Uczelniany słownik + skróty USOS, ECTS, CNK, Eduportal, Eduroam

Absolutorium – posiadanie zaliczonych wszystkich przedmiotów w toku studiów i możliwość podejścia do obrony dyplomu

Adiunkt – jedno ze stanowisk pracowników akademickich. Pośrednie pomiędzy asystentem i profesorem

Ankiety studenckie – zbierana co semestr opinia studentów na temat nauczycieli prowadzących przedmioty

Asystent – jedno ze stanowisk pracowników akademickich, od tego stanowiska rozpoczyna się karierę naukową

Ćwiczenia – podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach. Służą pogłębieniu zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach.

Doktor habilitowany – najwyższy stopień naukowy, uzyskany po obronie pracy habilitacyjnej. Do osób z tym stopniem zwracaj się „Pani/e Profesorze”.

Doktor – stopień naukowy nadawany osobom, które obroniły prace doktorskie

Dziekan – szef Wydziału

Dziekanat – biuro na wydziale, które zajmuje się sprawami studenckimi

Egzamin – forma zaliczenia końcowego przedmiotu

Godziny rektorskie – godziny wolne od zajęć ogłoszone oficjalną decyzją Rektora. Informacji o nich szukajcie na stronie wydziału i uczelni.

Immatrykulacja – uroczysty akt przyjęcia w poczet studentów uczelni

Inauguracja – uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego

Rektor – najważniejsze stanowisko na uczelni. Rektor sprawuje władzę na uczelni. Z pomocą prorektorów kieruje działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną, kulturalną, sportową i gospodarczą uczelni.

Katedra – jednostka organizacyjna wydziału

Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia. Studia na uczelni prowadzone są w ramach kierunku studiów. Kierunek studiów może być prowadzony przez wydział albo łącznie, przez kilka jednostek organizacyjnych.

Kolokwium – pisemna forma sprawdzenia wiedzy studenta

Koło naukowe – ciekawa forma działalności rozwijana poza zajęciami. Uczestnicząc w kołach studenci pogłębiają wiedzę i zbierają nowe doświadczenia. Prowadzą badania naukowe, wydają publikacje, biorą udział w konferencjach, organizują szkolenia i spotkania z przedstawicielami świata nauki i biznesu.

Laboratorium – miejsce, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne na studiach. Również forma zajęć dydaktycznych ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne. Z tego powodu zaliczenie laboratorium wymaga najczęściej pełnej frekwencji na zajęciach.

Legitymacja studencka – dokument potwierdzający, że jesteś studentem. Dzięki niemu masz zniżki w wielu miejscach, np. w komunikacji publicznej. Nie zgub!

Lektor – nauczyciel akademicki od języków obcych

Lektorat – zajęcia z języka obcego

Licencjat – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów I stopnia po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej. Tytuł ten oznacza posiadanie wykształcenia wyższego.

Magister – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów II stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

Opiekun roku – nauczyciel akademicki sprawujący pieczę nad rocznikiem studentów. Możecie zwrócić się do niego o pomoc zanim traficie do Prodziekana.

Pracownia specjalistyczna – zajęcia podobne do ćwiczeń i zajęć projektowych, łącząca obie te formy.

Praktyczny profil kształcenia – profil programu kształcenia obejmujący zajęcia pozwalające studentowi zdobyć umiejętności praktyczne i kompetencji społeczne, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Prodziekan – prawa ręka Dziekana, osoba od rozwiązywania trudnych spraw na Wydziale. Na przykład prodziekan ds. studenckich pomaga w sprawach dotyczących studentów.

Profesor PB – stanowisko nadane przez Senat Politechniki Białostockiej za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

Profesor – tytuł nadany przez Prezydenta RP za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

Projekt – jedna z form zajęć dydaktycznych, na których realizujesz zadanie projektowe

Prorektor – prawa ręka Rektora. Najważniejszy dla kandydata i studenta jest prorektor ds. studenckich, to u niego można składać wszelkiego rodzaju podania związane ze studiami.

Przedmiot obieralny/wybieralny – przedmiot, który można wybrać z wielu opcji, ale bez przesady, zwykle są dwa

Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.

Rektorat – miejsce pracy Rektora i Prorektorów.

Rok akademicki – okres 9 miesięcy, w którym chodzisz na uczelnię, studiujesz i zaliczasz poszczególne przedmioty. Składa się z 2 semestrów, a każdy semestr z 15 tygodni zajęć.

Samorząd studentów PB – wszyscy studenci Politechniki Białostockiej reprezentowani przez Parlament Studentów PB i Wydziałowe Rady Samorządu Studentów PB. Poznacie ich już w pierwszych tygodniach roku akademickiego podczas szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta – https://pb.edu.pl/sspb/

Semestr – okres zajęć dydaktycznych. Rok akademicki składa się z 2 semestrów, a każdy semestr z 15 tygodni zajęć.

Seminarium – zajęcia, na których opowiadasz o swojej pracy dyplomowej i dowiadujesz się, jak ją przygotować i poprawnie zredagować.

Sesja – czas kiedy kończą się zajęcia i musisz wykazać się wiedzą, którą zdobyłeś w czasie semestru. To czas finalnych egzaminów i zaliczeń.

Sesja poprawkowa – dodatkowy termin egzaminów dla osób, które nie przystąpiły lub nie zdały egzaminów w terminie podstawowym.

Studia I stopnia – studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie lub studia licencjackie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata.

Studia II stopnia – studia drugiego stopnia (studia magisterskie) studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego. Studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w tej samej bądź w innej uczelni.

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych. Zajęcia odbywają się w weekendy i są płatne.

Studia podyplomowe – dodatkowa forma studiów dla absolwentów studiów I lub II stopnia. Możecie na nich poszerzyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia stacjonarne – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

Wejściówka – krótki sprawdzian wiedzy na początku zajęć.

Wydział – jednostka organizacyjna Uczelni. Na Politechnice Białostockiej jest ich sześć.

Wykład – rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy prowadzony w formie monologu wykładowcy. Przekazywana tu wiedza, jest uszczegóławiana na ćwiczeniach. Wkład kończy się egzaminem bądź zaliczeniem z oceną.

Zaliczenie – potwierdzenie zdania wszystkich przedmiotów w danym semestrze.

Zerówka – termin zerowy zaliczenia/egzaminu. Prowadzący zajęcia może dopuścić studentów do zaliczenia zajęć wykładowych we wcześniejszym terminie po spełnieniu pewnych warunków (obecność na wykładach, odpowiednio wysoka ocena z ćwiczeń itd.). Niepisaną zasadą jest, że nie dostaniesz oceny niedostatecznej! Najwyżej spróbujesz jeszcze raz.

Co znaczą skróty USOS, ECTS, CNK, Eduportal, Edurom?

USOS od Uniwersytecki System Obsługi Studiów to system informatyczny do obsługi studiów

ECTS od European Credit Transfer System czyli Europejski System Transferu Punktów.

Każdy przedmiot ujęty w planie studiów ma przypisaną liczbę punktów ECTS. Określona w regulaminie studiów liczba punktów ECTS pozwala na zaliczenie semestru. Dzięki systemowi ECTS studenci Politechniki Białostockiej mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach (krajowych i europejskich) realizujących projekt.

Eduportal to portal edukacyjny: platforma e-learningowa dla studentów i pracowników Politechniki Białostockiej.

Dzięki niemu możecie korzystać z interaktywnych kursów i testów opracowanych przez pracowników Politechniki. W ramach Eduportalu dostępne są też różne narzędzia wspomagające pracę grupową (np. forum, wiadomości wewnętrzne, czaty). Logowanie odbywa się podobnie jak do systemu USOSweb.

Edurom – bezprzewodowy, bezpłatny internet w ramach usługi eduroam dostępny jest w budynkach wydziałów i na terenie kampusu PB.

CNK czyli Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Budynek przy ul. Zwierzynieckiej 16 (sprawdź plan kampusu), w którym mieści się Biblioteka Główna PB oraz Studium Języków Obcych.