Regulamin dla uczniów

REGULAMIN PROJEKTU
PODLASKA AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA
CYKL SZKOLENIOWY DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII

Projekt nr POWR.03.01.00-00-U104/17 „Podlaska Akademia Młodego Inżyniera” realizowany przez Politechnikę Białostocką w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

§ 1
DEFINICJE STOSOWANE W REGULAMINIE

 1. Projekt (PAMI-UCZNIOWIE):„PODLASKA AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA – CYKL SZKOLENIOWY DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII”
 2. Projektodawca: Politechnika Białostocka.
 3. Uczestnik – uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie.
 4. Biuro Projektu – Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A, tel. 85 746 71 49, e-mail: e.stachniewicz@pb.edu.pl

§ 2
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt PAMI-UCZNIOWIE realizowany jest w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018 roku do 31.08.2019 roku.
 3. Głównym celem projektu jest rozbudzenie w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.  

§ 3
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania rekrutacji i udziału w PAMI-UCZNIOWIE oraz praw i obowiązków uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Każda osoba ubiegająca się o udział w PAMI-UCZNIOWIE zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
   

§ 4
UCZESTNICY PROJEKTU

 1. PAMI-UCZNIOWIE zakłada udział 320 uczestników.
 2. Uczestnikami mogą być uczniowie klasy VII lub VIII szkoły podstawowej z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz.

 

§ 5
WSPARCIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. Udział w PAMI-UCZNIOWIE jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień §12 pkt 1.
 2. W ramach PAMI-UCZNIOWIE uczestnicy wezmą udział w programie zajęć, który składać się będzie z dziewięciu modułów:

 

 

MODUŁ – ZAJĘCIA Z ZAKRESU LICZBA GODZIN
1. Zastosowań nowoczesnych instalacji i sztucznej inteligencji 4
2. Zoologii i procesów chemicznych w środowisku przyrodniczym 4
3. Praw mechaniki, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych 4
4. Projektowania, konstrukcji, modelowania 4
5. Druku 3D oraz programowania 4
6. Logiki i matematyki (ESCAPE ROOM) 4
7. inżynierii  kreatywności (1) 4
8. inżynierii  kreatywności (2) 4
9. Aktywnej komunikacji w j. angielskim,  efektywnego poszukiwania  źródeł informacji 4

Dodatkowo przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu uczestnicy wezmą udział w bilansie sprawdzającym posiadane kompetencje.

 

§ 6
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności
  i przejrzystości.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Harmonogram rekrutacji podany będzie do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.pami.pb.edu.pl.
 3. Uczestnikiem może zostać uczeń klasy VII  lub VIII szkoły podstawowej z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz.
 4. Do udziału w projekcie ucznia zgłasza rodzic/opiekun prawny.
 5. Limit miejsc w ramach PAMI-UCZNIOWIE wynosi odpowiednio:
  1. Miasto Białystok: 80 uczestników  w tym, 40 uczniów klasy VII i 40 uczniów klasy VIII;
  2. Miasto Bielsk Podlaski: 80 uczestników  w tym, 40 uczniów klasy VII i 40 uczniów klasy VIII;
  3. Miasto Hajnówka: 80 uczestników  w tym, 40 uczniów klasy VII i 40 uczniów klasy VIII;
  4. Miasto Siemiatycze: 80 uczestników  w tym, 40 uczniów klasy VII i 40 uczniów klasy VIII.

 

§ 7
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW – MIASTO BIAŁYSTOK

 1. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PAMI-UCZNIOWIE, należy pobrać i wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.pami.pb.edu.pl i złożyć go w Biurze Projektu, w terminie zgodnym z harmonogramem o którym mowa w § 6 ust.2. Wzór kwestionariusza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Biuro Projektu sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w PAMI-UCZNIOWIE.
 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie losowanie wyłaniające uczestników. Dodatkowo w drodze losowania, spośród uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia, stworzona zostanie lista rezerwowa.
 4. Osoby zakwalifikowane do udziału w PAMI-UCZNIOWIE otrzymają stosowną informację na adres poczty elektronicznej podany podczas rekrutacji.
 5. Przyjęcie ucznia do udziału w PAMI-UCZNIOWIE jest jednoznaczne z nadaniem statusu Uczestnika, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku ewentualnych rezygnacji z udziału w PAMI-UCZNIOWIE zwalniane miejsca proponowane będą kolejnym osobom z listy rezerwowej.

 

§ 8
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW – MIASTO BIELSK PODLASKI, HAJNÓWKA, SIEMIATYCZE

 1. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PAMI-UCZNIOWIE, należy pobrać i wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.pami.pb.edu.pl i złożyć go w szkole do której uczęszcza dziecko, w terminie zgodnym z harmonogramem. Wzór kwestionariusza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Złożone kwestionariusze dyrektor szkoły przekazuje do samorządu nadzorującego szkołę.
 3. Samorząd sporządza listę uczestników.
 4. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie losowanie wyłaniające uczestników. Dodatkowo w drodze losowania, spośród uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia, stworzona zostanie lista rezerwowa.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w PAMI-UCZNIOWIE otrzymają stosowną informację na adres poczty elektronicznej podany podczas rekrutacji.
 6. Przyjęcie ucznia do udziału w PAMI-UCZNIOWIE jest jednoznaczne z nadaniem statusu Uczestnika, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku ewentualnych rezygnacji z udziału w PAMI-UCZNIOWIE zwalniane miejsca proponowane będą kolejnym osobom z listy rezerwowej.

 

§9
Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia uczestnika projektu, w miejscu i terminie podanym przez Projektodawcę. Wzór deklaracji uczestnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia uczestnika projektu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany danych osobowych i kontaktowych zawartych w deklaracji, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Projektodawcy.

 

§ 10
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach z zastrzeżeniem § 12.
 2. Uczestnik w momencie zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązany jest do:
  1. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach,
  2. wypełniania ankiet, testów i innych zalecanych ze względu na konieczność monitorowania rezultatów projektu (w tym uzupełnienie bilansu kompetencji przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu),
  3. informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie.

 

§ 11
Niewykonywanie lub uchylanie się od obowiązków określonych w §10 ust. 2 niniejszego Regulaminu będzie traktowane na równi z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie. W tym przypadku zastosowanie mają zapisy § 12.

 

§ 12
ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Każdorazowa rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie przed zakończeniem udziału w przewidzianych dla niego formach wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z dotychczasowym udziałem uczestnika w projekcie.
 2. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której wyłoniony w procesie rekrutacji uczestnik rezygnuje z udziału w projekcie przed jego rozpoczęciem.
 3. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu ich wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające tę okoliczność. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia.

 

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z którymi uczestnik może zapoznać się w Biurze Projektu.
 2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej).
 3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad, warunków wsparcia i uczestnictwa w PAMI-UCZNIOWIE, uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej www.pami.pb.edu.pl.
 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.pami.pb.edu.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9-10-2018 .

 

Pliki do pobrania dla miast znajdują się pod adresami:

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.