Projekty realizowane

INTERREG
Projekt „Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture (DESIRE)” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020).

Celem projektu jest jest poprawa efektywności zarządzania mokradłami w zlewni Niemna na obszarze Białorusi, Litwy, Rosji oraz Polski, a także opracowanie planów strategicznych i operacyjnych prowadzących do zmniejszenia ładunku związków biogenicznych napływających ze zlewni Niemna do Bałtyku.

Projekt „MARA (Mobility and Accesibility in Rural Areas” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020).

Celem projektu jest podniesienie mobilności mieszkańców i turystów na obszarach peryferyjnych Państw basenu Morza Bałtyckiego.

Projekt „Acceleration of business support ecosystem / Akceleracja ekosystemu wsparcia biznesu” jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska.

Celem projektu jest promowanie tworzenia biznesu, rozwoju, innowacyjności i kooperacji poprzez poprawę usług wparcia biznesu w Kownie, regionie Mariampolu po stronie Litwy, jak też w subregionach suwalskim i białostockim w Polsce.

Projekt „GoSmart&Excel BSR – Wzmocnienie inteligentnej specjalizacji poprzez wspieranie współpracy transnarodowej i praktyczne zastosowanie nowatorskich rozwiązań dla regionów i MŚP ” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności podmiotów innowacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego (i poza nim) do praktycznego i wspólnego stosowania podejścia strategii inteligentnych specjalizacji (S3).

POIR
Projekt realizowany w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB).

„PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” – projekt realizowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zamieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych.

elem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Projekt „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” – projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest biosynteza i charakterystyka właściwości nowych hierarchicznych nanostruktur ZnO, Ag oraz krzemionkowych z domieszkowaniem jonami metali przejściowych oraz nanocząstek przez hodowlę wybranych rodzajów okrzemek stanowiących punkt wyjścia, fizykochemiczna charakterystyka oraz aplikacja na gruncie zastosowań kosmetycznych oraz żywieniowych.

Projekt „Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową” – projekt realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodnościekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

Projekt „Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest dogłębna analiza tradycyjnego malarstwa olejnego, przebadanie fizycznych, mierzalnych właściwości każdego składnika (farb, pędzli, podobrazi, rozpuszczalników) oraz sposobów ich użycia w procesie twórczym, a następnie opracowanie oprogramowania, które wiernie przeniesie malarską technikę laserunkową (MTL) do świata cyfrowego.

Projekt „Technologia morskich kompaktowych skruberów strumienicowych” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 4.1.4 Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie innowacyjnej technologii kompaktowych skruberów strumienicowych dedykowanych do zastosowania w dużych jednostkach morskich.

,,PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER.

Projekt „Rekonfigurowalny system zasilania statków powietrznych 270V -28 V d.c” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest konstruowanie Rekonfigurowanego Systemu Zasilania Statków Powietrznych 270V d.c.-28V d.c.

Projekt „Inteligentna sieć wodociągowa – Platforma danych komunalnych” realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania teleinformatycznego…

Projekt „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przebadanie zespołu powiązanych ze sobą maszyn do zbioru zielonki z wielkopowierzchniowych areałów…

POIiŚ
Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 2 budynków Politechniki Białostockiej: Budynku Ogólnotechnicznego w części A, B i C (BO) oraz Budynek Wydziału Mechanicznego w części A i B (WM). W ramach projektu przewidziano działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków zmniejszające straty ciepła przez przenikanie i wentylację.

POWER
Projekt „ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” jest realizowany w ramach POWER 2014-2020, Działanie 3.5.

Głównym celem projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

CBSE – Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Engineering na studiach I stopnia na WBiIŚ Politechniki Białostockiej” w ramach POWER 2014-2020 Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie nowego interdyscyplinarnego kierunku …

Projekt „PB 2.0. – Zintegrowany Program Rozwoju” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Politechniki Białostockiej, który umożliwi restrukturyzację uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie 19 kursów e-learningowych, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.

Projekt „PB Dostępna”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wzrost dostępności Politechniki Białostockiej dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu kluczowych obszarach, który zostanie osiągnięty przez wprowadzenie modyfikacji  procedur kształcenia na poziomie wyższym, poprawę dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, dostosowanie administrowanych stron internetowych i narzędzi informatycznych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami i podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie dostępności.

Projekt „Wdrażanie, rozwój i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach autonomicznych robotów mobilnych”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest udział w najważniejszych zawodach autonomicznych robotów sumo – 31 edycji All Japan Robot-Sumo Tournament w Japonii, na których członkowie projektu (drużyna SumoMasters) ponownie spróbują jak w 2017 roku wygrać i zostać najlepszą drużyną świata.

Projekt „Robotyczni emisariusze 2.0 – prezentacja rozwiązań studenckich”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest udział studentów w kolejnych edycjach prestiżowych zawodów konstrukcji studenckich, gdzie będą mogli zaprezentować autorskie rozwiązania z domeny zdalnie sterowanych oraz autonomicznych mobilnych platform robotycznych. W szczególności ważne są wyjazdy na zawody University Rover Challenge 2020 w Stanach Zjednoczonych oraz European Rover Challenge 2019 (będące częścią Rover Series-serii zawodów analogów łazików marsjańskich), do udziału w których drużyna przygotowuje się od ponad roku.

Projekt „System wspomagający komunikację człowieka z maszyną w postaci bota połączonego z humanoidalnym robotem społecznym”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest stworzenie spersonalizowanego bota – asystenta, mogącego imitować wybraną postać oraz prezentacja autorskich rozwiązań: udział w międzynarodowych targach wynalazczości, w międzynarodowym festiwalu wynalazków w USA.

POPW
Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowany w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startup’ów.

POPC
Projekt „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” realizowany zg. z umową dofinansowania nr POPC.02.03.01-00-0063/18-00 z dn. 28 lutego 2019r., w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Założeniem projektu „e-Puszcza” jest stworzenie platformy wspierającej rozwój otwartej i nowoczesnej nauki w oparciu o rozwój otwartego oprogramowania z repozytorium do zamieszczania danych przyrodniczych…

Projekt „Aplikacja mobilna MOBIBIP i zaawansowana wyszukiwarka internetowa informacji sektora publicznego” realizowany zg. z umową dofinansowania nr POPC.02.04.00-00-0053/20-00 zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dn. 09 października 2020 r., w ramach Osi priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przedmiotem projektu „MOBIBIP” jest udostępnienie odbiorcom nowej aplikacji mobilnej MobiBIP dostępu do informacji sektora publicznego w tym głównie publikowanych w systemach podmiotowych BIP oraz udostępnienie e-usługi zaawansowanej wyszukiwarki informacji sektora publicznego. Projekt obejmuje wytworzenie nowego oprogramowania oraz zbudowanie aplikacji mobilnej.

PRACE ZLECONE
Przedmiot umowy: Podwykonawstwo części prac merytorycznych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie obejmującym obliczenia projektowe układów chłodniczych strumienicowych, opracowanie prototypowych rozwiązań dwóch układów chłodniczych oraz ewaluację pracy dwóch prototypowych układów w instalacji Marani Sp. z o.o.

Realizacja zadań badawczych, obejmujących wykonanie obliczeń projektowych układów chłodniczych hybrydowych strumienicowo-sprężarkowych, opracowanie prototypowych rozwiązań typoszeregu hybrydowych systemów chłodniczych i wstępną ewaluację pracy prototypowego układu hybrydowego.

Przedmiot umowy: Usługa badawcza polegająca na stworzeniu technologii pomiarowej stawu kolanowego.

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Smart Panel II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.”

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji projektu: „Model audytu oparty na metodyce ciągłej oceny ryzyka i mechanizmów kontrolnych z wykorzystaniem metod statystycznych i sztucznej inteligencji”

INNE
Wnioski Politechniki Białostockiej zatwierdzone do finansowania w projekcie „Akredytacje zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. zlecenia zadań do realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biometria i teleopieka na komputerach osobistych.

Projekt „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Główny cel projektu: przyczynienie się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Projekt naukowy, którego celem jest wytworzenie nowoczesnych materiałów hybrydowych/kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek.

Projekt PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.

Celem projektu jest rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych dedykowanych prewencji rozprzestrzeniania się SARS-CoV2 w placówce medycznej, które przyczynić się mają do zwiększenia bezpieczeństwa personelu i pacjentów szpitala przekształconego w szpital jednoimienny zakaźny.

Projekt Rhodiola – różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec” w ramach działania M16 – „Współpraca” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności uprawy rośliny leczniczej Różenca górskiego (Rhodiola rosea L.) poprzez zastosowanie biotechnologicznej metody mikroklonalnego rozmnażania rzadkich gatunków roślin a także znacznie udoskonalonej technologii cięcia i suszenia surowca- kłączy z korzeniami.

Projekt „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.