Kto jest kim na uczelni

Społeczność akademicką Politechniki Białostockiej tworzą wszyscy studenci, doktoranci, wykładowcy i pracownicy Uczelni.

Na czele struktury organizacyjnej Uczelni stoi Rektor. Kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Rektor zarządza Uczelnią przy wsparciu prorektorów, dziekanów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Poznaj władze Politechniki Białostockiej

 

W strukturach Politechniki Białostockiej funkcjonuje sześć wydziałów. Na czele każdego z nich stoi Dziekan, który jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału, kieruje pracą wydziału oraz odpowiada za realizację zadań wydziału przed Rektorem. Dziekan współpracuje z Prodziekanami.

Poznaj strukturę organizacyjną Wydziału Architektury

Poznaj strukturę organizacyjną Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

Poznaj strukturę organizacyjną Wydziału Elektrycznego

Poznaj strukturę organizacyjną Wydziału Informatyki

Poznaj strukturę organizacyjną Wydziału Inżynierii Zarządzania

Poznaj strukturę organizacyjną Wydziału Mechanicznego

 

Najwyższym organem kolegialnym Uczelni jest Senat Politechniki Białostockiej. To on podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów. Senat tworzą: Rektor, przedstawiciele nauczycieli akademickich i pracowników administracji, a także przedstawiciele środowiska studenckiego.