Regulamin dla rodziców

REGULAMIN PROJEKTU
PODLASKA AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA

Projekt nr POWR.03.01.00-00-U104/17 „Podlaska Akademia Młodego Inżyniera” realizowany przez Politechnikę Białostocką w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

§ 1

DEFINICJE STOSOWANE W REGULAMINIE

 1. Projekt (PAMI-RODZICE): „PODLASKA AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA – CYKL SZKOLENIOWY DLA RODZICÓW”
 2. Projektodawca: Politechnika Białostocka.
 3. Uczestnik– osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.
 4. Biuro Projektu– Centrum Studiów Podyplomowych i Innych Form Kształcenia, 15-351 Białystok,ul. Wiejska 45 A, tel. 85 746 71 49,
  e-mail:e.stachniewicz@pb.edu.pl

§ 2
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt PAMI-RODZICE realizowany jest w ramach w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 2. Projekt jest realizowany okresie od 01.06.2018 roku do 31.08.2019 roku.
 3. Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji wychowawczych i społecznych oraz przybliżenie tematyki bezpieczeństwa w sieci Internet wśród rodziców.

§ 3
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania rekrutacji i udziału w PAMI-RODZICE oraz praw i obowiązków uczestnika.
 2. Każda osoba ubiegająca się o udział w PAMI-RODZICE zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 4
UCZESTNICY PROJEKTU

 1. PAMI-RODZICE zakłada udział 40 uczestników.
 2. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby posiadające dzieci.

§ 5
WSPARCIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. Udział w PAMI-RODZICE jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień § 8 pkt 1.
 2. W ramach PAMI-RODZICE uczestnicy wezmą udział w programie zajęć, który składać się będzie z trzech modułów:
NAZWA MODUŁU LICZBA GODZIN
1. Bezpieczne korzystanie z internetu 8
2. Nastolatek. Emocje. Postawy rodzicielskie. Apteczka dla rodzica.
3. Warsztaty z gier planszowych, strategicznych, familijnych, lub ekonomicznych

Dodatkowo przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu uczestnicy wezmą udział w bilansie sprawdzającym posiadane kompetencje.

 

§ 6
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej i kwestionariusza zgłoszeniowego.
 3. Chcąc zgłosić uczestnictwo w PAMI-RODZICE, należy pobrać i wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.pami.pb.edu.pli odesłać go na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie oznaczonym w harmonogramie. Wzór kwestionariusza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w PAMI-RODZICE otrzymają stosowną informację na adres poczty elektronicznej podany podczas rekrutacji.
 6. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową, według kolejności wpływania zgłoszeń o których mowa w ust. 4.
 7. W przypadku ewentualnych rezygnacji z udziału w PAMI-RODZICE zwalniane miejsca proponowane będą kolejnym osobom z listy rezerwowej.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach z zastrzeżeniem § 8.
 2. Uczestnik projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązany jest do:
  1. wypełnienia i dostarczenia deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
  2. wypełnienia i dostarczenia oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu),
  3. udostępnienia danych niezbędnych do realizacji projektu,
  4. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Projektodawca,
  5. wypełniania ankiet, testów i innych zalecanych ze względu na konieczność monitorowania rezultatów projektu (w tym uzupełnienie bilansu kompetencji przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu),
  6. informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie,
  7. informowania Projektodawcy o zmianie danych osobowych i kontaktowych.
 3. Niewykonywanie lub uchylanie się od obowiązków określonych w ust 2 będzie traktowane na równi z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie. W tym przypadku zastosowanie mają zapisy § 8.

§ 8
ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Każdorazowa rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie przed zakończeniem udziału w przewidzianych dla niego formach wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie.
 2. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której wyłoniony w procesie rekrutacji uczestnik rezygnuje z udziału w projekcie przed jego rozpoczęciem.
 3. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu ich wystąpienia.W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, uczestnik zobowiązany jest
  do dostarczenia do Biura Projektu zaświadczenia lekarskiego. W pozostałych przypadkach uczestnik poproszony zostanie o złożenie stosownego oświadczenia.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektuw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z którymi uczestnik może zapoznać się w Biurze Projektu.
 2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej).
 3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad, warunków wsparcia i uczestnictwa w PAMI-RODZICE, uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej www.pami.pb.edu.pl.
 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz stronie internetowej www.pami.pb.edu.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9-10-2018 .

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin Rodzice
 2. Załącznik nr 1 – Kwestionariusz Rodzice
 3. Załącznik nr 2 – Deklaracja Rodzice
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Rodzice
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.