Studenci z niepełnosprawnością

Na Politechnice Białostockiej działa Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

Jego zadaniem jest wyrównanie szans studentów w dostępie do oferty akademickiej.

 

Kontakt:

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

pokój 39C, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

tel. 85 746-91-42

e-mail: niepelnosprawni@pb.edu.pl

serwis internetowy: https://pb.edu.pl/bon/

 

Studenci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać wsparcie w postaci m.in.:
 • usług asystenta osoby z niepełnosprawnością;
 • usług tłumacza języka migowego dla osób głuchych i niedosłyszących;
 • dodatkowych zajęć dydaktycznych z języka obcego prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • alternatywnych form obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do możliwości studenta z niepełnosprawnością;
 • dodatkowych uzupełniających (wyrównawczych) zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakupu, przystosowywania lub opracowania materiałów dydaktycznych i naukowych w formie spełniającej wymogi dostępności;
 • udostępniania sprzętu i oprogramowania specjalistycznego wspomagającego proces dydaktyczny/naukowy;
 • dostosowania formy weryfikacji wiedzy (egzaminów i zaliczeń) do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • finansowania zwiększonych z powodu niepełnosprawności kosztów udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach, zajęciach sportowych, obozach naukowo-sportowych, olimpiadach albo paraolimpiadach, w tym kosztów transportu i zakwaterowania;
 • organizacji zajęć dydaktycznych w salach z zamontowanymi urządzeniami wspomagającymi słyszenie;
 • udostępnienia rozwiązań technologicznych wspierających proces kształcenia;
 • możliwości wnioskowania o zgodę na rejestrowanie zajęć dydaktycznych na własne potrzeby;
 • możliwości otrzymywania od prowadzących zajęcia materiałów dydaktycznych w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Udzielenie wsparcia odbywa się na wniosek studenta. Wraz z wnioskiem przedstawia się do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, lub aktualną specjalistyczną dokumentację medyczną , potwierdzające konieczność przyznania wsparcia nie wskazanych we wniosku formie i zakresie.

Szczegółowe informacje na:BON – Studenci