Jak wnioskować o stypendium? Ważne terminy

Jako Studenci Politechniki Białostockiej kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym możecie korzystać z różnych form wsparcia finansowego.

Jest ono udzielane na podstawie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej, w tym:

  • stypendium rektora
  • stypendium socjalnego dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  • zwiększenia stypendium socjalnego
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi
  • stypendium ministra.

Jeśli chcesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora czy zapomogę – nie wahaj się i złóż wniosek!

Z procedurą, terminami oraz wzorami wniosków zapoznaj się na stronie  Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, rektora upływa:

  • 15 października w przypadku ubiegania się o świadczenia od semestru zimowego,
  • 5 marca w przypadku ubiegania się o świadczenia od semestru letniego.

Wniosek o przyznanie świadczenia składasz w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją, po uprzednim wypełnieniu i zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb. Formę papierową wniosku stanowi wydruk sporządzony z USOSweb.

Pamiętaj! Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; to tylko czynność techniczna. Wydrukowany wniosek z załącznikami zanieś do Dziekanatu!