Projekty realizowane

INTERREG
Projekt „GoSmart BSR – Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020), Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja.

Celem projektu jest rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji (ang. Smart Specialisation Strategies– 3S) w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim poprzez zwiększenie umiędzynarodowienia biznesu, międzynarodowy przepływ innowacji oraz…

Projekt „Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture (DESIRE)” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020).

Celem projektu jest jest poprawa efektywności zarządzania mokradłami w zlewni Niemna na obszarze Białorusi, Litwy, Rosji oraz Polski, a także opracowanie planów strategicznych i operacyjnych prowadzących do zmniejszenia ładunku związków biogenicznych napływających ze zlewni Niemna do Bałtyku.

Projekt „MARA (Mobility and Accesibility in Rural Areas” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020).

Celem projektu jest podniesienie mobilności mieszkańców i turystów na obszarach peryferyjnych Państw basenu Morza Bałtyckiego.

Projekt „Acceleration of business support ecosystem / Akceleracja ekosystemu wsparcia biznesu” jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska.

Celem projektu jest promowanie tworzenia biznesu, rozwoju, innowacyjności i kooperacji poprzez poprawę usług wparcia biznesu w Kownie, regionie Mariampolu po stronie Litwy, jak też w subregionach suwalskim i białostockim w Polsce.

POIR
AVAL – Autonomous Vessel with an Air Look “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym”.

Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty zostaną zastosowane w …

Projekt realizowany w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB).

„PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” – projekt realizowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zamieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych.

Głównym celem projektu jest dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing) oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych.

Projekt „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” – projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest biosynteza i charakterystyka właściwości nowych hierarchicznych nanostruktur ZnO, Ag oraz krzemionkowych z domieszkowaniem jonami metali przejściowych oraz nanocząstek przez hodowlę wybranych rodzajów okrzemek stanowiących punkt wyjścia, fizykochemiczna charakterystyka oraz aplikacja na gruncie zastosowań kosmetycznych oraz żywieniowych.

Projekt „Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową” – projekt realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodnościekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

Projekt „Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest dogłębna analiza tradycyjnego malarstwa olejnego, przebadanie fizycznych, mierzalnych właściwości każdego składnika (farb, pędzli, podobrazi, rozpuszczalników) oraz sposobów ich użycia w procesie twórczym, a następnie opracowanie oprogramowania, które wiernie przeniesie malarską technikę laserunkową (MTL) do świata cyfrowego.

Projekt „Technologia morskich kompaktowych skruberów strumienicowych” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 4.1.4 Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie innowacyjnej technologii kompaktowych skruberów strumienicowych dedykowanych do zastosowania w dużych jednostkach morskich.

POIiŚ
Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 2 budynków Politechniki Białostockiej: Budynku Ogólnotechnicznego w części A, B i C (BO) oraz Budynek Wydziału Mechanicznego w części A i B (WM). W ramach projektu przewidziano działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków zmniejszające straty ciepła przez przenikanie i wentylację.

POWER
Projekt „ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” jest realizowany w ramach POWER 2014-2020, Działanie 3.5.

Głównym celem projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

CBSE – Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Engineering na studiach I stopnia na WBiIŚ Politechniki Białostockiej” w ramach POWER 2014-2020 Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie nowego interdyscyplinarnego kierunku …

Projekt „PB 2.0. – Zintegrowany Program Rozwoju” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Politechniki Białostockiej, który umożliwi restrukturyzację uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie 19 kursów e-learningowych, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.

Celem projektu są prace przygotowawcze na rzecz połączenia Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

Projekt „PB Dostępna”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wzrost dostępności Politechniki Białostockiej dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu kluczowych obszarach, który zostanie osiągnięty przez wprowadzenie modyfikacji  procedur kształcenia na poziomie wyższym, poprawę dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, dostosowanie administrowanych stron internetowych i narzędzi informatycznych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami i podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie dostępności.

Projekt „Inteligentne Bezzałogowe Statki Powietrzne – projektowanie, budowa, weryfikacja i prezentacja innowacyjnych rozwiązań na międzynarodowych zawodach i konferencjach”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest umożliwienie studentom pracującym nad autonomicznymi statkami powietrznymi udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i zawodach ściśle związanych z mechatroniką i robotyką.

Projekt „Udział studentów zespołu Cerber Motorsport w międzynarodowych zawodach Formula Student i konferencjach naukowych”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest uczestnictwo studentów zespołu Cerber Motorsport w 4 prestiżowych międzynarodowych zawodach inżynierskich Formula Student organizowanych w sezonie 2019 oraz prezentacja autorskich rozwiązań konstrukcyjnych na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Projekt „Wdrażanie, rozwój i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach autonomicznych robotów mobilnych”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest udział w najważniejszych zawodach autonomicznych robotów sumo – 31 edycji All Japan Robot-Sumo Tournament w Japonii, na których członkowie projektu (drużyna SumoMasters) ponownie spróbują jak w 2017 roku wygrać i zostać najlepszą drużyną świata.

Projekt „Robotyczni emisariusze 2.0 – prezentacja rozwiązań studenckich”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest udział studentów w kolejnych edycjach prestiżowych zawodów konstrukcji studenckich, gdzie będą mogli zaprezentować autorskie rozwiązania z domeny zdalnie sterowanych oraz autonomicznych mobilnych platform robotycznych. W szczególności ważne są wyjazdy na zawody University Rover Challenge 2020 w Stanach Zjednoczonych oraz European Rover Challenge 2019 (będące częścią Rover Series-serii zawodów analogów łazików marsjańskich), do udziału w których drużyna przygotowuje się od ponad roku.

Projekt „System wspomagający komunikację człowieka z maszyną w postaci bota połączonego z humanoidalnym robotem społecznym”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest stworzenie spersonalizowanego bota – asystenta, mogącego imitować wybraną postać oraz prezentacja autorskich rozwiązań: udział w międzynarodowych targach wynalazczości, w międzynarodowym festiwalu wynalazków w USA.

POPW
Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowany w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startup’ów.

POPC
Projekt „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” realizowany zg. z umową dofinansowania nr POPC.02.03.01-00-0063/18-00 z dn. 28 lutego 2019r., w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Założeniem projektu „e-Puszcza” jest stworzenie platformy wspierającej rozwój otwartej i nowoczesnej nauki w oparciu o rozwój otwartego oprogramowania z repozytorium do zamieszczania danych przyrodniczych…

PRACE ZLECONE
Przedmiot umowy: Wykonania prac merytorycznych w zakresie usług badawczych i rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji, przeprowadzeniu analiz, badań symulacyjnych oraz wytworzeniu dokumentacji, prototypów oraz produktu końcowego w zakresie opracowanie i wytworzenie prototypu inteligentnego hamulca umożliwiającego rodzicom kontrolę roweru dziecka.

Przedmiot umowy: Podwykonawstwo części prac merytorycznych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie obejmującym obliczenia projektowe układów chłodniczych strumienicowych, opracowanie prototypowych rozwiązań dwóch układów chłodniczych oraz ewaluację pracy dwóch prototypowych układów w instalacji Marani Sp. z o.o.

Realizacja zadań badawczych, obejmujących wykonanie obliczeń projektowych układów chłodniczych hybrydowych strumienicowo-sprężarkowych, opracowanie prototypowych rozwiązań typoszeregu hybrydowych systemów chłodniczych i wstępną ewaluację pracy prototypowego układu hybrydowego.

Przedmiot umowy: Usługa badawcza polegająca na stworzeniu technologii pomiarowej stawu kolanowego.

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Smart Panel II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.”

Przedmiot umowy: Realizacja wszechstronnych badań których celem praktycznym jest wykonanie badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w tym głównie w zakresie fizyki budowli i komfortu cieplnego ludzi.

INNE
Wnioski Politechniki Białostockiej zatwierdzone do finansowania w projekcie „Akredytacje zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. zlecenia zadań do realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biometria i teleopieka na komputerach osobistych.

Projekt „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Główny cel projektu: przyczynienie się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Projekt naukowy, którego celem jest wytworzenie nowoczesnych materiałów hybrydowych/kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek.

Projekt PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.

Celem projektu jest rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych dedykowanych prewencji rozprzestrzeniania się SARS-CoV2 w placówce medycznej, które przyczynić się mają do zwiększenia bezpieczeństwa personelu i pacjentów szpitala przekształconego w szpital jednoimienny zakaźny.

Projekt Rhodiola – różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec” w ramach działania M16 – „Współpraca” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności uprawy rośliny leczniczej Różenca górskiego (Rhodiola rosea L.) poprzez zastosowanie biotechnologicznej metody mikroklonalnego rozmnażania rzadkich gatunków roślin a także znacznie udoskonalonej technologii cięcia i suszenia surowca- kłączy z korzeniami.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.