W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Procedura recenzji

Wszystkie publikacje wydawane w Oficynie Wydawniczej PB, po  zgłoszeniu do planu wydawniczego, skompletowaniu materiału autorskiego, kierowane są do recenzji naukowej, której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora i jasnej sugestii dla OWPB, czy praca powinna zostać opublikowana.

Redaktor naukowy z właściwej dyscypliny ustala recenzentów, a prorektor ds. nauki zatwierdza proponowanych recenzentów. Recenzentem powinna być osoba o uznanym dorobku naukowym lub w zakresie sztuki w dyscyplinie odpowiadającej tematyce publikacji, posiadająca co najmniej stopień naukowy, zatrudniona w instytucji innej niż autor (autorzy) pracy.

Oficyna przekazuje publikację do recenzji wraz z umową na recenzję, klauzulą informacyjną, rachunkiem oraz protokołem odbioru recenzji.

Według obowiązującego regulaminu wymagana jest następująca liczba recenzji: skrypty – jedna recenzja; artykuły naukowe, monografie i podręczniki – dwie recenzje.

Warunkiem wydania publikacji są pozytywne recenzje. W przypadku negatywnego procesu recenzyjnego Wydawnictwo odstępuje od umowy wydania danej publikacji.

W przypadku gdy jedna z recenzji jest negatywna, a w recenzji recenzent zaleca uzupełnienie i poprawienie w określony sposób publikacji i deklarację ponownej recenzji, praca jest po poprawkach autora przesyłana ponownie do recenzenta. Drugi recenzent jest jednocześnie informowany o zaistniałej sytuacji i ma możliwość powtórnej weryfikacji publikacji.

Oficyna prosi Recenzenta o określenie wkładu autora do rozwoju danej dyscypliny naukowej lub w zakresie sztuki oraz jednoznaczne stwierdzenie, czy recenzowana praca spełnia wymogi monografii zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej §10 lub wymogi artykułu naukowego §9, czy w przypadku podręcznika/skryptu przydatności w nauczaniu. Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia lub odrzucenia monografii do publikacji.

Autor ma obowiązek złożyć do Oficyny pisemne ustosunkowanie się do uwag zawartych w recenzjach, które może być udostępnione recenzentom.

Redaktor naukowy odpowiedzialny za właściwą dyscyplinę sprawdza rzetelność wniesionych poprawek oraz uzupełnień (wymaganych w recenzjach) i wnioskuje o wydanie publikacji lub odmowę jej wydania. W uzasadnionych przypadkach może także skierować pracę do powtórnej lub dodatkowej recenzji.

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia publikacji do druku podejmuje prorektor ds. nauki.

Publikacje, które nie spełniają wyżej opisanych warunków mogą być wydane jedynie na prawach rękopisu, bez numerów ISBN oraz ISSN.