W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Akredytacje zagraniczne

UE

Wnioski Politechniki Białostockiej zatwierdzone do finansowania w projekcie „Akredytacje zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. zlecenia zadań do realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Okres realizacji: od 2018 r.

Na liście zatwierdzonej przez MNiSW znalazło się 8 wniosków złożonych przez: WE, WIZ, WM i WI, dotyczących uzyskania zagranicznych akredytacji EUR-ACE® Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych następujących kierunków:

  • elektrotechnika I i II st.;
  • elektronika i telekomunikacja I i II st.;
  • ekoenergetyka I st.;
  • zarządzanie i inżynieria produkcji I i II st.;
  • logistyka I st.;
  • mechanika i budowa maszyn I i II st.;
  • automatyka i robotyka I i II st.;
  • informatyka I st.

Każdy z ww. wniosków opiewał na kwotę 14 700 PLN (z czego: 12389,16 PLN to dofinansowanie ze środków europejskich, a 2310,84 PLN to dofinansowanie ze środków budżetu państwa)

Łączna wartość dofinansowania wszystkich ww. wniosków to 117 600 PLN

(z czego: 99113,28 PLN to dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich, a 18486,72 PLN to dofinansowanie ze środków budżetu państwa)

Dostrzegając potrzebę większego umiędzynarodowienia oraz zwiększenia atrakcyjności studiów w oczach studentów krajowych i zagranicznych, w strategii rozwoju Wydziałów zapisano podjęcie działań służących uzyskaniu akredytacji wybranych kierunków studiów. Uzyskanie certyfikatu EUR-ACE® Label wpisuje się w tą strategię i stanowi punkt wyjścia do podjęcia stosownych działań. Jest to także zgodne z ogólnym kierunkiem działań strategicznych Uczelni, związanych z promocją studiów i pracy naukowej na Politechnice Białostockiej na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Zdobycie akredytacji EUR-ACE® Label na ww. kierunkach pozwoli na podniesienie prestiżu, poziomu umiędzynarodowienia oraz zwiększenia rozpoznawalności Uczelni oraz Wydziałów w innych krajach świata. Będzie stanowiło również certyfikat jakości, potwierdzający spełnienie przez Wydziały Politechniki Białostockiej międzynarodowych, uznawanych w środowiskach branżowych w obszarze nauk technicznych, czytelnych dla otoczenia wymogów dotyczących wysokiego poziomu jakości kształcenia na ww. kierunkach.

Dzięki akredytacji EUR-ACE® Label uczelnia uzyska dodatkową weryfikację i potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia inżynierów oraz potwierdzenie tego, że kształcenie jest prowadzone zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe. Jest to także dobra informacja o jakości ukończonych studiów na I stopniu przy kandydowaniu na studia II stopnia.

Zakres korzyści z akredytacji wykracza również poza obszar Uczelni. Pracodawcy uzyskują zapewnienie, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy, rozumienia i umiejętności praktycznych są zgodne ze międzynarodowymi standardami w zakresie kształcenia inżynierów. Zaś studenci uzyskują zapewnienie, że programy posiadające akredytacje EUR-ACE® Label spełniają międzynarodowe standardy i są rozpoznawane przez pracodawców w Europie. W krajach o regulowanych zawodach inżynierskich programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu Registered lub Chartered Engineer (CEng), a FEANI automatycznie zalicza programy posiadające EUR-ACE® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing).

Akredytowanie ww. kierunków studiów w ramach EUR-ACE® Label pozwoli zatem naszym absolwentom ubiegać się o ten prestiżowy tytuł zawodowy.

Uzyskanie certyfikatu EUR-ACE® Label zwiększy także atrakcyjność kierunków w oczach potencjalnych studentów zagranicznych. Stanowić będzie potwierdzenie, że studia na tym kierunku prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi i światowymi oraz to, że po ich ukończeniu absolwenci będą mogli swobodnie poszukiwać pracy w dowolnych przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych, także w takich, które wymagają dodatkowych certyfikatów jakości kształcenia.

W przypadku zwiększenia się liczby studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia oraz liczby studentów polskich wyjeżdżających na staże i praktyki do uczelni i przedsiębiorstw zagranicznych można oczekiwać, że rozszerzeniu ulegnie zakres prowadzonej współpracy pracowników Wydziałów z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz firmami. Szersza wymiana studentów wymagać będzie większej  mobilności  nauczycieli  akademickich,  utrzymywania  stałych kontaktów z naukowcami z zagranicy, włączenia się do międzynarodowych grup badawczych w celu prowadzenia wspólnych badań, poszukiwania międzynarodowych zespołów do realizacji projektów badawczych i grantów, uczestniczenia w międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych. Jeśli powyższe zadania zostaną zrealizowane, to niewątpliwie można będzie mówić o zwiększeniu umiędzynarodowienia Uczelni.