Studenci z niepełnosprawnością

Politechnika Białostocka wspiera niepełnosprawnych studentów i doktorantów.

W strukturach uczelni działa Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Jego zadaniem jest wyrównanie szans studentów w dostępie do oferty akademickiej.

Żeby ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem BON, nie musisz posiadać formalnego statusu osoby niepełnosprawnej. Natomiast osoby z orzeczeniem mogą, po złożeniu wniosku, ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, mieć dostosowany proces kształcenia do indywidualnych potrzeb, w ramach wsparcia indywidualnego skorzystać z usług asystenta czy specjalistycznego sprzętu.

Oferta wsparcia jest szeroka. Zapraszamy!

 

Kontakt:
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
pokój 39C, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
tel. 85 746-91-42
e-mail: niepelnosprawni@pb.edu.pl
serwis internetowy: https://pb.edu.pl/bon/
 

Udzielenie wsparcia odbywa się na wniosek studenta. Wraz z wnioskiem przedstawia się do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, lub aktualną specjalistyczną dokumentację medyczną, potwierdzające konieczność przyznania wsparcia nie wskazanych we wniosku formie i zakresie.
 
Wniosek o dostosowanie formy weryfikacji wiedzy powinien być złożony do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami nie później niż 3 tygodnie przed terminem zaliczenia/egzaminu.

Otrzymanie wsparcia w postaci rejestracji zajęć oraz otrzymywanie materiałów dydaktycznych wiążą się z podpisaniem przez wnioskodawcę oświadczenia o odpowiedzialności za udostępnianie materiałów objętych prawem autorskim.

 
Studenci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać wsparcie w postaci m.in.:
 • usług asystenta osoby z niepełnosprawnością, zwanego dalej asystentem;
 • usług tłumacza języka migowego dla osób głuchych i niedosłyszących;
 • dodatkowych zajęć dydaktycznych z języka obcego prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • alternatywnych form obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do możliwości studenta z niepełnosprawnością;
 • dodatkowych uzupełniających (wyrównawczych) zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakupu, przystosowywania lub opracowania materiałów dydaktycznych i naukowych w formie spełniającej wymogi dostępności;
 • udostępniania sprzętu i oprogramowania specjalistycznego wspomagającego proces dydaktyczny/naukowy;
 • dostosowania formy weryfikacji wiedzy (egzaminów i zaliczeń) do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • finansowania zwiększonych z powodu niepełnosprawności kosztów udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach, zajęciach sportowych, obozach naukowo-sportowych, olimpiadach albo paraolimpiadach, w tym kosztów transportu i zakwaterowania;
 • organizacji zajęć dydaktycznych w salach z zamontowanymi urządzeniami wspomagającymi słyszenie;
 • udostępnienia rozwiązań technologicznych wspierających proces kształcenia;
 • możliwości wnioskowania o zgodę na rejestrowanie zajęć dydaktycznych na własne potrzeby;
 • możliwości otrzymywania od prowadzących zajęcia materiałów dydaktycznych w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Udzielenie wsparcia odbywa się na wniosek studenta. Wraz z wnioskiem przedstawia się do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, lub aktualną specjalistyczną dokumentację medyczną , potwierdzające konieczność przyznania wsparcia nie wskazanych we wniosku formie i zakresie.

Szczegółowe informacje na: BON – Studenci