W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Projekty realizowane

POIR
Projekt realizowany w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB).

„PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” – projekt realizowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zamieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Projekt „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” – projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest biosynteza i charakterystyka właściwości nowych hierarchicznych nanostruktur ZnO, Ag oraz krzemionkowych z domieszkowaniem jonami metali przejściowych oraz nanocząstek przez hodowlę wybranych rodzajów okrzemek stanowiących punkt wyjścia, fizykochemiczna charakterystyka oraz aplikacja na gruncie zastosowań kosmetycznych oraz żywieniowych.

Projekt „Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową” – projekt realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodnościekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

Projekt „Technologia morskich kompaktowych skruberów strumienicowych” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 4.1.4 Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie innowacyjnej technologii kompaktowych skruberów strumienicowych dedykowanych do zastosowania w dużych jednostkach morskich.

,,PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER.

Projekt „Rekonfigurowalny system zasilania statków powietrznych 270V -28 V d.c” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest konstruowanie Rekonfigurowanego Systemu Zasilania Statków Powietrznych 270V d.c.-28V d.c.

Projekt „Inteligentna sieć wodociągowa – Platforma danych komunalnych” realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania teleinformatycznego…

Projekt „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przebadanie zespołu powiązanych ze sobą maszyn do zbioru zielonki z wielkopowierzchniowych areałów…

Projekt „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.” realizowany jest w ramach Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi, a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej e-infrastruktury…

POIiŚ
Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 2 budynków Politechniki Białostockiej: Budynku Ogólnotechnicznego w części A, B i C (BO) oraz Budynek Wydziału Mechanicznego w części A i B (WM). W ramach projektu przewidziano działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków zmniejszające straty ciepła przez przenikanie i wentylację.

POWER
Projekt „ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” jest realizowany w ramach POWER 2014-2020, Działanie 3.5.

Głównym celem projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt „PB 2.0. – Zintegrowany Program Rozwoju” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Politechniki Białostockiej, który umożliwi restrukturyzację uczelni w zakresie podniesienia efektywności jej funkcjonowania w obszarze zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie 19 kursów e-learningowych, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.

Projekt „PB Dostępna”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wzrost dostępności Politechniki Białostockiej dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu kluczowych obszarach, który zostanie osiągnięty przez wprowadzenie modyfikacji  procedur kształcenia na poziomie wyższym, poprawę dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, dostosowanie administrowanych stron internetowych i narzędzi informatycznych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami i podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie dostępności.

Projekt „ZAPROJEKTOWANI.PB – projekt rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Białostockiej” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez min. 48 nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej w zakresie projektowania uniwersalnego.

POPW
Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowany w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startup’ów.

POPC
Projekt „Aplikacja mobilna MOBIBIP i zaawansowana wyszukiwarka internetowa informacji sektora publicznego” realizowany zg. z umową dofinansowania nr POPC.02.04.00-00-0053/20-00 zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dn. 09 października 2020 r., w ramach Osi priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przedmiotem projektu „MOBIBIP” jest udostępnienie odbiorcom nowej aplikacji mobilnej MobiBIP dostępu do informacji sektora publicznego w tym głównie publikowanych w systemach podmiotowych BIP oraz udostępnienie e-usługi zaawansowanej wyszukiwarki informacji sektora publicznego. Projekt obejmuje wytworzenie nowego oprogramowania oraz zbudowanie aplikacji mobilnej.

PRACE ZLECONE
Przedmiot umowy: Podwykonawstwo części prac merytorycznych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie obejmującym obliczenia projektowe układów chłodniczych strumienicowych, opracowanie prototypowych rozwiązań dwóch układów chłodniczych oraz ewaluację pracy dwóch prototypowych układów w instalacji Marani Sp. z o.o.

Realizacja zadań badawczych, obejmujących wykonanie obliczeń projektowych układów chłodniczych hybrydowych strumienicowo-sprężarkowych, opracowanie prototypowych rozwiązań typoszeregu hybrydowych systemów chłodniczych i wstępną ewaluację pracy prototypowego układu hybrydowego.

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Smart Panel II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.”

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji projektu: „Model audytu oparty na metodyce ciągłej oceny ryzyka i mechanizmów kontrolnych z wykorzystaniem metod statystycznych i sztucznej inteligencji”

Przedmiot umowy: Współpraca przy realizacji projektu: „Opracowanie kompozycji biobójczych i antywirusowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych”

INNE
Wnioski Politechniki Białostockiej zatwierdzone do finansowania w projekcie „Akredytacje zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. zlecenia zadań do realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biometria i teleopieka na komputerach osobistych.

Projekt „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Główny cel projektu: przyczynienie się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.

Celem projektu jest rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych dedykowanych prewencji rozprzestrzeniania się SARS-CoV2 w placówce medycznej, które przyczynić się mają do zwiększenia bezpieczeństwa personelu i pacjentów szpitala przekształconego w szpital jednoimienny zakaźny.

Projekt Rhodiola – różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec” w ramach działania M16 – „Współpraca” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności uprawy rośliny leczniczej Różenca górskiego (Rhodiola rosea L.) poprzez zastosowanie biotechnologicznej metody mikroklonalnego rozmnażania rzadkich gatunków roślin a także znacznie udoskonalonej technologii cięcia i suszenia surowca- kłączy z korzeniami.

Projekt „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

Projekt „ESWSE- Elektroniczny System Wspomagania Skutecznej Ewakuacji” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Dostępność Plus.

Celem głównym projektu opracowanie systemu elektronicznego monitorowania osób ze szczególnymi potrzebami w czasie ewakuacji z budynków, w których oni przebywają.

Projekt „Mechatroniczny aparat do wspomagania zachowania równowagi w trakcie lokomocji z funkcją rejestracji parametrów kinematycznych chodu” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Dostępność Plus.

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie mechatronicznego aparatu przeznaczonego do wspomagania zachowania równowagi w trakcie codziennego funkcjonowania osób starszych.

Projekt „Przekroczenie granic poprzez badanie materiałów biogenicznych na bazie okrzemek” – CRODIA, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IX konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej .

Celem projektu jest przeprowadzenie badań okrzemek in-situ i in-vivo w zmiennych warunkach środowiskowych z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej…