PB Ekspres do Innowacji – wyniki konkursu

2024-06-KONKURS-express-do-innowacji-2024-2160x1350px-1
Endoproteza stawu kolanowego o podwyższonej funkcjonalności czy urządzenie do rehabilitacji układu kostno-szkieletowego oraz rehabilitacji neurologicznej to niektóre z projektów Politechniki Białostockiej, jakie dostaną środki finansowe na realizację prac przedwdrożeniowych oraz działań zmierzających do komercjalizacji. Są już wyniki konkursu „PB Ekspres do Innowacji”.

Komisja konkursu „PB Ekspres do Innowacji” wyłoniła projekty, które będą finansowane i realizowane w konkursie organizowanym przez Wirtualny Akcelerator Komercjalizacji Politechniki Białostockiej. Konkurs ma na celu wsparcie projektów o potencjale komercjalizacji, pochodzących ze środowiska akademickiego Politechniki Białostockiej. Łączna kwota środków, jakie trafią do laureatów to ponad 300 000 zł.

Laureaci konkursu „PB Ekspres do Innowacji”

Komisja konkursowa wybrała pięć projektów, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację prac przedwdrożeniowych oraz działań zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Oto laureaci:

  1. „Projekt i wykonanie prototypu całkowitej związanej endoprotezy stawu kolanowego o podwyższonej funkcjonalności”. Kierownik projektu – dr inż. Roman Trochimczuk z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
  2. „Metoda redukcji przetrwalników grzybów w ziarnach zbóż”. Kierownik projektu – mgr inż. Paweł Cwalina z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.
  3. Mobilna Aplikacja Turystyczna (MTApp) – narzędzie pomiaru ruchu turystycznego”. Kierownik projektu – dr Ewelina Tomaszewska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.
  4. „Projekt i wykonanie prototypu dynamicznej ortezy stawu kolanowego”. Kierownik projektu – dr inż. Piotr Borkowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
  5. „Projekt i wykonanie prototypu urządzenia do rehabilitacji układu kostno-szkieletowego oraz rehabilitacji neurologicznej”. Kierownik projektu – dr inż. Piotr Borkowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Więcej o zwycięskich projektach

  1. „Projekt i wykonanie prototypu całkowitej związanej endoprotezy stawu kolanowego o podwyższonej funkcjonalności”. Kierownik projektu – dr inż. Roman Trochimczuk z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Głównym celem zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego jest znaczne zmniejszenie lub uwolnienie pacjenta od uporczywych dolegliwości bólowych, przywrócenie w możliwie największym stopniu prawidłowego zakresu ruchu i prawidłowej funkcji statycznej i dynamicznej stawu, oraz korekcja zaburzonej osi stawu i poprawa jego stabilności. Zabieg ten wykonuje się wtedy, gdy inne metody leczenia zachowawczego oraz drobnych zabiegów inwazyjnych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, szczególnie w zakresie bólu oraz utrzymania codziennej aktywności upośledzonej z powodu utraty funkcji zwyrodniałego stawu kolanowego. Całkowitą związaną endoprotezę stawu kolanowego stosuje się, gdy w wyniku choroby lub urazu dochodzi do zniszczenia całego stawu wraz ze strukturami więzadłowymi i mięśniowymi. Na rynku dostępne są endoprotezy związane, które w głównej mierze odtwarzają ruch zawiasowy stawu. Tylko nieliczne konstrukcje jak NexGen firmy Zimmer oprócz ruchu zawiasowego umożliwiają rotację elementu udowego względem piszczelowego tak jak jest to w naturalnym stawie, nie uwzględniając jednak stanów skrajnych tj. braku rotacji w trakcie chodu co może wpływać na stabilność całej endoprotezoplastyki. Biorąc pod uwagę powyższe wskazania, celem projektu jest opracowanie nowej konstrukcji całkowitej związanej endoprotezy stawu kolanowego o podwyższonej funkcjonalności, która zapewni właściwą stabilność, dzięki odtworzeniu biomechanicznych funkcji tak jak w zdrowym stawie. co jest szczególnie ważne w przypadku braku funkcjonalnych więzadeł, właściwą wytrzymałość oraz korekcję deformacji w pełnym zakresie ruchu kolana.

  1. „Metoda redukcji przetrwalników grzybów w ziarnach zbóż”. Kierownik projektu – mgr inż. Paweł Cwalina z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Celem projektu jest opracowanie wytycznych (najkorzystniejszych parametrów realizacji) technologii ciśnieniowej aglomeracji, pozwalających na skuteczną redukcję przetrwalników grzybów w ziarnach zbóż. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo mikrobiologiczne, żywności/pasz poprzez termiczną eliminację potencjalnie szkodliwych mikroorganizmów, co przyczyni się do poprawy jakości i trwałości produktów żywnościowych/paszowych. Projekt zakłada również minimalizację strat produktów rolnych i zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska poprzez zastosowanie w/w procesu jako bardziej efektywnej i ekologicznej metody obróbki ziaren

  1. Mobilna Aplikacja Turystyczna (MTApp) – narzędzie pomiaru ruchu turystycznego”. Kierownik projektu – dr Ewelina Tomaszewska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Projekt obejmuje opracowanie Proof of Concept (PoC) aplikacji mobilnej MTApp do pomiaru ruchu turystycznego w województwach objętych Programem VIA Carpatia (podlaskie, lubelskie, podkarpackie). Poprzez agregowanie danych w oparciu o nowoczesne narzędzia cyfrowe aplikacja mobilna pozwoli na uzyskanie miarodajnych i kompleksowych informacji dotyczących ruchu turystycznego. Narzędzie to będzie służyło do rejestrowania (meldowania) turysty podczas podróży oraz zapisywania odwiedzonych miejsc, motywów przyjazdu i wybranych danych socjo­demograficznych. Aplikacja mobilna MTApp ma na celu zbieranie, analizowanie oraz udostępnianie danych dotyczących ruchu turystycznego. Kaiżdy wariant aplikacji będzie dostosowany do specyficznych zainteresowań i potrzeb różnych grup demograficznych: młodzieży, dorosłych, dzieci oraz różnic w preferencjach kobiet i mężczyzn. Dodatkowo, aplikacja będzie zbierała anonimowe dane, które pomogą w profilowaniu turystów i analizie ruchu turystycznego na danym obszarze.

  1. „Projekt i wykonanie prototypu dynamicznej ortezy stawu kolanowego”. Kierownik projektu – dr inż. Piotr Borkowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Celem projektu jest opracowanie dynamicznej ortezy przeznaczonej dla osób z tymczasowym oraz trwałym niedowładem stawu kolanowego. Jest to autorskie rozwiązanie, którego koncepcja skonsultowana została z lekarzami ortopedami. W ramach projektu opracowana zostanie dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna oraz wykonane prototypy funkcjonalne. Opracowany mechanizm, będący głównym elementem urządzenia, pozwoli na realizację blokowanie mechanizmu oraz wspomaganie kończyny w trakcie chodu.

  1. „Projekt i wykonanie prototypu urządzenia do rehabilitacji układu kostno-szkieletowego oraz rehabilitacji neurologicznej”. Kierownik projektu – dr inż. Piotr Borkowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Celem projektu jest opracowanie urządzenia służącego do rehabilitacji neurologicznej oraz/lub rehabilitacji układu kostno-szkieletowego i mięśniowego. Jest to autorskie rozwiązanie, którego koncepcja skonsultowana została z lekarzami zajmującymi się na co dzień rehabilitacją. W ramach projektu opracowana zostanie dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna oraz wykonane prototypy funkcjonalne. Opracowany mechanizm, będący głównym elementem urządzenia, pozwoli na realizację różnych scenariuszy rehabilitacyjnych, których zadaniem będzie pobudzenie funkcji mózgu. Ćwiczenia takie stosowane są aby pomóc odzyskać utracone funkcję motoryczne i ruchowe (stawów, mięśni i ścięgien) u osób dotkniętych niepełnosprawnością, chorobą lub urazem. Projektowane urządzenie opierać się będzie o mechanizmy umożliwiające wykonywanie, w kontrolowany i zaplanowany sposób, ćwiczeń rotacyjnych kończyn górnych oraz kończyn dolnych.

Konkurs adresowany jest do środowiska akademickiego Politechniki Białostockiej, które może zgłaszać projekty o potencjale komercjalizacji. Głównym celem inicjatywy jest wspieranie prac przedwdrożeniowych oraz działań zmierzających do skomercjalizowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych uzyskanych w Politechnice Białostockiej.

W ramach konkursu oferowane jest wsparcie finansowe dla projektów, które nie tylko posiadają potencjał do komercjalizacji, ale również mogą przyczynić się do podniesienia poziomu gotowości technologicznej regionu.

Konkurs, finansowany z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki, działanie nr 9 „Komercjalizuj z sąsiadem”, jest częścią projektu „Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”.

(jd)