Projekty realizowane

ERASMUS+

ABC (Academic Business Coach) – MELES 2.0

Podstawowym celem projektu jest stworzenie nowego typu edukatora na uczelniach – Akademickiego Trenera Biznesu (Academic Business Coach – ABC), który wspiera…

Milan-Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET in Advanced Manufacturing

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przygotowanie programu szkolenia zawodowego w zakresie robotyki przemysłowej oraz robotyki usługowej w zastosowaniach przemysłowych oraz zestawu materiałów szkoleniowych w formie książki i w formie elektronicznej…

„The FoF-Designer: Digital Disign Skills for Factories of the Future”

Celem projektu jest stworzenie sieci środowisk szkoleniowych, w których uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i instytucje szkoleniowe opracują profile umiejętności, koncepcje szkoleń, jak również materiały do projektowania wybranych aspektów Fabryki Przyszłości (FoF).

Leadership for mid level menagers

Celem projektu jest wymiana najlepszych praktyk między partnerami oraz stworzenie narzędzi i programów rozwojowych skierowanych do menadżerów średniego szczebla ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania czasem, rozwojem kariery zawodowej i umiejętnościami komunikacyjnymi.

„GLOCAL- INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH INŻYNIERÓW ODPOWIADAJĄCE NA PROBLEMY WSPÓŁCZESNYCH MIAST” realizowany w ramach Partnerstw Strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+

Celem projektu jest nauczenie przyszłych inżynierów myśleć globalnie i działać lokalnie.

„Opracowanie i wprowadzenie modelu kompetencji komunikacyjnych w celu ulepszenia i utrzymania sieci mentorów biznesowych. DICCMEM”, umowa nr 2019-1-LV01-KA203-060414 realizowany w ramach programu wspólnotowego „Erasmus +” Akcja 2.

Celem projektu jest zbadanie barier w kompetencjach komunikacyjnych między mentorami a podopiecznymi oraz zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą ulepszyć i utrzymać sieć mentorów biznesowych za pomocą technologii komunikacyjnych.

INTERREG

Projekt „GoSmart BSR – Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020), Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja.

Celem projektu jest rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji (ang. Smart Specialisation Strategies– 3S) w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim poprzez zwiększenie umiędzynarodowienia biznesu, międzynarodowy przepływ innowacji oraz…

Projekt „Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture (DESIRE)” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020).

Celem projektu jest jest poprawa efektywności zarządzania mokradłami w zlewni Niemna na obszarze Białorusi, Litwy, Rosji oraz Polski, a także opracowanie planów strategicznych i operacyjnych prowadzących do zmniejszenia ładunku związków biogenicznych napływających ze zlewni Niemna do Bałtyku.

Projekt „RMARA (Mobility and Accesibility in Rural Areas” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020).

Celem projektu jest podniesienie mobilności mieszkańców i turystów na obszarach peryferyjnych Państw basenu Morza Bałtyckiego.

POIR

AVAL – Autonomous Vessel with an Air Look “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym”.

Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty zostaną zastosowane w …

Projekt realizowany w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB).

„Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” – MAR-CLEAN.

Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0135/16 z dnia 13.02.2017 r. w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Umowy Konsorcjum przez Politechnikę Białostocką – Wydział Mechaniczny (lider) oraz stocznię Marine Projects LTD Sp. z o.o. Projekt obejmuje prace rozwojowe oraz badania przemysłowe przeprowadzone w …

,,PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” – projekt realizowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zamieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych.

Głównym celem projektu jest dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing) oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych.

Projekt „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” – projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest biosynteza i charakterystyka właściwości nowych hierarchicznych nanostruktur ZnO, Ag oraz krzemionkowych z domieszkowaniem jonami metali przejściowych oraz nanocząstek przez hodowlę wybranych rodzajów okrzemek stanowiących punkt wyjścia, fizykochemiczna charakterystyka oraz aplikacja na gruncie zastosowań kosmetycznych oraz żywieniowych.

POIiŚ

Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 2 budynków Politechniki Białostockiej: Budynku Ogólnotechnicznego w części A, B i C (BO) oraz Budynek Wydziału Mechanicznego w części A i B (WM). W ramach projektu przewidziano działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków zmniejszające straty ciepła przez przenikanie i wentylację.

POWER

Projekt „2WORK ­ kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” jest realizowany w ramach POWER 2014-2020, Działanie 3.1.

Celem projektu 2WORK jest podniesienie konkurencyjności absolwentów Politechniki Białostockiej na rynku pracy poprzez …

Projekt „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” jest realizowany w ramach POWER 2014-2020, Działanie 3.5.

Głównym celem projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

CBSE – Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Engineering na studiach I stopnia na WBiIŚ Politechniki Białostockiej” w ramach POWER 2014-2020 Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie nowego interdyscyplinarnego kierunku …

Projekt „PB 2.0. – Zintegrowany Program Rozwoju” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Politechniki Białostockiej, który umożliwi restrukturyzację uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie 19 kursów e-learningowych, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.

Celem projektu są prace przygotowawcze na rzecz połączenia Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

Projekt „PB Dostępna”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wzrost dostępności Politechniki Białostockiej dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu kluczowych obszarach, który zostanie osiągnięty przez wprowadzenie modyfikacji  procedur kształcenia na poziomie wyższym, poprawę dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, dostosowanie administrowanych stron internetowych i narzędzi informatycznych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami i podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie dostępności.

POPW

Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowany w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startup’ów.

POPC

Projekt „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” realizowany zg. z umową dofinansowania nr POPC.02.03.01-00-0063/18-00 z dn. 28 lutego 2019r., w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Założeniem projektu „e-Puszcza” jest stworzenie platformy wspierającej rozwój otwartej i nowoczesnej nauki w oparciu o rozwój otwartego oprogramowania z repozytorium do zamieszczania danych przyrodniczych…

PRACE ZLECONE

Przedmiot umowy: wykonanie prac merytorycznych w zakresie usług badawczych i rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji, przeprowadzeniu analiz, badań symulacyjnych oraz wytworzeniu dokumentacji, prototypów oraz produktu końcowego w zakresie: systemu nawijania-odwijania przewodu zasilającego z automatyczną kontrolą naciągu, układu zasilania bezzałogowego statku powietrznego, systemu wizyjnego oraz rozpoznawania obrazów, systemu rejestracji składu chemicznego, bezzałogowego statku powietrznego, integracja poszczególnych modułów systemu.

Przedmiot umowy: wykonanie prac badawczo-rozwojowych.

Przedmiot umowy: Wykonania prac merytorycznych w zakresie usług badawczych i rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji, przeprowadzeniu analiz, badań symulacyjnych oraz wytworzeniu dokumentacji, prototypów oraz produktu końcowego w zakresie opracowanie i wytworzenie prototypu inteligentnego hamulca umożliwiającego rodzicom kontrolę roweru dziecka.

Przedmiot umowy: Podwykonawstwo części prac merytorycznych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie obejmującym obliczenia projektowe układów chłodniczych strumienicowych, opracowanie prototypowych rozwiązań dwóch układów chłodniczych oraz ewaluację pracy dwóch prototypowych układów w instalacji Marani Sp. z o.o.

Realizacja zadań badawczych, obejmujących wykonanie obliczeń projektowych układów chłodniczych hybrydowych strumienicowo-sprężarkowych, opracowanie prototypowych rozwiązań typoszeregu hybrydowych systemów chłodniczych i wstępną ewaluację pracy prototypowego układu hybrydowego.

INNE

Wnioski Politechniki Białostockiej zatwierdzone do finansowania w projekcie „Akredytacje zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. zlecenia zadań do realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biometria i teleopieka na komputerach osobistych.

Projekt „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości
Główny cel projektu: przyczynienie się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Projekt naukowy, którego celem jest wytworzenie nowoczesnych materiałów hybrydowych/kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.