawo w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej a więc również w Polsce.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” (wyciąg z Regulaminu Projektu).
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§16

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają i przesyłają formularze rekrutacyjne wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej PB BUD na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą  w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej: Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • rekrutacji,
  • promocji – na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1,
  • realizacji PB BUD w tym jego rozliczenia,
  • komunikacji elektronicznej i telefonicznej dotyczącej realizacji PB BUD – na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO1,
  • archiwizacji – na podstawie zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw.  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz.U. 2018, poz. 650 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO1,
  • statystyki,
  • w celu dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń i prowadzenia statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO1.
 1. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka mogą być udostępnione Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku i innym instytucjom w przypadku, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów nie krócej niż przez okres 5 lat.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi udział w PB BUD.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO1 rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dodatkowo prawo do przenoszenia danych.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 poza wymienionymi wyżej prawami z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dodatkowo prawo do:

  1. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem,
  2. wniesienia sprzeciwu.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 2. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

1   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.