Wsparcie dla społeczności akademickiej

Jeśli istnieje przesłanka, że efektem Twojej pracy twórczej będzie wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, zgłoś się do Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej.

Ośrodek Własności Intelektualnej zapewnia wszystkim pracownikom Politechniki Białostockiej profesjonalne doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej w tym przemysłowej. Pracownicy Ośrodka nadzorują tematy związane z ochroną własności intelektualnej w Uczelni. Ośrodek ewidencjonuje zgłoszenia wyników badań naukowych, tj. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Zakres działalności Ośrodka określony jest w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Białostockiej i Regulaminie Zarządzania Własnością Intelektualną na Politechnice Białostockiej. Drugi z dokumentów określa procedurę postępowania z  wynikami badań naukowych i prac rozwojowych pracowników, doktorantów i studentów.

Procedura postępowania z wynikami badań naukowych i prac rozwojowych przyjęta w PB

Postępowanie z Wynikami Pracowników

 1. Pracownik, niezwłocznie po stworzeniu Wyniku (z wyjątkiem Utworu naukowego), po uzyskaniu opinii Przełożonego oraz dziekana zobowiązany jest do zgłoszenia Wyniku do Ośrodka. Zgłoszenie dokonywane jest za pisemnym potwierdzeniem doręczenia, na Karcie Zgłoszenia Wyniku stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Przygotowując zgłoszenie Pracownik może korzystać z pomocy Ośrodka.
 2. Ośrodek sprawdza poprawność złożonego wniosku i niezwłocznie (nie później niż
  w terminie 3 dni roboczych) przekazuje zgłoszenie Wyniku, o którym mowa w ust. 1, do Komisji.
 3. Komisja w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonym od dnia przekazania zgłoszenia Wyniku przez Ośrodek, przygotowuje opinię zawierającą ocenę zdolności komercjalizacyjnej Wyniku oraz przekazuje ją do Ośrodka lub kieruje do dopracowania przez Twórcę(ów).
 4. Ośrodek opinię Komisji, o której mowa w ust. 3, przedstawia niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) Rektorowi lub osobie upoważnionej, która w terminie 7 dni podejmuje decyzję w sprawie:
  1. ubiegania się o prawo wyłączne w procedurze krajowej, europejskiej albo międzynarodowej;
  2. komercjalizacji Wyniku;
  3. objęcia Wyniku tajemnicą ze względu na interes gospodarczy Uczelni;
  4. niepodejmowania komercjalizacji Wyniku i przeniesienia praw do Wyniku na Twórcę.
 1. Decyzje, o których mowa w ust. 4, w formie pisemnej przekazywane są niezwłocznie Ośrodkowi.
 2. Ośrodek niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) – w formie pisemnej – przekazuje:
  1. przedstawicielowi wskazanemu przez Twórców w zgłoszeniu Wyniku – informację o decyzjach, o których mowa w ust. 4;
  2. rzecznikowi patentowemu – informację o decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 1;
  3. prezesowi Spółki Celowej – informację o decyzji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 2 wraz z pełną dokumentacją Wyniku (zgłoszenie, opisy, publikacje, wszelkie inne dokumenty dotyczące Wyniku).
 1. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, o której mowa:
  1. w ust. 4 pkt 1 – rzecznik patentowy rozpoczyna procedurę zgłoszeniową przed Urzędem Patentowym RP lub innym właściwym urzędem;
  2. w ust. 4 pkt 2 – Prezes Spółki Celowej rozpoczyna procedurę zmierzającą
   do komercjalizacji Wyniku.
 1. W przypadku decyzji negatywnej, o której mowa w ust. 4 pkt 4, po zawarciu umowy o przeniesieniu przysługujących Uczelni praw do Wyników (łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono oraz doświadczeniami technicznymi przekazanymi uprzednio Uczelni), Pracownik może sam podjąć działania zmierzające do komercjalizacji i/lub do ochrony Wyniku w urzędzie patentowym.
 2. Uczelnia:
  1. po bezskutecznym upływie maksymalnie trzymiesięcznego terminu na podjęcie decyzji o komercjalizacji, liczonego od dnia przekazania przez Pracownika do Ośrodka zgłoszenia Wyniku, w którym Pracownik złożył oświadczenie o zainteresowaniu uzyskaniem prawa do zgłaszanego Wyniku oraz samodzielnym podjęciem działań zmierzających do jego komercjalizacji;
  2. w przypadku podjęcia przez Rektora lub osobę upoważnioną decyzji o niepodejmowaniu komercjalizacji Wyniku, jest zobowiązana w terminie trzydziestu dni do złożenia Pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie przysługujących Uczelni praw do Wyniku, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeniami technicznymi przekazanymi uprzednio Uczelni przez Pracownika.
 1. Umowy, o których mowa w ust. 8 – 9 powinny zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 Pracownik może złożyć w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania Ośrodkowi informacji o Wynikach i związanym z nimi know-how. Termin trzech miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji biegnie od dnia złożenia oświadczenia.
 3. Wynagrodzenie przysługujące Uczelni za przeniesienie praw, o których mowa w ust. 9 nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. W przypadku nieprzyjęcia przez Pracownika oferty zawarcia umowy, o której mowa
  w ust. 9, prawa do Wyników, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi uprzednio Uczelni przez Pracownika, przysługują Uczelni.
 5. Postanowienia ust. 1–13 znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy
  po dokonaniu zgłoszenia Wyniku Uczelnia nie zawrze z Pracownikiem umowy określającej odrębne zasady podziału praw do uzyskanych Wyników, w tym sposobu i trybu ich komercjalizacji.
 6. Przepisy ust. 1 – 13 nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były:
  1. prowadzone na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do Wyników na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy (badania lub prace zlecone);
  2. prowadzone z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania Wynikami.

Skrócony opis procedury:

Procedura zgłaszania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Białostockiej:

1. Zgłoszenia wyniku badań naukowych i prac rozwojowych powinien dokonać każdy pracownik PB niezwłocznie po jego stworzeniu na formularzu

Zalacznik-nr_1-do-Regulaminu (35 KB)

2. Wypełniony i podpisany przez Twórców i bezpośredniego przełożonego formularz należy przekazać do Ośrodka Własności Intelektualnej.

3. Uczelnia w okresie do trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika zgłoszenia  podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji zgłoszonego projektu.

4. Twórcy informowani są o decyzji Uczelni w formie pisemnej.

Szczegółowa procedura zgłaszania wyników opisana jest w Regulamin (6 MB)


 

Postępowanie z Wynikami studentów i doktorantów

 1. Prawa osobiste i majątkowe do Wyników stworzonych przez studentów i doktorantów Uczelni (niebędących pracownikami Uczelni), o ile umowa nie stanowi inaczej, należą do ich Twórców.
 2. Jeżeli Wynik studenta lub doktoranta (nie będących Pracownikami Uczelni) może powstać lub powstał przy pomocy Uczelni w szczególności: finansowej, materiałowej lub organizacyjnej albo stanowi etap realizacji projektu badawczo–rozwojowego w Uczelni, a Twórca zamierza powierzyć Uczelni objęcie Wyniku ochroną prawną i jego komercjalizację, powinien w drodze umowy przenieść na Uczelnię całość lub udział w prawach majątkowych do tego Wyniku.
 3. W przypadkach, gdy prawa do Wyników studentów lub doktorantów przysługują Uczelni, w tym w przypadkach, o których mowa w ust. 2, do studentów i doktorantów Uczelni stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące postępowania z Wynikami pracowniczymi, ich komercjalizacji i zasad wynagradzania, z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenia, o którym mowa w § 11 ust. 1, niezwłocznie po wypełnieniu go przez Twórcę, dokonuje promotor pracy, opiekun koła naukowego lub opiekun naukowy studenta albo doktoranta.
 4. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.
 5. Przed złożeniem pracy dyplomowej do obrony student składa oświadczenie, w którym udziela Uczelni licencji na korzystanie ze stworzonego przez niego utworu do celów związanych z realizacją procedury antyplagiatowej oraz wprowadzenia pracy do Archiwum Prac Dyplomowych prowadzonego przez Uczelnię oraz ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.